Page 30 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 30
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 28


ITMA 2015 PREVIEW


almost all sectors with products such as finest filters to ürünlerle ilgili hemen her sektördeki birçok “yeşil
purify water or air, airbags and antiballistic structures for teknoloji” için hayati önem taşıyor. Tüm bu sektörlerde
protection of life and limb, glass or carbon fibre composites Dornier’in “Yeşil Makineleri”, yüksek hassasiyete sahip
to reduce moving masses and the CO emissions. In all kumaşların üretilmesi için vazgeçilmez bir unsur teşkil
2
these sectors the Dornier “Green Machines” are ediyor. Özellikle kaliteye en yüksek gereksinimin olduğu
indispensable for the production of high-precision fabrics. bu alanlarda Dornier dokuma makineleri, eşsiz
Especially in these areas, where the highest requirements performanslarını ortaya çıkarıyor.
are placed on quality, Dornier weaving machines unfold their Bu, Dornier’in müşterileriyle yakın iletişim içinde bulunma
unique performance. kültürünün yanı sıra, üretim kalitesi, geliştirmen ve
This is achieved thanks to the quality of manufacturing, the mühendislerimizin yaratıcılığı sayesinde gerçekleşiyor.
inventiveness of Dornier’s developers and engineers as well Sürdürülebilirliği geliştirmek üzere teknik tekstil üretimine
as the culture of close communication with them verilen ağırlığın yanı sıra Alman makine üreticisi, ev
customers. tekstili, giyim ve teknik tekstil uygulamalarındaki en yeni
In addition to the focus placed on the production of gelişmeleri de sunuyor.
technical textiles to improve sustainability, the German 400 m ’lik Dornier fuar standının öne çıkan özelliği, ilk
2
machine manufacturer also presents newest developments kez piyasaya sunulacak olan yeni nesil dokuma
for the applications home textiles, clothing and technical makineleri P2 olacak. Ayrıca Dornier, A1 hava jetli
textiles. dokuma makinesi ve iki adet P1 rapierli dokuma
The highlight of the 400 m Dornier exhibition stand is a new makinesinin en son versiyonlarını da sergileyecek.
2
generation of rapier weaving machines - the P2 - that will be Stäubli standında ise, jakar versiyonunda bir hava jetli
revealed to the public for the first time. Further Dornier dokuma makinesi ve Bonas standında da doğrudan


Dornier rapier weaving machine P1, PTS 8/S C20 with a nominal width of 190 cm Article: Upholstery fabrics.
Dornier rapierli dokuma makinesi P1, PTS 8/S C20 Tipi, Nominal genişlik 190 cm. Malzeme: Döşemelik kumaşlar.
exhibits are an air-jet weaving machine A1 and two rapier montajlı bir jakar makinesiyle rapier dokuma makinesi P1
weaving machines P1 in their respectively latest version. At gösterimde olacak.
the stand of Stäubli an air-jet weaving machine A1 in ITMA sloganı “Sürdürebilirlik Sanatında Uzmanlaşın”’a
Jacquard version and at the stand of Bonas a rapier istinaden İcra Kurulu Başkanı Peter D.Dornier şunları
weaving machine P1 with a directly mounted Jacquard ifade ediyor: “Bizim şirketimiz için sürdürülebilirlik, 65 yılı
machine are displayed. aşkın bir süredir sadece moda bir trend değil, bir felsefe
With regard to the ITMA slogan “Master the Art of olmuştur. Tesisimizde, ekosistemlere ve doğaya saygı
Sustainability” Peter D. Dornier, Chairman of the Executive duyuyor ve destekliyoruz. Bir aile işletmesi olarak, güven


28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35