Page 34 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 34
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:20 Page 32


ITMA 2015 PREVIEW


The extremely high density is achieved by a specially elde ediliyor. Böylesi yüksek bir gücü çarpma kuvveti,
developed cloth take-up, an absolute uniformity of the filling sabit bir değerde çözgü salma ve kumaş germe
density and a reed impact force of 5 tons. Such a high reed işlemiyle çözgü gerilimini regüle etmeyi gerektiriyor.
impact force requires to regulate the warp tensions with the Bu çözgü gerilimini yönetebilmek adına, ağız için stabil
warp let-off and cloth take-up at a constant value. hıza sahip Dornier SyncroDrive ® büyük önem taşıyor.
In order to master this warp tension, the Dornier Tüm ağız devinimindeki azami yükler, minimuma
SyncroDrive ® with its stable speed is crucial for the indiriliyor ve üretilen bu tekdüze kumaş, her bir cm için
2
shedding. The load peaks in the whole shedding motion are aynı örgü numarasına sahip oluyor.
minimized. And the produced uniform fabric has always the Yoğunluğun yanı sıra bu, yüksek kalite filtre kumaşları
2
same mesh number per cm . için bir diğer gereksinimdir. Bu yeni rapierli dokuma
In addition to density this is another requirement for a high makinesi P2, dokumacılara, yeni piyasalara açılma
quality filter fabric. This new rapier weaving machine P2 şansının yanı sıra çok sayıda yeni uygulama alanı da
provides for weavers a multitude of new fields of application sağlıyor. Gerçek bir “Yeşil Makine” olarak, en yüksek
as well as the chance to open up new markets. As real devamlığa sahip daha etkin, daha ağır ve daha yoğun
“Green Machine” it will prove its special strength and kumaş gerektiren alanlarda özel gücü ve dayanıklılığını
sturdiness above all in fields that require more efficient, kanıtlıyor. Bu, örneğin ıslak, sıvı ve katı madde
heavier and denser fabrics with highest regularity. This filtrasyonunda kullanılan filtre kumaşları veya is
applies, e.g. for filter fabrics for wet, fluid and solid matter partikülleri ayrımı gibi uygulamalara uyum sağlıyor.
filtration or for soot particle separation etc. Rapierli dokuma makinesi P1’in en yeni versiyonu, farklı

Dornier air-jet weaving machine A1, AWS 6/S G16 with a nominal width of 210 cm Article: Mens’ wear.
Dornier rapierli dokuma makinesi A1, AWS 6/S G16 Tipi, Nominal genişlik 210 cm Malzeme: Erkek giyim.

The rapier weaving machine P1 of the latest version malzemelerden, örneğin ofis sandalyeleri için döşemelik
produces a sophisticated functional fabric out of different kumaşlar gibi sofistike fonksiyonel kumaşlar üretiyor.
materials, e.g. upholstery fabrics for office chairs. Dolguda, monofilament ve farklı flok iplikler kullanılıyor.
Monofilaments and different flock yarns are used in the Kumaşın rengi, müşterinin isteğine göre münferit olarak
filling. The colour of the fabric can be chosen individually seçilebiliyor. Bu iddialı yüksek kalite elastik malzeme
according to customer wishes. This challenging elastic sadece çok hassas bir çözgü regülasyonu kullanılarak
material of high quality can only be woven using a very dokunabiliyor. Bu regülasyonun, doludan boş çözgü
precise warp regulation. The regulation must ensure a levendine kadar önceden belirlenmiş bir gerilim eğrisi
predefined tension curve from full to empty warp beam. For oluşturması gerekiyor. Bu amaçla, rapierli dokuma
this purpose, the rapier weaving machine P1 is equipped makinesi P1, sensörleri çözgü salma kontrolü aracılığıyla


32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39