Page 30 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 30

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:02 PM Page 28

OTM PREVIEW


Bata Gaziantep olmak üzere, bölgeye verdikleri önem nede-
niyle OTM 2014e katlmaya karar verdiklerini ve buna göre
hazrlandklarn dile getiren Nejat Hocaolu, stantlarnda en
son yeniliklerini ve ilgi gören ünitelerini sergilediklerini açk-
lad. Hocaolu unlar söyledi; OTM 2014 fuarndaki stand-
mzda Effe olarak fark yarattmz, ön plana çkan ve sektör-
deki müterilerine maliyetlerin düürülmesi, kalite ve üretim
kapasitelerinin arttrlmasyla ilgili kazançlar sunan birçok
ünitemiz yer ald. Bunlarn banda, örgü kumalarn boyan-
mas için gelitirdiimiz, Pad-Batch boya ünitesi bulunuyor.
Onun dnda, dünya pazarlarnda da geni bir müteri
potansiyeli olan standart ünitelerimizi sergiledik. Fuarda ser-
gilediimiz buhar silindirli ön kurutma ünitesinin salad
avantajlar da müterilerimize anlatma imkan bulduk. Effe
tarafndan, her marka ram makinesi, açk en sanfor makinesi ve
kurutma makinesi için yaplan modikasyon uygulamalar da
müterilerimiz tarafndan dikkat ve ilgiyle incelendi.
Nejat Hocaolu fuar süresince müteriler tarafndan yaplan
talepler neticesinde özellikle hal hatlarnda kullanlan baz üni-
teleri de imal etme karar aldklarn söyleyerek, müterilerin
Effeyi probemleri ve düünceleri için çözüm orta olarak gör-
düklerini belirtti.

2015te hem yatrmlar hem yeni ürünler devam
edecek
2014 yl itibariyle Avusturyal MHMS rmasyla yapm oldu-
umuz ibirlii neticesinde üretilen ve rakiplerinden çok daha
düük enerji maliyetleriyle çalarak büyük beeni kazanan, bu
sayede de ksa sürede 17 adet sat rakamna ulaan, ileri tek-
noloji ürünü rotasyon bask makinesini bölge yatrmclarnn
incelemesine sunduk diyen Nejat Hocaolu, sözlerine öyle
devam etti: 2015 ylnda bitireceimiz projeler içinde, Yldz
Teknik Üniversitesiyle balattmz, elektrostatik ltre (ESF)
projesiyle ilgili olarak u bilgileri verdi. Bu proje üzerinde çok
ciddi ekilde duruyoruz. Çünkü proje hem yatrmcya hem de
çevre salna çok büyük katklar sunacak. 2015 yl projeleri
arasnda dijital bask makineleri için hazrlanacak kumalar için
gerekli kaplama hatt imalat da bulunuyor Türkiye artk katma
deeri olmayan imalatlar yerine, inovasyona dayal teknolojiler
gelitirmeli ve dünya pazarlarnda da söz sahibi olmaldr.
Hedemiz, sektörümüzle ilgili olarak, ülkemizde üretilmeyen ve
ithal edilen ileri teknoloji gerektiren makinelerin ve ünitelerin
imalatlarn gerçekletirerek ekonomimize katk salamak, söz
konusu ünitelerin dünya pazarlarnda da satn salamaktr.


ITMA Milano Fuarna tüm gücümüzle katlacaz
2015 ylnda gerçekleecek olan ITMA Milano fuarna katla-
caklarn ifade eden Nejat Hocaolu, bu fuarda markalar ile
özdelemi bütün ünitelerini ve yenilikleri sergileyeceklerini
söyledi. Hocaolu; Sektörün olimpiyat etkinlii kabul edilen
bu fuara iddial ekilde hazrlanyoruz ve yurt d pazar
hedeflerini de sürekli büyütüyoruz dedi.28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35