Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

systems are also available.  double belt system (lower fabric  ness
           Independently of the used heating  transport belt, upper clamping /  b) not or almost not airpermeable
          system the integrated and patent- calibrating belt). The airpermea- products
          ed Venturi jet system provides for  ble belts with specific mesh size  c) products for which a differ-
          an optimum mixing of the circu- and permeability can be made  ent thermal treatment of both
          lating air with the added fresh air.  of glass or aramide fibres, PEEK  surfaces is explicitly desired or
          The heating system comprises  monofilament fibres or metal  required.
          in each thermozone four circu- wires, depending on the fibre  Due to the flexible nozzle con-
          lating air fans with inverter for a  mixture or the characteristics of  cept the DUO-THERM dryer is
          stepless speed adjustment (two  the nonwovens web.If calibration  nevertheless a universal all-pur-
          motors for upper air and two for  belts with ferromagnetic portions  pose dryer which is suitable
          lower air) to ensure the desired  are used a magnetic support  for different processes (drying,
          air circulation intensity according  system can ensure the parallelism  thermo-fusion, heat-setting) and
          to the special requirements of the  between the upper and the lower  end products.
          different end products.    belt. The number of heating and  Brückner offers you for the pro-
          The distance between the upper  cooling zones is selected in func- duction of nonwovens:
          and lower circulating air plenums  tion of the required production  • - application systems
          can be adjusted steplessly in a  capacity and the used materi- • - flat and vertical dryers
          range of0 to 150 mm. This leads  als. The exit combinations with  • - multi-layer dryers
          to a very efficient heat transfer  calibrating /cooling unit, cross  • - thermofusion lines
          since the distance between the  cutter and winder are also part of  • - airlaid dryers
      GÜNDEM NEWS 50 for the process. In most cases  thus mainly for nonwovens:  • - heat-recovery and exhaust air
     50     air outlet openings and the two  BRÜCKNER’s product range. • - high temperature dryers
                                        • - drum dryer systems
                         The DUO-THERM is designed for
          surfaces of the nonwovens can
          be set to the optimized minimum
                         impingement air circulation and
                                        • - in different executions
          the DUO-THERM dryers have a
                         a) products with rather low thick-
                                        cleaning systems to save energy          Kullanılan ısıtma sisteminden  kenetleme/kalibreleme bandı)  b) hiç veya neredeyse hiç hava
          bağımsız olarak, entegre edilmiş  sahip. Belirli bir göz büyüklüğüne  geçirmeyen ürünler
          ve patentli Venturi jet sistemi taze  ve geçirgenliğe sahip hava geçiren  c) her iki yüzey için de farklı termal
          hava ekli olarak ideal bir sirküle  bantlar, nonwoven kumaşın elyaf karı- işlemin açıkça istendiği veya gerek-
          hava karışımı sunmaktadır. Isıtma  şımı veya özelliklerine bağlı olarak cam  tiği ürünler. Esnek ağızlık konsepti
          sistemi her bir termo-alanda farklı  elyafı veya aramid elyaflardan, PEEK  sebebiyle DUO-THERM kurutucu
          nihai ürünlerin özel koşulları uyarın- monofilament elyaflardan veya metal  farklı süreçler (kurutma, termo-füz-
          ca istenen hava dolaşım yoğunlu- tellerden yapılabilir.  yon, ısı ayarlama) ve nihai ürünler
          ğunu sağlamak üzere kademesiz  Eğer ferromanyetik porsiyonlara sahip  için uygun çok amaçlı evrensel bir
          hız ayarlaması için bir redresöre  kalibrasyon bantları kullanılırsa, man- kurutucudur.
          sahip dört sirküle hava fanından  yetik bir destek sistemi üst ve alt bant  Brückner, nonwoven üretiminde:
          (üst hava için iki adet ve alt hava  arasındaki paralelliği garantileyebilir.  • - uygulama sistemleri
          için iki adet) oluşmaktadır.  Isıtma ve soğutma alanlarının sayısı  • - düz ve dikey kurutucular
          Üst ve alt sirküle hava plenumları  gerekli üretim kapasitesi ve kullanılan  • - çok katmanlı kurutucular
          arasındaki mesafe 0 ile 150 mm  materyallerin işlevi doğrultusunda be- • - termo-füzyon hatları
          aralığında kademesiz olarak ayarla- lirlenir. Kalibreleme/soğutma ünitesine  • - havalı serme kurutucuları
          nabilir. Bu da hava çıkış açıklıkları ile  sahip çıkış kombinasyonları, çapraz  • - yüksek ısılı kurutucular
          nonwovenların iki yüzeyi arasındaki  kesici ve saırıcılar da BRÜCKNER’in  • - tambur kurutucu sistemleri
          mesafe işlem için ideal minimumda  ürün çeşitlerinin parçasıdır. • - farklı uygulamalar
          ayarlanabildiğinden oldukça etkili ısı  DUO-THERM akış hava sirkülasyo- • - enerji tasarrufu amacı ile ısı
          aktarımı sağlamaktadır.    nu ve böylece temel olarak nonwo- kurtarma ve egzoz hava temizleme
          Çoğu durumda DUO-THERM    ven için tasarlanmıştır:   sistemleri (aynı zamanda halihazır-
          kurutucular çift kemer sistemine  a) oldukça düşük kalınlığa sahip  daki hatlar için güçlendirme olarak
          (düşük kumaş taşıma bandı, üst  ürünler          da mevcuttur)
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57