Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Fespa Eurasia 2016 Attracts


          International Audience of


          Investment-Ready Buyers          Fespa Eurasia 2016, which took place from 8-11 December 2016 in Istanbul,
          Turkey, welcomed 8,232 individual visitors, with total attendance across the
          four days reaching 9,774 visits, demonstrating the value visitors placed on
          attending for more than one day.

          The exhibition was very successful  There was an increase in Inter- throughout, underlining demand
          in terms of buying behaviour: 44%  national attendance compared  for sector specific education in
          of visitors were final decision mak- with Fespa Eurasia 2015, further  the Eurasian region with sessions
          ers and 81% of attendees were  illustrating the importance of Fespa  including: Digital Pigment Printing,
          involved in the decision-making  Eurasia within the region. The top  Screen Printing, Garment Design,
          process, highlighting that Fespa  10 countries attending outside  3D Printing for Garments, Nano
          Eurasia is a strong ‘buying’ show.  of Turkey include: Iran, Bulgaria,  Applications for textile and many
          Murat Öztürk, Partner of Sum- Algeria, Greece, Tunisia, Jor- more.
          ma Istanbul, commented on the  dan, Ukraine, Iraq, Lebanon and  Elsewhere at the event, Ivan
      GÜNDEM NEWS 40 companies were present among  ed a host of free visitor features.  “I am very honoured to have won
     40    quality of visitors: “Fespa Eura- Germany. Complementing Fespa’s  Tenchev won Fespa’s live World
                                         Wrap Masters competition, spon-
                         line-up of international and local
          sia is always a very professional
                         exhibitors, Fespa Eurasia includ-
          show.®Professional buyers and
                                         sored by Hexis. Ivan comments:
                                         the Wrap Masters at Fespa Eurasia
          the visitors and this makes Fespa
                         Participation in the education-
                         al conference remained strong
          the number one for us.”
                                         2016 and to be recognised for
          Fespa Eurasia 2016

          Uluslararası Yatırım Hedefli


          Alıcıları Bir Araya Getirdi          8-11 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Fespa Eurasia 2016, 8
          bin 232 ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam 4 günde tekrar ziyaretlerle toplam
          9 bin 774’e ulaşarak ziyaretçilerin organizasyona gösterdiği ilgiyi gözler
          önüne serdi.

          Fespa Eurasia’nin etkili bir ‘ticari’ plat- ve firmaların bulunması Fespa Eura- ziyaretçilerine çeşitli ücretsiz etkinlikler
          form olduğunu bir kez daha kanıtlayan  sia’yı bizim için bir numara yapıyor.” de sundu. Bunların arasında ise eğitim
          fuar satın alma potansiyeli açısından  Fespa Eurasia 2015’e göre fuara  konferanslarına sağlanan katılım öne
          oldukça başarılı geçti. Fuar ziyaretçi- uluslararası katılımın artması da Fespa  çıktı. Avrasya bölgesinde sektöre özel
          lerinin %44’ü son karar alıcılar olurken  Eurasia’nın Avrasya bölgesindeki  eğitim talebine cevap veren bu eğitim
          katılımcıların %81’i karar alma sürecin- etkisinin giderek arttırdığını gösterdi.  programları; Dijital Pigment Baskı
          de söz sahibi kişilerdi.    Buna göre, Türkiye dışında fuara en  Teknikleri, Serigrafi Baskı, 3D ile Giysi
          Organizasyondaki ziyaretçilerin niteliğini  çok katılım gösteren 10 ülke arasında;  Tasarımı, Tekstilde Nano Uygulama-
          vurgulayan Summa İstanbul ortağı Mu- İran, Bulgaristan, Cezayir, Yunanis- lar ve daha birçok konuda sektörü
          rat Öztürk şu açıklamalarda bulundu;  tan, Ürdün, Ukrayna, Irak, Lübnan ve  bilgilendirdi.
          “Fespa Eurasia her zaman oldukça  Almanya vardı.       Fuarın araç kaplama bölümünde
          profesyonel bir etkinlik olmuştur. Ziya- Fespa’nın yerel ve uluslararası fuar  düzenlenen, Hexis’in sponsorluk
          retçilerin arasında profesyonel alıcıların  programını tamamlayan Fespa Eurasia  sağladığı, FESPA’nın canlı World Wrap
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47