Page 36 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 36
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 34


ITMA 2015 PREVIEW


with a warp tension measuring system whose sensors aktüatörleri kontrol eden ve böylece sabit bir çözgü
control the actuators by means of the warp let-off control gerilimi sağlayan bir çözgü gerilimi ölçme sistemi ile
thus ensuring a constant warp tension. donatıldı. Sofistike bayan dış giyim için rapierli dokuma
For sophisticated ladies outerwear the rapier weaving makinesi P1, geçtiğimiz günlerde Paris’teki Première
machine P1 produces a very exceptional fabric that was Vision’da tanıtılan son derece müstesna bir kumaş
recently presented at the Première Vision in Paris. The üretiyor. Bu kumaşın öne çıkan özelliği, dakikada 600
special feature of this fabric is that it is woven with 16 filling dolguya kadar hızla, 16 dolgu rengi ve farklı malzemeler
colours and different materials at up to 600 fillings/minute. ile dokunması. Böylesine çok yüzeyli, karma bir kumaşın
The basis for weaving such a multifaceted blended fabric is dokunmasını oluşturan temel, farklı dolgu ipliklerin
the well-tried Dornier filling insertion with positive controlled hassas ve güvenilir şekilde atılmasını sağlayan pozitif
center transfer ensuring a precise and reliable insertion kontrollü merkezi transfere sahip, testleri yapılmış
of different filling yarns. A multitude of in part patented Dornier dolgu atma özelliğidir. Örneğin kenar oluşturma
machine functions and components such as, e.g. için Dornier MotoLeno ® veya ağızda hassas rapier
®
Dornier MotoLeno for the selvedge creation or Dornier yönlendirmesi için Dornier AirGuide gibi, bir kısmının
®
®
AirGuide for a precise rapier guidance in the shed, patenti alınmış olan çok sayıda makine fonksiyon ve
guarantee furthermore topmost process reliability. The parçaları, en üst seviyede işlem güvenilirliği garantisi
air-jet weaving machine A1 of the latest version sunuyor. Hava jetli dokuma makinesi A1’in en güncel
produces a suit fabric out of worsted yarn as fabricated versiyonu, dünya çapında önde gelen tekstil
by the leading textile factories worldwide. Weaving a fabrikalarında üretilmiş şekilde, kamgarn iplikten takım
high-quality fabric out of finest wool yarns with high elbise kumaşı üretiyor. En ince yün ipliklerden yüksek
productivity poses a major challenge. verimlilik ile yüksek kaliteli bir kumaş dokumak, büyük bir
The Dornier air-jet weaving machine succeeds in this güçlük oluşturuyor. Ancak Dornier hava jetli dokuma
challenge with its gentle filling insertion (“senza makinesi, otomatik dolgu arıza tamiriyle birlikte, hassas
pelosità”, which means no hairiness of the fabrics) in dolgu atma (“senza pelosità”, kumaşlarda tüylülük
combination with the automatic filling break repair. But olmaması anlamına geliyor) özelliği ile bu güçlükten
Dornier would not be Dornier if it did not constantly başarıyla çıkıyor. Fakat Dornier, verimlilik ve kaliteyi
push forward productivity and quality. Nowadays, the durmaksızın ileri götürmeseydi, Dornier olamazdı.
air-jet weaving machine A1 is used at more than 1,000 Günümüzde hava jetli dokuma makinesi A1, endüstriyel
picks/minute in industrial applications. The newly uygulamalarda 1.000 mekik/ dak. hızda kullanılıyor. Yeni
developed nozzle concept accelerates the filling thread geliştirilen nozul konsepti, dolgu ipliğine hassas bir
gently and inserts therefore sensitive yarns even more şekilde ivme kazandırıyor ve böylece hassas iplikleri dahi
smoothly. kolayca yerleştiriyor.

Thanks to Dornier SyncroDrive ® vibrations in the Dornier SyncroDrive sayesinde, ağızlık
shedding motion are further reduced. devinimindeki titreşim daha da azaltılıyor.
At the Bonas stand a Dornier rapier weaving machine P1 in Bonas standında, jakar versiyonuyla Dornier rapierli
Jacquard version produces alternately a medium weight dokuma makinesi P1, sırasıyla orta ağırlıkta bir halı
carpet fabric and a gobelin. The remarkable thing is the kumaşı ve goblen üretiyor. Dikkat çeken ise bu
machine itself. Conceptually first created in 2014, this makinenin bizzat kendisidir. Kavramsal açıdan ilk kez
machine is now presented at the ITMA. In the first instance, 2014’te üretilen bu makine, şimdi ITMA’da tanıtılıyor. İlk
it captivates by its very compact design. The Jacquard olarak son derece kompakt dizaynı ile cezp ediyor.
machine is directly mounted and screw connected to the Jakar makinesi, dokuma makinesine doğrudan montajlı
weaving machine. 18,432 hooks are used. A standard ve vida ile bağlı. 18,432 çengel kullanılıyor. Bu
®
feature of this machine is the Dornier SyncroDrive . By makinenin standart bir özelliği de Dornier SyncroDrive®
eliminating the cardan shaft, the weaving machine runs olması. Kardan şaftını devre dışı bırakan dokuma
significantly more smoothly due to markedly reduced makinesi, önemli derecede azaltılan titreşim sayesinde,
vibrations. ciddi ölçüde daha sarsıntısız şekilde çalışıyor.
At the Stäubli stand a Dornier air-jet weaving machine A1 Stäubli standında ise Dornier hava jetli dokuma makinesi
produces airbag fabrics that is “one piece woven” (OPW). A1, “tek parça haline dokunan” (OPW) hava yastığı
The combination of Jacquard weaving machine and A1 is kumaşı üretecek. Jakar makinesi ve A1 kombinasyonu,
the optimum solution for this special production technique. bu özel üretim tekniği için optimum çözüm. 12.228
12,228 hooks are used. A standard feature of this machine çengel kullanılıyor. Bu makinenin standart bir özelliği de


34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41