Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

Premiere Vision Drew Attention


          to “Athleisure” in İstanbul          Premiere Vision İstanbul underlined the important role that it played in the
          Middle East and the Eastern Europe fashion industry with its 6 Edition.
                                               th

          Premiere Vision İstanbul underlined  Albania. Continuing to be a source  Europe. The exhibition hosted 6.512
          the important role that it played in the of inspiration in the collection design  visitors, mainly coming from Russia,
          Middle East and the Eastern Europe  process with its “Trend Zone”, “Color Ukraine, Iran, Tunisia, Romania,
          fashion industry with its 6 Edition.  Chart”, “Let’s Talk about Fashion”  Greece, Bulgaria, Jordan, and Saudi
                   th
          The exhibition introduced the new  seminars, this year, Premiere Vision  Arabia. While the number of Turkish
          trends of 104 participants to the  İstanbul focused on a rising fashion  visitors that the exhibition hosted was
          designer and procurement commit- trend of this season, “Athleisure”.  the same with the previous season,
          tees, from the Middle East and the  Premiere Vision İstanbul, with its  a significant increase was witnessed
          Eastern Europe. Hosting 6.512 visi- sixth edition held between 22-24  in the number of visitors from Russia
          tors, Premiere Vision İstanbul had a  March 2017, introduced the trends of and Ukraine. Alongside with Saudi
          significant increase in the number of  Spring/Summer 2018, presented by  Arabia, Jordan, Qatar, the number of
          coming visitors, mainly from Russia  104 participants in total, with the de- visitors from Serbia, Kosovo and Al-
          and Ukraine, as well as Saudi Arabia, signer and procurement committees, bania also demonstrated an increase,
          Jordan, Qatar, Serbia, Kosovo and  from the Middle East and the Eastern compared to the previous seasons.
      GÜNDEM NEWS 30
     30

          Premiere Vision İstanbul’da


          “Athleisure” ile Dikkat Çekti          Premiere Vision istanbul, 6. Edisyonunda Ortadoğu ve Doğu Avrupa moda
          endüstrisinde oynadığı önemli rolün altını bir kez daha çizdi.


          Premiere Vision İstanbul, 22-24 Mart  yaşandı. “Trend Alanı”, “Renk Kartelası”,  heyetleriyle buluşturdu. Fuar Türkiye,
          2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. “Let’s Talk About Fashion seminerleri”  Rusya, Ukrayna, İran, Tunus, Romanya,
          edisyonunda Ortadoğu ve Doğu Avrupa  ile koleksiyon tasarım sürecinde ilham  Yunanistan, Bulgaristan, Ürdün, Suudi
          moda endüstrisinde oynadığı önemli  kaynağı olmaya devam eden Premie- Arabistan’ın başı çektiği ülkelerden gelen
          rolün altını bir kez daha çizdi. Fuar, 104  re Vision İstanbul, bu sezon yükselen  6.516 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarın
          katılımcının yeni trendlerini Ortadoğu ve  moda trendi olan “Athleisure” üzerinde  ağırladığı Türk ziyaretçi sayısı geçen aynı
          Doğu Avrupa’dan gelen tasarımcı ve alım yoğunlaştı.     sezona göre sabit kalırken, Rusya ve
          heyetleriyle buluşturdu. 6.516 ziyaretçiye Premiere Vision İstanbul, 22-24 Mart  Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısında
          ev sahipliği yapan Premiere Vision İstan- 2017 tarihleri arasında gerçekleştiri- önemli bir artış gözlendi. Suudi Arabis-
          bul’da Rusya ve Ukrayna başta olmak  len altıncı edisyonunda, toplam 104  tan, Ürdün, Katar’ın yanı sıra Sırbistan,
          üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Katar,  katılımcı tarafından sunulan İlkbahar/ Kosova ve Arnavutluk’tan gelen ziyaretçi
          Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk’tan  Yaz 2018 trendlerini, Ortadoğu ve Doğu  sayıları da önceki sezonlara oranla artış
          gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış  Avrupa’dan gelen tasarımcı ve alım  gösterdi.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37