Page 43 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 43

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:54 PM Page 41
a Çözüm İçin”a a Çözüm İçin”Çözüm İçin”Çözüm İçin”


Nonwoven Makinaları; ;ıraalnik
N o n wove n M a

Nonwoven için dizayn edilmiş özel taraklar.n eyn dizaiçn ievowno
N N n e di lm i ş ö z e l ta a r . r a l k


et şkiişki
ocu
k be
zi, y
şkin ben b
dle
ri h
zi, k
adın pe
Çocuk bezi, yetişkin bezi, kadın pedleri hatları rıaltai h ltai h
Çoc uk b ez i, yet işki ez i, ka dın ped ler i h a rı
Ç
Nonwoven Yüzey yezü YnwovenoN
Kontrol sistemleri ierlemts silortonK
Fan ve filtrasyon teknolojisi, vakum emme e mmum e
F a n v e fi ltr a oysa n t e k n o loj s i i, v a k um e
e t s i s
le i vrle
r
m
d
e
k pa
e
n i rj
e o
l y
a
sistemleri ve orjinal yedek parcaları rıalacr
Boya Terbiye Makinaları; ;ıarlakina M
e
B o y a T Te rbi y e M
ş B
y
Havalı Kumaş Boyama, ş Baumlı KavaH ş B oy a ma,
a,
İ İplik Boyama, Ram R,aamy Bokipl R am
Merserize, Mini Merserize, Soğuk Kasar, , ras
M e rs r e iz e , M n i i M r e iz e , S oğu k K s a
i M rse
Kontinu Boya,Termazol Boya, ,ay Bozolamr eTTe,ay Bo
K
in
u
o
Bo
t n
A tm os i r e f k ve Ba ç lı J g i r e , B u h a l r a ma,m
Atmosferik ve Basınçlı Jiger, Buharlama,
e Basın
r
Ş
, Ö
üYık
a
Şok Buharlama, Kalender, ÖrgüYıkama,
h
g
r e
ma, K
ma, m
u
a, K lea
k B
a l r a
o
n
d
Filunduruk Baskı
Fi unlFi d ur u k Ba skı
TMA TEKSTİL MAKİNA VE AKSESUAR LTD. ŞTİ.
Lati Lokum Sok. Elbir Is Merkezi No:1 Kat:7 D:5 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: 0212 217 43 05 - 06 • Fax: 0212 217 43 04
www.tmatekstil.com.tr
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48