Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

The Swiss Textile Technology is


          Globally Successful in Innovation


          and Research & Development          The Swiss textile machinery industry has worked hard for its today quality
          reputation.

          We can look back many years, decades evolved. 2016 the export of Textile Ma- have participated in a two day sympo-
          even centuries as the textile machinery  chines to Turkey dropped by over 50%  sium in Cairo organized by the Swiss
          sector is one of the oldest-established  to 72.3 Mio Euro. This resulted in Turkey  Textile Machinery Association.
          Swiss industries. Many of the companies being the number three export country
          in our association of textile machinery  for Swiss Textile machines sold from  SWITZERLAND WILL ALSO PLAY
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          manufacturers were founded in the sec- Switzerland. The most important export  AN IMPORTANT ROLE IN THE
          ond half of the 19th century, have gone  markets for our industry are the same  FUTURE
          through many ups and downs and have for many years: India, China, Turkey, Italy For sure, Swiss companies will also play
          gained outstanding reputation over time. and Germany. But there are also mar- an eminent role in the world of tomorrow.
          Having such a long history, the Swiss  kets that went through difficulties times  The ability to innovate and adapt to a
          companies have constantly managed  and where we see signs of recovery.  changing environment will ensure that
          to anticipate changes, developed their  One of these countries is Egypt. This is,  Swiss technology and solutions stay
     42    business strategy and have continuously why in April this year 14 of our members indispensable – mainly for high-end and        42
          İsviçre Tekstil Teknolojisi İnovasyon


          ve Ar-Ge ile Dünya Çapında Başarılı          İsviçre tekstil makine sanayisi günümüzde sahip olduğu prestijli konuma ulaşmak için
          çok çalışmıştır.

          Uzun yıllar, on yıllar ve hatta yüzyıllar bo- Türkiye’ye yapılan tekstil makineleri ihra- GELECEKTE İSVİÇRE’NİN ROLÜ
          yunca geriye bakıldığında, tekstil makinesi  catı %50’den fazla azalarak 72.3 Milyon BÜYÜK
          üreticiliğinin İsviçre sanayinin en eski  Euro oldu. Bu, Türkiye’nin İsviçre’nin  İsviçreli şirketler, yarının dünyasında önemli
          sektörlerinden birisi olduğunu görebili- sattığı tekstil makinelerinde üç numaralı  bir rol oynayacaklardır. İnovasyon ve
          yoruz.             ihracat ülkesi haline gelmesiyle so- değişen çevreye uyum sağlama becerisi
          Tekstil makineleri üreticileri Swissmem  nuçlandı. İsviçre için en önemli ihracat  elbette İsviçre teknolojisi ve çözümlerinin
          üyesi pek çok şirket, 19. Yüzyılın ikinci  pazarları uzun yıllardır aynıdır: Hindistan, özellikle en yüksek kalitede ve kullanıcıya
          yarısında kurulmuştur ve inişli çıkışlı  Çin, Türkiye, İtalya ve Almanya. Fakat  özel çözümler için vazgeçilmez olmaya
          yıllardan geçmişler ve zaman içerisin- zorlu zamanlar geçirenlerin yanı sıra to- devam etmesini sağlayacaktır. İsviçre Mer-
          de üstün bir prestij kazanmışlardır. Bu  parlanma belirtileri gördüğümüz pazarlar kez Bankası’nın asgari İsviçre frank-euro
          kadar uzun bir tarihe sahip olan İsviçre  da var. Bu ülkelerden birisi Mısır’dır. Bu  kur oranını terk etmesinin üzerinden bugün
          şirketleri, değişiklikleri daima ön görebil- sebeple, Swissmem tarafından Nisan  iki yıl geçmiş durumda. Bu İsviçre sanayi
          miş, kendi iş stratejilerini geliştirmiş ve  ayında Kahire’de düzenlenen iki günlük  için bir şok niteliğindeydi çünkü ürünleri bir
          daima adapte olmuşlardır. 2016 yılında  bir sempozyuma 14 üye katılım gösterdi. gecede %20 daha pahalı hale geldi. Fakat
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49