Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

SAMPLE CUTTERS -       ASTM) and thanks to its special  from its competitors is this. Both
          PRACTICAL USAGE        ‘C’ mode it is able to make thick  sides of the plate can be easily
          Sample Cutters; these are appli- sample cuts.  This model is used  used.
          ances used for making circular  especially for carpets, coated
          cuts of differing diameters for  thick fabric and in similar sec- TECHNICAL INFORMATION
          preparing samples for different  tors….          * The material is placed between
          purposes or for weight measure- Together with circular cutters,  the sample cutter and the cutting
          ment in grams/meter squares of  matched spare blade and cut- board. When the safety latch is
          fabric, paper, carton and similar  ting plate are also provided. The  set loose, the hand wheel comes
          products.  It is used for obtaining  cutter is endowed with 4 blades.  into contact with the pressure
          circular fixed diameter samples.  The plate does not render the  material moving slightly down-
          It is able to cut in a straight and  blade blunt and does not allow  wards and all of a sudden with
          rapid way circular samples of  the fabric to slip.     the help of the blade cutting is
          the following: fabric, knitwear,  In this way, it allows for correct  achieved. * The samples are cut
          nonwoven, carpet, film, sponge,  weight in grams measurement.  with the blade after spinning the
          paper, hard foam. It is compliant  One of the significant features of  wheel and applying a slight pres-
          to international norms (ISO, EN,  the device that differentiates it  sure downwards.

      GÜNDEM NEWS 32
     32


          karton ve benzeri ürünlerin gram/ ise 4 bıçak bulunuyor. Plaka bıçağı  fazlasına ihtiyacınız varsa, Model
          metrekare (gramaj) ağırlığını ölçmek  köreltmiyor ve kumaşı kaydırmıyor.  230/100 (C) ağır bıçakları birleş-
          veya farklı amaçlarda numune  Böylelikle doğru gramaj ölçümü  tirir ve yaklaşık 10mm kalınlığında
          hazırlamak için değişik çaplarda  yapmayı mümkün kılıyor. Cihazı,  örnek için kesebilir.
          dairesel kesim yapabilen aparat- rakiplerinden ayıran en önemli özel- * Kesme numuneler, maddenin
          lardır. Sabit çaplı dairesel numune  liklerinden biri de bu. Plakanın iki  birim alan başına ağırlığı belirlemek
          elde etmek için kullanılıyor. Tekstil  tarafı da rahatlıkla kullanılıyor.  için tartılır ve numuneler test başka
          dokuma, örme, nonwoven, halı,                bir şekilde hazırlanırken, belirli bir
          film, sünger, kağıt, sert köpük de  TEKNİK DETAYLAR    çapta kesilir.
          dahil olmak üzere, doğru ve hızlı bir  * Malzeme, numune kesici ve  * Miktar olarak 38mm ve 140mm
          şekilde dairesel numuneler kesebi- kesme tahtası arasına yerleştirilir.  arasında herhangi bir çapta kesim
          liyor. Uluslararası standartlara (ISO,  Emniyet mandalı serbest bırakıl- yapabilirsiniz. Bu aralığın dışındaki
          EN, ASTM) uyumlu ve özel ‘C’ mo- dığında, el çarkı hafif aşağı yönlü  çaplar genel olarak standartlara
          deli ile kalın numunelerin kesimlerini  baskı malzemesi ile temas ederek  uygun değildir.
          de yapılabiliyor.       birden bıçakla kesim gerçekleşir.  * Özel bir ölçü olan 230/103 ile de
          Bu model özellikle halı, kaplamalı  * Örnekler, el çarkını döndürme ve  özellikle denim kumaşlar için kesim
          kalın kumaşlar ve benzeri sektör- hafifçe aşağıya doğru basınç uygu- gerçekleştirebilirsiniz.
          lerde kullanılıyor... Dairesel kesiciler  layarak bıçak tarafından kesilir. * Sample Cutters, ISO 12947, EN
          ile birlikte, uygun yedek bıçak ve  * Kesiciler, 5 mm kadar malzeme  12127 gibi uluslararası standartlara
          kesme plakası da veriliyor. Üzerinde  kalınlıkları işleyebilir. Eğer daha  uygundur.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39