Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

customer’s purpose and benefit.  product research and development more than 400 m/min after water
          Service and spare parts supply  with recycled carbon fibres are  entanglement and drying.
          to support the high availability of  available and can be discussed with Reduced draft between card doffing
          DILO nonwoven production lines  interested visitors. A close coop- system and winding are essential
          is available worldwide. In addition  eration with needle manufacturer  to achieve a high web uniformity
          to information about standard  Groz-Beckert has advanced the  and an acceptable strength ratio in
          universal lines, we will inform about  development of the needle module  machine direction to cross direction
          the latest developments in DILO  technique and the intense needling  (MD:CD). DiloSpinnbau sets the
          machines which aim to increase  of light weight nonwovens. Ample  standard for high productivity with
          efficiency and productivity by the  information will be available at the  the random roll technology and for
          degree of automation and improved booth. Furthermore, DiloGroup will  best felt homogeneity by low draft.
          end product quality. An example of  inform about universal needling  DiloGroup is very successful with
          such an innovation is the “Vector  technology and carding systems of  these fibre preparation and carding
          200”, a new crosslapper by Dilo- wide working width and high web  systems in all nonwoven produc-
          Machines which is unique with an  speed for water entanglement lines.  tion lines with high productivity
          infeed speed of more than 200 m/ For this important, special branch  and quality requirements. Further
          min. DILO machines may be used  of nonwoven production normal  important features of these special
          for the production of nonwovens  lines have a working width of about  installations are the fibre prepa-
          used in automotives, as floor cov- 3.8 m and medium web speeds  ration from DiloTemafa, the air
          erings, synthetic leather, geotextiles of around 200 m/min, DiloGroup’s  technique for card suction, filtration
          and for filtration, just to name the  portfolio includes carding systems  and moistening which result in high
          most important fields of applica- of wider working width and higher  line efficiency. At the Techtextil
          tion. Considerable progress has  web speeds. DiloTemafa offers in  2017 DiloGroup will explain the
          been achieved in the processability  close cooperation with DiloSpinnbau characteristics of DILO standard
          of special fibres like carbon using  these special carding systems with  and special nonwoven production
        46
          recycled fibres to make composite  working widths exceeding lines in discussions with internation-
          materials. Compact special lines for 5 m and resultant web speeds of  al customers.

                                       sistemlerini DiloSpinnbau ile yaptığı
            DILO makineleri yer kaplamaları, sentetik deri,    yakın işbirliği sayesinde sunmaktadır.
          geotekstil ve filtreleme gibi birkaç önemli uygulama    Taraklama takım değiştirme sistemi ile
          alanında kullanılacak nonwovenların üretiminde       sarım arasında azalmış çekim, yüksek
          kullanılabilir.                      tülbent yeknesaklığı ve kabul edilebilir
          en yeni gelişmeler hakkında da bilgiler iğne modül tekniğinin ve hafif ağırlıktaki  bir makine boyuna yönünden çapraz
          verilecek. Bu tür bir yeniliğe örnek ise  nonwovenların yoğun iğnelenmesinin  yöne (MD:CD) güç oranı elde etmek
          dakikada 200 metreden fazla iç bes- gelişiminde ilerleme sağlamıştır. Dahası  için elzemdir. DiloSpinnbau random
          leme hızıyla benzersiz olan DiloMachi- DiloGroup su ile bağlama hatları için  silindir teknolojisi ile yüksek verimlilik ve
          nes’e ait yeni bir çapraz sermemakinesi  geniş çalışma genişlikleri ve yüksek  düşük çekim ile en iyi keçe homojenliği
          olan “Vector 200”dür. DILO makineleri  tülbent hızlarına sahip evrensel iğneleme standardını belirlemektedir. DiloGroup
          yer kaplamaları, sentetik deri, geotekstil  teknolojisi ve tarama sistemleri hakkında yüksek verimlilik ve kalite koşullarına sa-
          ve filtreleme gibi birkaç önemli uygulama da bilgi verecek. Nonwoven üretiminin  hip tüm nonwoven üretim hatlarında bu
          alanında kullanılacak nonwovenların  bu önemli özel dalı içi normal hatlar yak- elyaf hazırlık ve taraklama sistemlerinde
          üretiminde kullanılabilir. Kompozit  laşık 3.8 metre çalışma genişliğine ve  oldukça başarılıdır. Bu özel kurulumların
          malzemeler üretmek için geri dönüştü- dakikada yaklaşık 200 metrelik ortalama daha önemli özellikleri ise DiloTemafa
          rülmüş elyafları kullanarak elde edilen  tülbent hızlarına sahip olup DiloGroup’un ile yapılan elyaf hazırlığı, tarak emiş için
          özel elyafların işlenebilirliği konusunda  portföyü içerisinde daha geniş çalışma  hava tekniği ve yüksek hat verimliliği ile
          kayda değer bir ilerleme gösterilmiştir.  genişliği ve yüksek tülbent hızlarına  sonuçlanan filtreleme ve nemlendir-
          Geri dönüştürülmüş karbon elyaflar ile  sahip taraklama sistemleri yer almakta- medir. DiloGroup Techtextil 2017’de
          ürün araştırma ve geliştirmesine yönelik  dır. DiloTemafa 5 metreyi aşan çalışma  uluslararası müşterileri ile yapacağı
          kompakt özel hatlar da mevcut olup  genişliğine ve su ile bağlama ve kurut- görüşmelerde DILO standardı ve özel
          ilgilenen ziyaretçiler ile tartışılabilir. İğne  ma sonrası dakikada 400 metreden  nonwoven üretim hatlarının özelliklerini
          üreticisi Groz-Beckert ile yakın işbirliği  fazla ağ hızlarına ulaşan özel taraklama  açıklayacak.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53