Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Epson Received Oeko-Tex’s
                                                  ®

          Eco Passport Certificate          It was proven once again that products produced with Epson textile
          printers and original inks are healthy.

          Epson’s inks and printers received the            UltraChrome DS ink for printers with
          International Oeko-Tex Association’s             dye sublimation, and SureColor
                  ®
          Eco Passport certificate for being safe            SC-F2000, UltraChrome DG ink and
          and sustainable textile chemicals.              auxiliary fabric preparation products
              ®
          Oeko-Tex Eco Passport certificate is             for direct fabric press print.
          a safety and environment certificate
          recognized internationally for the man-            “WE ARE HAPPY TO INCREASE
          ufacturers of textile processing chem-            THE TRUST FELT FOR EPSON”
          icals and chemical components such              Stating that as Epson they are happy
          as dye, additives, chemical finishing             to receive an Eco Passport from Oe-
                                           ®
          agent and detergent. Prior to giving             ko-Tex , Epson Turkey Pro-Graphic
          Eco Passport certificate, Oeko-Tex              Channel Director Özgür Özata said:
          runs comprehensive tests that take              “As Epson, we are always looking for
          various criteria and safety standards             contributing to a sustainable society
          as basis for the hazardous substanc-             by decreasing the impacts of our
          es in textile products and accessories.  Epson Turkey Pro-Graphic Channel Director Özgür Özata product and services on the envi-
                         Epson Türkiye Pro-Grafik Kanal Müdürü Özgür Özata
      GÜNDEM NEWS 40 inkjet printer and inks met the high  products are SureColor SC-F6000,  by showing that our textile ink and
              ®
     40    Oeko-Tex Eco Passport certificate  any hazardous substance. Among  ronment. By receiving Eco Passport
          ensures an approved guarantee to the
                                         certificate, we build further trust for
                         Epson’s certified Eco Passport ink
                                         our customers and shareholders
          end user and customers that Epson’s
                         SC-F6200, SC-F7000, SC-F7100,
                                         printers meet the international safety
          standards in environmental sustain-
                         SC-F7200 and SC-F9200 series,
          ability and that they do not contain
                                         standards of the highest level”.
          Epson, Oeko-Tex’in Eco
                                   ®
          Passport Sertifikasını Aldı          Epson tekstil yazıcıları ve orijinal mürekkepleri ile üretilen ürünlerin sağlıklı
          olduğu bir kez daha ispatlandı.


          Epson’un mürekkepleri ve yazıcıları,  sı, son kullanıcılara ve müşterilere,  “EPSON’A DUYULAN GÜVENİ
          güvenli ve sürdürülebilir tekstil kim- Epson’un mürekkep püskürtmeli  ARTTIRMAKTAN MUTLUYUZ”
                                                  ®
          yasalları için Uluslararası Oeko-Tex  yazıcı ve mürekkeplerinin çevresel  Epson olarak Oeko-Tex tarafından
                       ®
          Derneği’nin Eco Passport sertifikasını  sürdürülebilirlikte yüksek standart- bir Eco Passport’a layık görülmekten
          aldı. Oeko-Tex Eco Passport sertifi- ları tutturduğunun ve zararlı madde  mutluluk duyduklarını belirten Epson
               ®
          kası; boya, katkı maddesi, mürekkep,  içermediğinin onaylı bir garantisini  Türkiye Pro-Grafik Kanal Müdürü
          apre maddesi ve deterjan gibi tekstil  sağlıyor. Epson’un sertifikalı Eco  Özgür Özata; “Epson olarak ürün
          işlem kimyasallarının ve kimyasal  Passport mürekkep ürünleri arasında  ve hizmetlerimizin çevreye etkisini
          bileşiklerinin üreticileri için uluslararası  SureColor SC-F6000, SC-F6200,  azaltarak sürdürülebilir bir topluma
          olarak tanınan bir güvenlik ve çevre  SC-F7000, SC-F7100, SC-F7200  katkı yapmanın yollarını her zaman
          sertifikasıdır. Oeko-Tex, Eco Passport  ve SC-F9200 serisi boya sübli- aramaktayız. Eco Passport sertifi-
          sertifikası vermeden önce, tekstil  masyonlu yazıcılar için UltraChrome  kası almakla, tekstil mürekkep ve
          ürünlerindeki ve aksesuarlarındaki  DS mürekkebi, ayrıca SureColor  yazıcılarımızın uluslararası en yüksek
          zararlı maddeler için, çok sayıda  SC-F2000 doğrudan kumaşa baskı  güvenlik standartlarını karşıladığı
          kriteri ve güvenlik standartlarını temel  yazıcısı için UltraChrome DG mü- konusunda müşterilerimize ve pay-
          alan kapsamlı testler yapılmaktadır.  rekkep ve yardımcı kumaş hazırlama  daşlarımıza daha fazla güven telkin
          Oeko-Tex Eco Passport sertifika- ürünleri yer alıyor.    etmiş oluyoruz” dedi.
              ®
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47