Page 31 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 31
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 29


ITMA 2015 PREVIEW


Board, says: “For our company sustainability has been a ve saygı gibi değerleri el üstünde tutuyoruz. Tekstil
philosophy for more than 65 years, not just a fashionable üretiminde daha fazla sürdürülebilirlik taleplerinin olduğu
trend. At our site, we respect and support ecosystems and bir altyapı karşısında, modern teknik tekstillerin çevreye
nature. As a family enterprise we cherish values such as ne derece büyük bir katkıda bulunduğunu vurgulamanın
confidence and respect. Against the background of claims önemli olduğunu düşünüyoruz. Örneğin yüksek
for more sustainability in textile production, we feel it is performanslı dokuma filtreler, temiz hava ve temiz su
important to point out which enormous açısından önemli olmaları dolayısıyla, yeterince değer
contribution modern technical textiles do make to the göremiyorlar. Bu bağlamda Dornier dokuma
environment. Woven high performance filters for instance, makinelerine sahip müşterilerimiz, çevresel korumaya
due to their importance for pure air and clean water, cannot olağanüstü bir katkı sağlıyorlar. Gelişmesi gereken çok
be appreciated highly enough. In this aspect, our customers şey var ki bunu, “Yeşil Makinelerimiz” ve bunun da
with their Dornier weaving machines make an excellent ötesinde, yeni rapierli dokuma makinemiz P2 ile
contribution to environmental protection. There is much göstereceğiz.
room for improvement as we will show with the help of our Müşterilerimizle birlikte, bu potansiyeli ortaya çıkarmak
“Green Machines” and, above all, with the new rapier istiyoruz. Dahası, Dornier dokuma makineleri, ev tekstili
weaving machine P2. ve giyim gibi konvansiyonel alanlarda çok daha fazla
Together with our customers we want to unlock this kalite için sayısız inovasyon sunuyor.” “Kalite değer
potential. Furthermore, Dornier weaving machines also offer yaratır” – Lindauer Dornier GmbH, ITMA’da şu makine ve
numerous innovations for even more quality in conventional uygulamaları tanıtacak.

Dornier rapier weaving machine P1, PTS 16/S C with a nominal width of 190 cm Article: Ladies’ wear.
Dornier rapierli dokuma makinesi P1, PTS 16/S CTipi, Nominal genişlik 190 cm Malzeme: Kadın giyim.

areas such as home textiles and clothing”. “Quality creates P2, Dornier rapierli dokuma makinesi P1’in pozitif
value” – Lindauer Dornier GmbH will be presenting the kontrollü merkezi transferiyle, geliştirilmiş bir versiyonu.
following machines and applications at the ITMA: ITMA standında bu makine, 320 cm nominal genişlik ve
The P2 is a further development of the Dornier rapier iki çözgü levendine sahip, süper ağır tasarımla yüksek
weaving P1 machine with positive controlled center transfer. yoğunluklu bir filtre kumaşı üretecek. Bu genişlik için bu
At the ITMA stand this machine will produce a high density tür bir kumaş, şimdiye dek sadece özel makineler ile
filter fabric in super heavy design with a nominal width of üretilebiliyordu.
320 cm and two warp beams. For this width, this kind of Aşırı derecede yüksek yoğunluk, özel olarak geliştirilen
fabric could, up to now, only be produced by means of bir kumaş germe, mutlak tekdüzeliğe sahip dolgu
special machines. yoğunluğu ve 5 tonluk gücü çarpma kuvveti sayesinde


www.tekstilteknoloji.com.tr / 29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36