Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

of these capacities totals approx.
          65%. And the trend towards     The Multi Machine Access Center is targeted
          high-end, fine single-titer PA6  at customers looking for a solution for networked
          BCF yarns continues unabated in  production that is specifically tailored to their
          China.            requirements.
          “Oerlikon Neumag’s recent sales  the very highest demands when  of the many successful examples:
          success, above all with Chinese  it comes to short-pile automotive  The RoTac tangling unit improves
          companies such as Jiangsu   applications.         – as a result of tangling knots set
          Kaili Carpet and Zhejiang Sitong              at defined distances and thick-
          Chemical Fibre, demonstrates  HIGH-TECH FOR INNOVATIVE   nesses – not just the appearance
          that we are – with our technol- BCF YARNS         of, particularly tricolor, carpets,
          ogy – catering precisely to the  And Oerlikon Neumag – as the  the pulsating air flow ensures,
          challenging demands of carpet  world market leader – has not  compared to conventional tan-
          yarn producers within this growth  only correspondingly further opti- gling units, also consumes up to
          market”, explains Alfred Czaplin- mized its technologies in the PA6  50% less compressed air.
          ski, BCF Sales Manager.    yarn sector in line with market  The Multi Machine Access Center
          The melt lines, specially opti- and customer requirements over  is targeted at customers looking
          mized for this process, ensure  the past few years, innovative  for a solution for networked pro-
          optimum melt quality.     components and continual pro- duction that is specifically tailored
          A depositing shoe on the textur- cess optimization also increase  to their requirements.
          ing unit especially developed for  the efficiency of the S+ and Sytec  The MMAC permits stationary
      GÜNDEM NEWS 38 gree of crimp evenness and qual- qualities here. The RoTac tangling  scope of process visualization is
     38     this and a so-called ‘V’ cooling  One BCF systems in the case of  and mobile monitoring of Oerlikon
                         PP and PET, perfecting the yarn
                                        Neumag BCF systems. Here, the
          drum guarantee the highest de-
                                        oriented on the specific wishes of
                         unit and the Multi Machine Ac-
          ity. And the specially-designed
                         cess Center (MMAC) are just two
                                        the customer.
          texturing components cater to
                                        Access Center (MMAC - Çoklu Ma-
            Özellikle bu amaç için geliştirilmiş olan tekstüre   kine Erişim Sistemi) pek çok başarılı
          birimindeki biriktirme bölümü ve ‘V’ soğutma tamburu,    örneğin yalnızca ikisidir: Geleneksel
          en yüksek kıvrım eşitliği ve kalitesini temin ediyor.    bağlama birimleriyle kıyaslan-

          Müdürü Alfred Czaplinski “Oerlikon  kısa tüylü otomotiv uygulamaları  dığında, RoTac bağlama birimi,
          Neumag’ın öncelikle Jiangsu Kaili  söz konusu olduğunda en yüksek  belirli uzunluklarda ve kalınlıklarda
          Carpet ve Zhejiang Sitong Che- taleplere hizmet ediyor.  uygulanan bağlantı düğümlerinin bir
          mical Fibre gibi Çinli kuruluşlara             sonucu olarak, özellikle üç renkli
          yaptığı yakın zaman önceki satışla- İNOVATİF BCF İPLİKLERİ İÇİN  kumaşların ve halıların görünüşünü
          rın başarısı, bu büyüyen pazar içeri- YÜKSEK TEKNOLOJİ   geliştirmekle ve hava akışını temin
          sinde halı ipliği üreticilerinin zorlayıcı  Oerlikon Neumag, dünya pazarın- etmekle kalmaz, aynı zamanda %50
          taleplerine teknolojimizle tam olarak  da lider olarak geçtiğimiz yıllardaki  daha az basınçlı hava tüketir.
          hizmet verdiğimizi gösteriyor” diye- pazar ve müşteri taleplerine paralel  Multi Machine Access Center,
          rek açıklamada bulundu. Özellikle  olarak PA6 iplik sektöründeki tek- gereksinimleri için özellikle gelişti-
          bu işlem için optimize edilmiş olan  nolojileri daha fazla geliştirmekle  rilmiş olan bağlantılı üretim için bir
          eritme hatları, en iyi erime kalitesini  kalmamış, aynı zamanda inovatif  çözüm arayan müşterileri hedef
          temin ediyor. Özellikle bu amaç için  bileşenler ve daimi işlem optimi- alır. MMAC, Oerlikon Neumag
          geliştirilmiş olan tekstüre birimindeki  zasyonu, iplik kalitesini mükemmel- BCF sistemlerinin yerinde ve mobil
          biriktirme bölümü ve ‘V’ soğutma  leştiren PP ve PET bağlamında S+  olarak izlenmesine imkan sağlar. Bu
          tamburu, en yüksek kıvrım eşitliği  ve Sytec One BCF sistemlerinin  noktada, görselleştirmenin kapsamı
          ve kalitesini temin ediyor. Özellikle  verimliliğini arttırmaktadır. RoTac,  müşterinin belirli taleplerine uygun
          geliştirilmiş olan tekstüre bileşenleri,  bağlama birimi ve Multi Machine  hale getirilir.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45