Page 37 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 37
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 35


ITMA 2015 PREVIEW


®
is the Dornier SyncroDrive . This type of airbag is used for Dornier SyncroDrive® olmasıdır. Bu tip bir hava yastığı,
instance for lateral impact protection. The protection of örneğin, yan darbe koruma için kullanılıyor. İnsan
human life is a central aspect of sustainability. A lot more hayatının korunması, sürdürülebilirliğin ana yönlerinden
can be done for passenger protection in lower and middle biridir. Avrupa ve ABD’de dahi, daha küçük ve orta araç
vehicle classes even in Europe and the USA. Airbags sınıflarında yolcu koruma için çok daha fazlası
therefore continue to be a growing market. yapılabiliyor. Dolayısıyla hava yastıkları, büyüyen bir
The A1 in Jacquard version with its high productivity and pazar olmaya devam ediyor.
extreme reliability offers optimum possibilities. Airbags of top Yüksek verimlilik ve üst düzey güvenilirliğe sahip Jakar
quality are produced in series while meeting economic and versiyonuyla A1, optimum imkan sunuyor. En üst kalite
ecological criteria. hava yastıkları, ekonomik ve ekolojik kriterleri karşılarken
seri halinde üretiliyor.
Dornier SyncroDrive ®
®
The patented Dornier SyncroDrive is a particularly low Dornier SyncroDrive ®
maintenance drive. The basis are servomotors with direct Patentli Dornier SyncroDrive , özellikle düşük bakım
®
controlling but without a clutch/brake unit. This drive gerektiren bir tahrik sistemidir. Temelinde, doğrudan
concept permits to change the close of shed timepoint kontrollü ancak kavrama/fren ünitesiz servomotorlar
during weaving. bulunmaktadır. Bu tahrik konsepti, dokuma sırasında
The very rigid and low vibration drive concept reduces ağızlık kapanma döngüsünün değişmesine olanak
mechanical load as well as attrition in the whole shedding tanımaktadır. Çok sağlam ve düşük titreşimli tahrik
motion and in this way ensures fewer warp breaks. Systems konsepti, tüm ağız hareketindeki aşınmanın yanı sıra
®
equipped with Dornier SyncroDrive insert the yarns very mekanik yükü de azaltmakta, dolayısıyla önemli
gently. Service life is prolonged and operating costs derecede daha az çözgü kopması sağlamaktadır.
reduced. Lower costs, highest functional reliability and an Hizmet ömrü uzatılmış ve işletme maliyetleri azaltılmıştır.
outstanding fabric quality raise weaving with Dornier Daha düşük maliyetler, en yüksek fonksiyonel güvenilirlik
SyncroDrive to a high level. ve üstün kumaş kalitesi, Dornier SyncroDrive ile yüksek
®
®
bir seviyeye çıkmaktadır.
Dornier Technology Days
Within the framework of the Dornier Technology Days taking Dornier Teknoloji Günleri
place from October to December in Lindau, customers and Lindau’da Ekim ayından Aralık ayına kadar sürecek
interested persons have the opportunity to see our weaving Dornier Teknoloji Günleri kapsamında, müşteriler ve ilgili
machines and innovative processes at our factory and to kişiler, dokuma makinelerimizi ve yenilikçi süreçlerimizi
discuss customised solutions and specifique applications. fabrikamızda görme ve kişiye özgü çözüm ve spesifik
During the ITMA a shuttle service from Milan to Lindau uygulamaları görüşme şansı bulacaklar. ITMA boyunca,
permits to benefit comfortably from the Dornier Technology Milano’dan Lindau’ya giden bir servis aracı, Dornier
Days. Teknoloji Günlerinden rahat bir şekilde faydalanmaya
In our Technology Center the following products are fırsat tanıyacak.
exhibited: Teknoloji Merkezinde aşağıdaki ürünler sergilenecek:
•Jacquard weaving line for 3D structures •3D yapılar için jakarlı dokuma hattı,
•Tape weaving machine •Bant dokuma makinesi,
•A tape production line for the application specific •Termoplastik olarak sabitlenen veya birleştirilen
production of thermoplastically fixed or consolidated tapes bantların uygulama bazlı üretimi için bir bant üretim hattı.
Our new terry air-jet weaving machine Dornier ServoTerry ® Yeni havlu kumaş dokuma makinesi Dornier ServoTerry ®
and special applications of the Dornier Open Reed Weave ve giyim ve teknik tekstil sektörü için Dornier Açık Gücü
(ORW) technology for the clothing and technical textile dokuma (ORW) teknolojisi özel uygulamaları, Lindau’da
sector are revealed to the public in Lindau the first time. ilk kez tanıtılacak.
Dornier air-jet weaving machines at the stands of other Dornier hava jetli dokuma makinelerinin yer alacağı diğer
exhibitors: stantlar da şöyle:
•MEI International S.r.l. - hall 1, stand G118 •MEI International S.r.l. –Salon 1, Stant G118,
•Vaupel Textıimaschinen Gmbh & CO. KG - hall 1, stand •Vaupel Textilmaschinen Gmbh & CO. KG – Salon 1,
A108 Stant A108
Come and visit to experience “The Green Machine” Dornier Salon 1, H102 Numaralı fuar standında Dornier “Yeşil
at exhibition stand in Hall 1, Stand H102. Makine”’leri keşfedebilirsiniz...


www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42