Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

fabrics, enzyme washing with bal- Dyestuff and auxiliaries can be  Recovery System eliminates
          looning, presqueezing, magnetic  injected into the machine any- the Process of Disposal of the
          stretcher with feeding function,  time required by the high pres- Weak Caustic-Lye, which is the
          plaiting device with conveyor belt. sure-dosing pump. Different dye  Output of the Mercerizing Pro-
                         beam apparatus with different  cesses,linked to the Biological
          DMS23 DIL-BEAM HT BEAM     diameter and beam heads are  Treatment Facility, contaminating
          DYEING MACHINE         available according to the fabric  the Nature,after being Neutralized
          HT BEAM DYEING MACHINE is   type and width. Beam carrier  with Sulphuric Acid,and disposed
          having the best suitable, econom- is also included in the standard  from Waste-Water-Treatment-
          ical and accepted way of doing  production.         Plant. Caustic-Lye concentration
          wet processing by the whole                 is increased by Evaporation of
          world. Machine is available with  DMS23 DIL-WIND BEAM    Water-Content of the Weak-
          different sizes and a very wide  WRAPPING MACHINE      Caustic-Lye at low Temperature
          range of applications in the textile  DMS 23A Dil-Wind Beam Wrap- under Vacuum through the Staged
          industry.           ping Machine is used to wind  Vaporizers,and finally obtained the
          Dye bath pressure and quantity  and prepare woven fabrics for  Strong Caustic-Lye,which will be
          can be adjusted according to the  dyeing at beam dyeing machine  used after Recovery in the New
          respective fabric processed by  in ap-propriate fabric density and  Mercerizing Processes again and
          the regulation unit. Pump builds  winded fabric length with homo- again. Along with Reducing the
          the static pressure, which can be  geneous winding frequency. Mercerizing Process Costs and In-
          adjusted and controlled continu-               creasing your competitive Power,
      GÜNDEM NEWS 38 all temperature.   Environment friendly Caustic  the Environment.
     38    ously and that pressure remains- DMS28 DIL-CAUST CAUSTIK  positive Contribution is made to
                                        the Environment by Protecting of
                         RECOVERY SYSTEM
          constant throughout the dyeing at

          için geliştirilmiş bir makinedir. İşlem  DMS23 DIL-BEAM HT LEVENT  DMS23 DIL-WIND LEVENT
          gören materyale göre kurutma süresi  BOYAMA MAKİNESİ    SARMA MAKİNESİ
          1-2 saattir. Makine kapasitesi düşük  HT Levent Boyama makinesi açık en  DMS 23A Dil-Wind Levent Sarma
          kapasiteli kurutmalı işlemlerde, birim  kumaşların ıslak prosesinde ekonomik  Makinesi, dokuma kumaşları istenilen
          zamanı kısaltarak kg başına düşen  ve dünyaca kabul görmüş bir boyama  yoğunlukta ve metrajda homojen
          kurutma maliyeti aynıdır. Makinede  makinesidir. Değişik ebatlarda ve  bir sarım yoğunluğu ile sarıp levent
          kurutma işlemi düşük sıcaklıklarda,  çok geniş uygulama alanlarıyla  boyama makinesinde boyamaya hazır
          yüksek basınçlarda yapıldığı için  tekstil sektörünün kullanımına  hale getirmekte kullanılır.
          kurutulacak malzemede renk değişimi  sunulmuştur. Regülasyon ünitesi
          yoktur. Aynı makine içine değişik  ile, boya banyosunun basınç ve  DMS28 DIL-CAUST KOSTİK GERİ
          taşıyıcılar konarak elyaf, tops ve diğer  miktarı, proses halindeki kumaşa  KAZANIM SİSTEMİ
          materyallerin ön sıkma ve kurutulması  göre ayarlanabilir. Pompa, devamlı  Çevre dostu olan Kostik Geri Kazanım
          mümkündür. Makine radyo frekanslı  olarak ayarlanabilen ve kontrol  sistemi Merserize proseslerinin çıktısı
          kurutuculara göre işçilik, sabit bakım  edilebilen statik basıncı oluşturur  olan artık Zayıf Kostiğin Biyolojik
          giderleri ve kapladığı alan bakımından  ve bu basınç sıcaklıktan bağımsız  Arıtma tesisine gönderilip Sülfürik asit
          oldukça ekonomiktir.      olarak tüm proses boyunca sabit  ile Nötralize edildikten sonra tabiata
                         kalır. Yüksek basınçlı dozaj pompası  atılarak doğayı kirletme sürecini ortadan
          DMS06 DIL-HYDRO BALON     vasıtasıyla boyar madde ve  kaldırır. Kademeli Buharlaştırıcılar ile
          SIKMA MAKİNESİ         yardımcı maddeler istendiği zaman  Vakum altında düşük sıcaklıkta suyu
          Tüp halindeki kumaşların ıslak  makineye gönderilebilir. Kumaş  buharlaştırılarak Kostik Konsantrasyonu
          formda halat açma, balon şişirerek  çeşidine göre farklı çaplarda levent  arttırılır ve elde edilen Güçlü Kostik
          enzim yıkama, ön sıkma, kimyasal  aparatları mevcuttur. Ayrıca kumaş  tekrar tekrar Merserize proseslerinde
          aplikasyonlu sıkma, manyetik kalıp  enine göre ayarlanabilen levent  kullanılır. Merserize proses maliyetlerini
          sistemi ile boy beslemeli en açma,  başlıkları da mevcuttur. Levent  düşürerek rekabet gücünüzü arttırmanın
          konveyör bant taşımalı çıkış sallama  Taşıma arabası da makine standart  yanında, çevreyi koruyarak Ekolojik
          fonksiyonları için dizayn edilmiştir. üretimine dahildir.  Sisteme de pozitif katkıda bulunulur.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45