Page 46 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 46
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 44


ITMA 2015 PREVIEW


Santex Will Present New Solutions

For Nonwovens At ITMA 2015


Santex, Nonwovenlar İçin Yeni Çözümlerini

ITMA 2015’te Sunacak

Together with the Cavitec coating and laminating systems Santex offers a wide range of
solutions for nonwovens applications. Santex will present the new Santatherm and other
solutions for nonwovens at the ITMA 2015.
Cavitec kaplama ve laminasyon sistemleri ile birlikte Santex, nonwoven uygulamalar için geniş
kapsamlı çözümler sunuyor. Santex, ITMA 2015’te nonwovenlar için yeni Santatherm ve diğer
çözümlerini sergileyecek.

The strategy of Santex Group is focused on Santex Group stratejisini, sadece giyim sektörü
growth–not only in the garment sector but also in değil, teknik tekstil alanında da büyümeye yöneltiyor.
technical textiles. According to the slogan “Experience “Deneyim Fark Yaratır” sloganına istinaden Santex,
makes the difference” Santex is utilising the long verimlilik ve üretkenliğe yönelik, giderek artan talebi
experience in the nonwovens sector to fulfil the ever- karşılamak amacıyla nonwoven sektöründe uzun yıl-
increasing demands for efficiency and productivity. lara dayanan deneyimden faydalanıyor. Isıl bağlama
The oven technology in thermo bonding process plays işlemindeki fırın teknolojisi önemli bir rol oynuyor. Ev
an important role. Due to the various applications in tekstili, hijyen, medikal veya endüstriyel ürünler gibi
The new Santatherm is ideally suited for applications in the technical textile sector.
Yeni Santatherm, teknik tekstil sektöründeki uygulamalar için idealdir.
the nonwovens sector, like home textiles, hygienic, nonwoven sektöründeki çeşitli uygulamalar sebebiyle
medical or industrial products, there is a demand for esnek konseptlere bir talep var. Bu noktada Santex
flexible concepts. Here, the Santex group can use a grup, tekstil terbiye için Santashrink kurutucu maki-
perfect synergy effect in combination with the nesiyle kombine şekilde mükemmel bir sinerji etkisin-
Santashrink dryer for textile finishing. The new den faydalanabiliyor. Yeni Santatherm ısıl bağlama
Santatherm thermo bonding oven uses the so-called fırını, hava modu ile geçirme adı verilen, Santashrink
44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51