Page 53 - Tekstil Teknoloji
P. 53

ventional arrangement for terry warp  to produce terry goods with flat  facturers specialise in producing
      knitting machines of 1 in 1 out. GB  sections, the machine has to be set  textiles having low weights and less
      2 and GB 3 work the ground with a  up with a threading arrangement  dense constructions. When pro-
      pillar stitch/weft combination. The  to suit the pattern.The TM 4 TS EL  ducing lightweight terry goods, the
      threading arrangement of 1 in 1 out  can suit every company strategy for  high loop stability of warp-knitted
      in the fleecy sections means that  producing terry goods on the basis  fabrics compared to woven fabrics
      the yarns from GB 1 and GB 4 are  of tried-and-tested principles. In  is a particular advantage. Gener-
      only tied in by the pillar stitch con- this case, there are two general ap- ally speaking, the loop stability of
      struction in every second course,  proaches:On the one hand, there is  warp-knitted terry fabrics is quite
      and are otherwise pressed off as  the production of heavy fabrics for  unique - thanks to the stitch tying-in
      loops on both sides of the fabric. If,  the high-end segment, where high  arrangement. Thanks to the EL
      for example, no loops are formed  demands are placed on durability.  control system, and particularly to
      at the side edge of the towel,  This innovative four-bar terry tricot  the repeat function, the length of
      tying-in has to take place in every  machine can produce fabrics having  the hand towels can be changed
      course – by the full threading-in  weights of up to 600 g/m². very quickly to suit customer re-
      arrangement of GB 2. Therefore,  On the other hand, some manu- quirements.


        One of our courtesy visits in Germany was to
        Karl Mayer, the leading name of the warp knitting and
        warp preparation machines market. We met with
        Ms. Petra Arnold, the Corporate Communication                           ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
        Manager, Ms. Christine Wolters, the Senior Manager                    51
        Corporate Communications and Mr. Bastian Fritsch,
        Senior Sales Manager from Business Unit Warp Knitting
        of Karl Mayer. We have made a number of decisions to
        reinforce our cooperation in the face of the interviews                     51
        we have done and one of them was Karl Mayer’s
        decison regarding the global launch of its new machine
        for the first time in ITM 2018.
        Almanya’daki nezaket ziyaretlerimizin birisi de
        örme ve çözgü hazırlama makineleri pazarının lider
        temsilcisi Karl Mayer’e oldu. Karl Mayer’in Çözgülü
        Örgü Biriminden; Kurumsal İletişim Müdürü Petra
        Arnold, Üst Düzey Kurumsal İletişim Müdürü Christine
        Wolters ve Üst Düzey Satış Müdürü Bastian Fritsch
        ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde
        işbirliğimizi pekiştirecek çok sayıda mutabakata
        vardık ki bunlardan birisi de Karl Mayer’in yeni
        makinesinin dünya lansmanını ilk olarak ITM 2018’de
        gerçekleştirmesi yönündeki kararı idi.

                            From left to right: Necip Güney, Petra Arnold, Cristine Wolters and Bastian Fritsch


      sıradaki direk dikiş yapısı ile bağlanıyor  edilmiş prensiplere dayanarak havlu  manlaşmış durumdalar. Hafif havlu
      ve aksi takdirde kumaşın her iki tara- kumaş üretmek için her şirket strate- kumaş ürünleri üretirken, çözgü örme
      fında ilmek olarak bastırılıyor. Örneğin,  jisine uygun olabilir. Bu durumda, iki  kumaşların yüksek ilmek stabilitesi
      havlunun yan kenarında hiçbir halka  genel yaklaşım mevcut: dokuma kumaşlarla karşılaştırıldığın-
      oluşmuyorsa, bütün yollarda bağla- Bir yandan, dayanıklılık üzerinde  da hususi bir avantaj sağlar. Genel
      manın olması zorunludur. Bu da GB  temellenen yüksek taleplerin bulun- olarak konuşursak, dikiş ilmekleme
      2’nin tam iplik geçirme düzenleme- duğu üst segment için ağır kumaş  düzenlemesi sayesinde, çözgülü
      siyle gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle  üretimi var. Bu yenilikçi dört barlı hav- örme havlu kumaşların ilmek stabili-
      düz kesitli havlu kumaş ürünleri üret- lu kumaş trikot makinesi, 600 g/m²  tesi muazzamdır. EL kontrol sistemi
      mek için makinenin; desene uyacak  ağırlığa sahip kumaşlar üretebiliyor. ve özellikle tekrarlama işlevi sayesin-
      şekilde bir iplik geçirme düzenlemesi  Öte yandan, bazı üreticiler; düşük  de, el havluları uzunluğu müşterinin
      ile ayarlanması gerekir.    ağırlıklar ve daha az yoğun yapıya  gereksinimlerine uygun bir tarzda çok
      TM 4 TS EL, denenmiş ve test  sahip tekstillerin üretiminde uz- hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58