Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

commissioned our nonwoven fabric  assuring the quality. We have aimed  technologies in yarn business. We
          factory for which we started instal- at finding a common ground for our  incorporate into our structure the
          lation activities in the first quarter of  principle of customer satisfaction  brand new manufacturing technol-
          2017. By working and investing in  and the idea of how to be helpful for  ogies in the industry. Thanks to our
          different fields in nonwoven industry,  our customers. We are a big family  vast product network, we are able to
          we will continue to be among the  targeting continuous growth and  meet any kind of customer needs.
          major actors in this industry. Our  embracing our employees and cus- With a view to respond to customer
          Holding will always contribute to  tomers. We have always succeeded  demands more quickly, we have
          new investments and the economic  in being a reliable company in our  planned to make modifications to
          development of our country by com- fields of activity, with our manufac- our dyehouse machinery. We have
          bining its strong financial infrastruc- turing quality, customer relations,  been revising our enterprise with
          ture with technology.     vision and principles, and we have  more environmentally sensitive,
                         always stood on the side of our  eco-friendly and state-of-the-art
          What kind of criteria did Selçuk  customers.        machinery. Additionally, we perform
          İplik set for the principle of                manufacturing on rotation at our
          bringing technology together  Could you give us information  fiber dyeing facility, in compliance
          with commercial trust?     about your investments in ma- with our customers’ standards. We
          Our company has always supported  chinery for your yarn, knitting  have continuously been updating
          the quality of the products it has  and dyeing lines?    our standards to catch up with the
          manufactured, promptly respond- We are strengthening our manu- world standards, and we are aiming
          ing to customer feedbacks and  facturing line by investing in new  at achieving growth.
      GÜNDEM NEWS 46
     46
          2017 yılının ilk çeyreğinde montajına  anında cevap vermiş ve ürün  yatırım yaparak üretim hattımızı
          başladığımız nonwowen kumaş  kalitesine garantör olmuştur.  güçlendiriyoruz. Sektörde yeni olan
          üretim fabrikamızı devreye almış  Müşteri memnuniyeti prensibimizle,  üretim teknolojilerini bünyemize dahil
          olacağız. Nonwowen sektöründe  müşterilerimize faydalı nasıl oluruz  ediyoruz.
          farklı alanlarda çalışmalar ve yatırımlar  düşüncesinin ortak paydada  Geniş ürün ağımızla müşterilerin
          yaparak bu sektörde de önemli bir  buluşmasını hedef edindik. Sürekli  her türlü ihtiyacını karşılayabiliyoruz.
          oyuncu olma iddiamızı sürdüreceğiz.  büyümeyi hedefleyen, çalışanlarıyla  Müşteri taleplerine daha hızlı cevap
          Holdingimiz güçlü finansal altyapısı ile  ve müşterileri ile kucaklaşan büyük bir  vermek adına boyahane makine
          teknolojiyi birleştirerek yeni yatırımlara  aileyiz. Şirketimiz, faaliyet gösterdiği  parkurumuzda değişiklikler yapmayı
          ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına  alanlarda her zaman, ürvetim kalitesi,  planladık. Çevreye daha duyarlı,
          katkıda bulunmaya her zaman devam  müşteri ilişkileri, vizyon ve prensipleri  ekolojik ve son teknolojinin birleşimi
          edecektir.           ile bulunduğu alanlarda güvenilir  olan makine parkurlarıyla işletmemizi
                         olmayı başarmış, müşterilerinin her  revize etmekteyiz. Ayrıca elyaf boya
          Selçuk İplik teknolojiyi ticari  zaman yanında olmuştur.  işletmemizde de rotasyona giderek
          güvenle buluşturmayı kendine ilke              müşteri standartlarına uygun üretimler
          edinirken ne gibi kriterler belirledi? İplik, örme, boyama hatlarınızdaki  yapıyoruz.
          Şirketimiz her zaman için ürettiği  makine yatırımlarınızdan  Dünya standartlarına uygun konuma
          ürünün kalitesinin arkasında olmuş,  bahseder misiniz?   gelmek için sürekli kendimizi yeniliyor,
          müşterilerinin geri dönüşlerine  İplik işletmelerinde yeni teknolojilere  ve büyümeyi hedefliyoruz.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53