Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

are put into effect in a virtual reality and/ touching them. Identification is made  ble, can be ironed and are suitable for
          or adapted. The data that emerge from  possible by automatically loading the  dryers. Partner of this area is Seripress.
          this are immediately merged with data  appropriate data files for the cutting-out  Additional partners of the Digital Textile
          for subsequent processes such as the  process. A feeder system at the cutter  Microfactory at Texprocess are Eschler
          digital printing of the textile, the cutting  ensures that the material is transported  Textil and Schoeller Textil. The Digi-
          out and sewing. Our partner for the  as smoothly as possible and without  tal Textile Micro Factory was already
          Design area is Assyst, a company in the distortion. Camera systems recognise  drawing lots of interested visitors at the
          Human Solutions Group.    the cutting points, as a result of which  last edition of Heimtextil in January of this
          The next stage (Printing) demonstrates  the path the cutter is to take is optimised year. In the micro factory at Texprocess,
          large-format inkjet printing, involving  and a top-quality cut can be achieved.  the participating companies will now be
          sublimation printing on polyester and  Our partner in this area is Zünd. In the  exhibiting in the context of a sector that
          pigment printing on cotton and mixed  next section of the production process  processes apparel and is very much
          fibres. Manufacturing tasks can be  (Assembling), the cut-out elements of  technology oriented. Texprocess takes
          flexibly combined here with various  the various orders are also identified in a  place in parallel to Techtextil, leading in-
          printing parameters so as to produce  context-specific manner and added to  ternational trade fair for technical textiles
          a print with reproducible colours. Our  the garment.    and nonwovens (also from 9 to 12 May
          partners in the software and hardware  This area shows the process of identify- 2017). A total of 1,662 exhibitors from
          business Ergosoft and Mimaki as well  ing the individual orders and the sewing  54 countries and 42,000 trade and pro-
          as Coldenhove and Monti Antonio are  process, carried out on the latest sewing fessional visitors attended Texprocess
          the ones ensuring optimum printing  machines, which can also be linked to  and Techtextil in 2015. Over 13,000
          results at this station. After this comes  the internet. Our partner in this area is  trade professionals visited Texprocess.
          the Cutting area. At this juncture in the  Dürkopp Adler. In the last step (Labeling) In addition, there were around 7,600
          production process, the individual orders the garments will be provided with logos visitors who came across from the
      GÜNDEM NEWS 42
     42    need first to be identified without anyone and graphic details that will be washa- concurrent Techtextil.
          getiriliyor. Tasarım alanındaki ortağımız  hale gelir. Kesicideki besleme sistemi,  yer alan Dijital Mikro Tekstil Fabrikası’nın
          Human Solutions Group’a bağlı bir şirket  olabildiğince sorunsuz ve bozulmayacak  diğer ortakları Eschler Textil ve Schoeller
          olan Assyst. Sonraki aşama (Baskı),  bir şekilde malzemeyi temin ediyor. Kame- Textil. Dijital Mikro Tekstil Fabrikası, bu yıl
          polyester üzerine süblimasyon baskı ve  ra sistemleri kesim noktalarını belirliyor  Ocak ayında gerçekleştirilen Heimtex-
          pamuk ile karışık elyaflar üzerinde pigment ve bunun sonucu olarak kesicinin takip  til’deki son sürümüyle zaten çok sayıda
          baskı içeren büyük formatlı inkjet baskının  edeceği yol optimize ediliyor ve en yüksek ilgili ziyaretçiyi kendisine çekti. Texpro-
          tanıtımını yapıyor. Üretim görevleri, tekrar  kalitede kesim gerçekleştirilebiliyor. Bu  cess’te yer alan mikro fabrikada yer alan
          üretilebilir renklerle bir baskı oluşturmak  alandaki ortağı ise Zünd. Üretim sürecinin  katılımcı şirketler, tekstil ürünleri üreten ve
          amacıyla çeşitli baskı parametreleriyle  bir sonraki istasyonunda (Toplama), çok  son derece tekstil odaklı olan bir sektör
          burada esnek bir şekilde bir araya getirile- sayıdaki siparişe ait kesim unsurları da  olarak sunum yapacaklar. Texprocess,
          biliyor. Yazılım ve donanım işletmeleri olan  içeriğe özel bir şekilde tanımlanmakta  teknik tekstil ve nonwovenler için lider bir
          ortaklarımız Ergosoft ve Mimaki’nin yanı  ve tekstil ürününe ekleniyor. Bu alan,  uluslararası ticaret fuarı olan Techtextil ile
          sıra Coldenhove ve Monti Antonio, bu  bağımsız siparişleri tanımlama işlemini ve  paralel olarak (9 ve 12 Mayıs 2017 tarihleri
          istasyondaki optimum baskı sonuçlarını  internete de bağlanabilen en yeni dikiş  arasında) gerçekleştirilecek. 54 ülkeden
          temin ediyor. Bundan sonra kesim alanı  makineleri tarafından gerçekleştirilen  toplamda 1,662 sunum ve iş dünya-
          geliyor. Üretim sürecindeki bu birleşme  dikiş sürecini gösteriyor. Bu bölgedeki  sından ve uzmanlardan oluşan 42,000
          noktasında, bireysel siparişlerin, öncelikle  ortak ise Dürkopp Adler. Son aşamada  ziyaretçi 2015 yılında Texprocess ve
          kimsenin müdahalesine gerek kalmaksızın (Etiketleme), tekstil ürünlerine, yıkanabilir,  Techtextil’e katıldı. 13,000’den fazla ticaret
          tanımlanıyor. Tanımlama, kesim işlemi  ütülenebilir ve kurutucular için de uygun  uzmanı Texprocess’i ziyaret etti. Buna ek
          için uygun veri dosyalarının otomatik  olan logolar ve grafik detayları eklenir. Bu  olarak, yaklaşık 7,600 ziyaretçi eş zamanlı
          olarak yüklenmesi sonrasında mümkün  bölgedeki ortak Seripress. Texprocess’de yapılan Techtextil’den geldi.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49