Page 41 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 41
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 39


ITMA 2015 PREVIEW


Graf will also present new products for the edilebiliyor. Graf, tarak işlemi için yeni ürünlerini de
combing process. The X-Comb segments can be sergileyecek. X-Comb parçaları, farklı üreticilerin
used on comb-bodies from other manufacturers tarak makinesi gövdelerinde de kullanılabiliyor ve bu
and thus makes now the leading Graf technology da, öncül Graf teknolojisini parçalar halinde
also accessible in segments. The comb-segments kullanıma uygun hale getiriyor.
made of steel undergo a special surface treatment, Çelikten yapılan tarak parçaları, alıştırma süresine
which eliminates the need for a running-in period – olan ihtiyacı devre dışı bırakan özel bir yüzey
production can start immediately. In addition the işleminden geçiyor, dolayısıyla üretim hemen
mounting of the comb segments is fast, easy and başlatılabiliyor. Ayrıca tarak parçalarının montajı da
secure. As a result the productivity increases. Due to hızlı, kolay ve güvenli. Bunun sonucunda da
the low weight of the comb-segments combing verimlilik artıyor. Tarak parçalarının hafif olması
becomes faster and the energy consumption is dolayısıyla tarama işlemi daha hızlı gerçekleşiyor ve
reduced.Graf will have an additional, separate booth enerji tüketimi azaltılıyor.
in the nonwoven section of ITMA 2015, where it will Graf’ın, ITMA 2015 nonwoven bölümünde,
welcome visitors and clients from the nonwoven nonwoven sektöründen ziyaretçi ve müşterilerini
industry. The well-known range of products for ağırlayacağı ayrı bir standı da olacak. Nonwoven
application in the production of nonwoven articles will ürünlerin üretiminde bu tanınmış ürün grubu
be presented. Special emphasis will be on the Hipro- uygulamaları sergilenecek. Piyasaya yeni sürülen ve
range of metallic card clothings, recently introduced to kendisini kesin olarak kanıtlayan Hipro grubu metalik
the industry and well-proven. tarak garnitürlerine de özellikle önem verilecek.
i M A S TER 2 2
HH OO
ntelligently.lyigentl
Masterin g r e s ourcees i es intel
Mastering resource
V isit us at
hall 14 booth C106
hall 14, booth C106


www .t hieste xt ilmaschinen.de
E E E E E E E E
TEX T ILMASCHINEN N N N N N N N N N
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46