Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

innovative brand in fierce compet- to this chain by textile. Our country  into consideration with due care in
          itive environments. Our company,  possesses significant experience  the manufactured goods, and the
          with a background of over a quarter  and knowledge in the textile indus- competitive power of the industry
          - century, has been continuing its  try. The obstacles to the support for  should be increased as much as
          growth and activities in its field with  and growth of the industry should  possible in future days. “Technical
          the same faith and determination like  be overcome. We will maintain our  textile” should be focused on in
          the first day. The early foundations  technology innovation activities in  textile industry of our country and
          of Selçuk İplik were laid by acquisi- our textile facilities in 2017. We have  “branding” should definitely be
          tion of Open End yarn enterprise in  planned to complete the modern- aimed at in garment industry. We
          1988. The company soon enhanced  ization process of our machinery  need to increase our market share
          its manufacturing technologies and  and equipment. When we consider  by using the advantage of our prox-
          expanded its field of activity with  the industry in general, manufactur- imity to the EU. Companies should
          different spinning technologies and  ing and marketing activities should  strengthen their capital structure
          knitting facilities; later, all companies  focus on trendy and fashionable  and in-company trainings should
          were merged under the title of Kara  goods with high added value, high  be considered of high importance;
          Holding.           quality and innovation. Additionally,  awareness on e-commerce should
                         necessary measures should be tak- be raised and its market share
          What kind of investments do  en to perform environment-friendly  should be increased. It is apparent
          you plan for the year 2017 and  manufacturing in compliance with  that future product groups will be
          what are your expectations from  the rules of occupational health/  “products with high added value
          2017?             safety. Human health must be taken  (products based on fashion and
          Textile is the locomotive                     brand), technical textile,
      GÜNDEM NEWS 44 industries from carpet or                working with world giants
     44     of the country’s industry                     smart textile and organic
                                           textile”. As a company
          and employment. Various
          curtain industry to construc-
                                           and has become a success-
                                           ful company, we will have
          tion are directly connected          koşullarında kalitesi ve
                                           yapmak için gerekli önlemleri
          yenilikçi ismiyle adından                     tedbirlerine uygun üretim
          her zaman söz ettirmeyi                      almalıdır. Sektör, ürettiği
          başarmıştır. Çeyrek asırdan                    mallarda insan sağlığını
          fazla geçmişi bulunan                       azami düzeyde gözeterek
          firmamız, yoluna ilk günkü                    gelecek günlerde sektörün
          inanç ve azmiyle devam                      rekabet edebilirliğini
          etmekte olup sektörlerinde                    olabildiğince artırmaya
          büyümeye devam etmiştir.                     çalışmalıdır. Ülkemiz
                      Yunus Kara, Executive Board Member of Selçuk İplik
          1988 yılında Open End  Selçuk İplik Yönetim Kurulu Üyesi     tekstilde “teknik tekstil” ve
          iplik işletmesi satın alınarak  tekstil ile birebir bağlıdır. Ülkemiz  konfeksiyonda ise mutlaka
          Selçuk İplik’in ilk adımı atıldı.  tekstil sektöründe önemli tecrübe  “markalaşma” yoluna gitmelidir. AB
          Devamında ise üretim teknolojilerini  ve birikime sahiptir. Sektörün  ile yakınlık avantajımızı kullanarak,
          geliştirerek farklı iplik teknolojileri  desteklenmesi ve büyümesinin  pazar payımız geliştirilmelidir. Firmalar
          ve örme işletmesi ile faaliyet alanı  önündeki engeller kaldırılmalıdır.  sermaye yapılarını güçlendirmeli ve
          genişletilmiş ve tüm şirketler Kara  2017 yılında tekstil işletmelerimizde  firma içi eğitime çok önem vermelidir,
          Holding çatısı altında birleştirilmiştir. teknoloji yenileme çalışmalarımız  E-ticaret konusunda bilincin ve
                         devam edecektir. Makine ve  pazar payının geliştirilmesi gereklidir.
          2017 yılına dair planladığınız  teçhizatlarımızın modernizasyonunu  Geleceğin ürün gruplarının “katma
          yatırımlarınız ve 2017    tamamlamayı planladık. Sektör  değeri yüksek ürünler (moda ve
          beklentileriniz nelerdir?   genelini ele aldığımızda katma değeri  markaya dayılı ürünler), teknik
          Tekstil, ülke sanayisinin ve  yüksek, kaliteli, yenilik yoğun moda  tekstiller, akıllı tekstiller ve organik
          istihdamının lokomotifidir. Halıcısından  ve marka olacak malların üretim ve  tekstiller” olacağı aşikardır. Dünya
          perdecisine tutun da inşaat  pazarlamasını yapılmalıdır. Ayrıca,  devleriyle çalışan ve başarılı bir şirket
          sektörü ve birçok sektör bu zincire  çevreye saygılı ve işçi / iş güvenliği  konumuna gelen bir firma olarak
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51