Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

CUTTING-EDGE NEEDLEPUNCH identifies, configures, and opti- harmonized. Numerous options
          TECHNOLOGIES – A RECIPE    mizes various process solutions  are available to meet individual
          FOR SUCCESS          in order to streamline functions.  needs.
          Driven by the vibrant market for  It answers specific needs such
          durable nonwovens, ANDRITZ  as production capacity, width,  CREATE ADDED VALUE FOR
          presents the neXline needlepunch  versatility, investment payback,  SPUNLAID NONWOVENS
          with the innovative, high- speed  and fabric range by configuring  ANDRITZ offers two unique solu-
          Dynamic crosslapper, operating  the production line to meet the  tions: Spunjet Bond and Spunjet
          at up to 205 m/min at the input.  exact requirements. Visit our  Splittable. Spunjet Bond targets
          The renowned ProDyn capa-   booth to find out more.    in-line hydroentanglement of
          bilities are able to reduce fiber              spunlaid filament for versatile
          consumption drastically. Profit  A SINGLE SOURCE FOR ALL  applications such as roofing,
          from fabric weight evenness and WETLAID PROCESSES     packaging, protective covering,
          a significant cost reduction. The ANDRITZ neXline wetlaid  hot gas filtration, and molding.
          Another major asset is the “Dy- opens the door for niche market  SpunjetSplittable focuses on
          namic Harmonic Shifter” (DHS),  manufacturers offering products  advanced business opportuni-
          which steadies higher machine  made from special fibers such  ties like acoustic and thermal
          frames that are susceptible to vi- as aramid, carbon, micro-glass,  insulation for durable fabrics.
          bration. DHS technology harmo- and other high-tech fibers  This technology is also particu-
          nizes the frequency to minimize  and is the right choice for the  larly useful for splitting spunlaid
          vibration effects, which could  production of the automotive,  bi-component filaments. Re-
          possibly ruin a machine. Another aerospace, agricultural, con- cently, the Nonwovens Institute
          added value is the productivity  struction, medical/hygiene, and  in Raleigh, NC, USA, invested
          boost for such applications as  household end uses. Right down in a Reicofil RF4 Spunbond
          rib needling up to 20 m/min. the line from stock preparation,  line including ANDRITZ Spun-
          Yet another innovation is the  wet forming, drying, coating,  jet equipment to build the next
          ANDRITZ Nonwoven neXmatrix  and on to the winder, ANDRITZ  generation of nonwoven appli-
        52 simulator system. This system  ensures that all components are  cations.

          ÜSTÜN İĞNELEME MAKİNESİ    ven neXmatrix simülatör sistemidir.  olmasını garanti eder. Çok sayıda se-
          TEKNOLOJİLERİ – BAŞARININ   Bu sistem işlevleri kolaylaştırmak  çenek bireysel ihtiyaçları karşılamak
          REÇETESİ           üzere çeşitli süreç çözümlerini tespit  üzere mevcuttur.
          Dayanıklı nonwovenlara yönelik canlı  eder, yapılandırır ve en ideal hale  Nonwovenlar için katma değer
          pazara göre hareket eden ANDRITZ,  getirir. Koşulları tam olarak karşılamak yaratın
          yenilikçi, yüksek hızlı Dinamik çapraz  üzere üretim hattını yapılandırarak  ANDRITZ iki eşsiz çözüm sunuyor:
          serme makinesine sahip ve girdide  üretim kapasitesi, genişliği, çeşitliliği,  Spunjet Bond ve Spunjet Splittable.
          dakikada 205 metreye varan hızla  yatırım dönüşü ve kumaş çeşitleri gibi Spunjet Bond çatı kaplama, ambalaj-
          çalışan neXline iğneleme makinesini  belirli ihtiyaçlara yanıt sunar. Daha  lama, koruyucu kaplama, sıcak gaz
          sunar. Ünlü ProDyn becerileri elyaf  fazla bilgi için standımızı ziyaret edin.  filtreleme ve kalıplama gibi çeşitli uy-
          tüketimini önemli ölçüde azaltmakta.            gulamalara yönelik dokusuz örgüsüz
          Kumaş ağırlığında eşitlik ve kayda  TÜM YAŞ SERİM SÜREÇLER  filamentin sıralı hidro-bağlayıcılığını
          değer maliyet düşürülme de diğer  İÇİN TEK BİR KAYNAK   hedef alıyor. SpunjetSplittable ise da-
          avantajlarından.       ANDRITZ neXline yaş serim, aramid,  yanıklı kumaşlar için akustik ve termal
          Diğer önemli bir özellik ise vibrasyona karbon, mikro-cam ve diğer yüksek  yalıtım gibi ileri düzey iş fırsatlarına
          direnci olmayan yüksek makine ayak- teknolojili elyaflar gibi özel elyaflardan odaklanmaktadır. Bu teknoloji özel-
          larını sabitleyen “Dinamik Harmonik  yapılmış ürünleri sunan niş pazar  likle dokusuz örgüsüz bikomponent
          Değiştirici”dir (DHS). DHS teknolojisi  üreticileri için bir kapı açmakta olup  filamentlerin ayrılması için oldukça
          muhtemelen makineyi bozabilecek  otomotiv, havacılık, ziraat, inşaat,  kullanışlıdır. Son zamanlarda, Raleigh
          vibrayson etkilerini en aza indirmek  medikal/hijyen, ve hane halkı nihai  NC ABD’deki Nonwoven Enstitüsü
          için frekansa düzen verir. Diğer bir  kullanımlarının üretimi için doğru  yeni nesil nonwoven uygulamaları-
          katma değer ise dakikada 20 metre- seçimdir. Stok hazırlamaktan, ıslak  nı kurmak üzere ANDRITZ Spunjet
          ye varan rib iğneleme gibi uygulama- şekillendirmeye, kurutmaya, kap- ekipmanı da dahil olmak üzere Reicofil
          lar için verimlilik desteğidir. lamaya ve sarım makinesine kadar  RF4 Spunbond hattına yatırımda
          Diğer bir yenilik ise ANDRITZ Nonwo- ANDRITZ tüm bileşenlerin uyumlu  bulundu.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59