Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

Kong) is leading Germany’s exports
            According to VDMA data, they are ahead of        with 33 million euros, while Turkey
          China (2,757 billion euros), with 2.929 billion euros    is fifth with 7 million euros.
          exportation in 2015. The closest competitor in Europe    If we will generalize; we can say
          is Italy with 1.622 billion euros.              that the German textile machinery

          Germany is world number one in  According to the VDMA report, the  sector is one of Germany’s sub-
          the exportation of textile machinery.  exports of the finishing machines  branches playing an important role
          According to VDMA data, they are  that the German textile machinery  in the general machinery industry.
          ahead of China (2,757 billion euros),  producers have realized in 2016  Germany Textile Machinery
          with 2.929 billion euros exportation  is 820 million euros. The share of  Manufacturers have been
          in 2015. The closest competitor  finishing machines in total textile  manufacturing textile machinery
          in Europe is Italy with 1.622  machinery exports is 33.8%.  and accessories worth about 4
          billion euros. When we evaluate  The United States and China are  billion euros in total, including 2.9
          individually, we see that exports of  heading for 111 million euros and  billion euros in Germany and 1
          spinning machines are at the top  87 million euros, respectively, and  billion euros in abroad production
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          of total textile machinery export pie  Turkey ranks fifth with 39 million  facilities, while employing over
          with 1,132 billion euros. This also  euros. Continuing the VDMA report,  12,000 people last year. More
          corresponds to 46.6% of German  we see that German manufacturers’  importantly, 95% of this total
          textile machinery exports. While  export of the weaving machines  production is directly exported.
          China (including Hong Kong) is the  realized in 2016 is 125 million  This reveals that the German
          biggest importer with 268 million  euros. This corresponds to 5.1%  textile machinery sector is one of
          euros, Turkey ranks fourth with 89  of the total exports of textile  the strongest export sectors in all
     46
          million euros import.     machinery. China (including Hong  sectors.

        46                       Exports 2016: Share of regions and change compared to previous year (in per cent)
                                     North America: 10,2 %
                                            Europe:3 2,4 %

                                     9,6%     -3,7 %
                                                 Asia:4 7,7 %
                                           Africa:3 ,2 %
                                 Middle- and South America: 6,3 %
                                                 -15,8%
                                            35,6 %
                                       2,5%
                                Quelle / Source: VDMA,F achverband Textilmaschinen
          dünyanın bir numaralı ismi. VDMA  gerçekleştirdikleri terbiye makineleri  makineleri sektörünün, Almanya’nın
          verilerine göre 2015 yılında 2.929  ihracatı ise 820 milyon Euro.  genel makine endüstrisi
          milyar Euro’luk ihracat gerçekleştiren  Terbiye makinelerinin toplam tekstil  içerisinde önemli bir rol oynayan
          Almanya, Çin’in de (2.757 milyar  makineleri ihracatı içindeki payı ise  alt dallarından birisi olduğunu
          Avro) önünde geliyor. Avrupa’daki  %33.8. ABD ve Çin’in sırasıyla 111  söyleyebiliriz. Almanya Tekstil
          en yakın rakibi ise 1.622 milyar  milyon Euro ve 87 milyon Euro ile  Makineleri Üreticileri, geçtiğimiz
          Euro’yla İtalya.       başı çektikleri bu listede Türkiye 39  yıl 12,000’i aşkın kişiye istihdam
          Münferit olarak baktığımızda, iplik  milyon Euro ile beşinci sırada yer  sağlarken, 2.9 milyar Euro’su
          eğirme makineleri ihracatının,  alıyor.           Almanya içi, 1 milyar Euro’su ise
          1,132 milyar Euro ile toplam tekstil  VDMA raporunun devamında,  Almanya dışı üretim tesislerinden
          makineleri ihracat pastası içerisinde  Alman üreticilerin 2016 yılında  olmak üzere toplamda yaklaşık
          ilk sırada yer aldığını görüyoruz.  gerçekleştirdikleri dokuma makinesi  4 milyar Euro değerinde tekstil
          Bu aynı zamanda Almanya tekstil  ihracatının ise 125 milyon Euro  makine ve aksesuarları üretimi
          makineleri ihracatının %46.6’sına  olduğunu görüyoruz.   gerçekleştirdiler.
          karşılık geliyor.       Bu oran, tekstil makineleri toplam  Daha da önemlisi ise, bu toplam
          Çin (Hong Kong dâhil) 268 milyon  ihracatının %5.1’ine karşılık geliyor.  üretimin %95’inin direkt olarak ihraç
          Euro’luk alımla başı çekerken,  Çin (Hong Kong dâhil) 33 milyon  edilmiş oluşu.
          Türkiye 89 milyon Euro’luk ithalatı  Euro ile Almanya’nın ihracatında  Bu da Almanya tekstil makineleri
          ile dördüncü sırada. Yine VDMA  başı çekerken, Türkiye ise 7 milyon  sektörünün, tüm sektörler içerisinde
          raporuna göre, Alman tekstil  Euro ile beşinci sırada bulunuyor. en güçlü ihracat kollarından birisi
          makineleri üreticilerinin 2016 yılında  Genelleyecek olursak; Alman tekstil  olduğunu ortaya koyuyor.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53