Page 47 - Tekstil Teknoloji
P. 47

producers of textile machinery and  VDMA and Turkish Textile Industry sectors. There are many examples
      accessories sector those serving  There is an extremely strong  to this closeness between the two
      all fields of trade, are members  connection between Germany and  countries like the symposiums
      of VDMA Textile Machinery   Turkey that has been going on for  organized in Turkey by the VDMA
      Association. The largest part of  many years. This close connection  Textile Machinery Association or
      these companies, with about 90%,  between the two countries is not  the fruitful business partnership
      are also medium sized enterprises. only limited to trade, but also a  ongoing between VDMA and Ege
      The members of the VDMA Textile  great socio-cultural relationship.  University for decades.
      Machinery Association, offer  Especially when compared to the  To summarize this partnership
      machines and accessories for  Far East, the cultural differences  between the two sides in one single
      all production steps of the textile  between Germany and Turkey are  statement; we can say that Turkish
      industry. The spectrum ranges  so small that it strengthens the ties  textile producers export a large part
      from classical spinning or weaving  between these two countries. of their goods, those manufactured
      machinery to specific machinery  This closeness between Germany  with the textile machines imported
      for geotextiles, technical textiles,  and Turkey is also valid for the  from Europe, again to Europe.
      artificial lawns etc.     textile and textile machinery  Germany Textile Machinery Exports        During our Germany visit we met with Mr. Nicolai                          ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
        Strauch, Press Officer of VDMA Textile Machinery                     45
        Assosiation. We thank him once again for his
        support that he has provided for us in the direction
        of our cooperation which has been going on for
        years and will continue to be strengthened in the                        45
        coming years.


        Almanya seyahatimizde VDMA Tekstil Makineleri
        Bölümü Basın Sözcüsü Sayın Nicolai Strauch
        ile görüştük. Eskiden beri sürmekte olan ve
        önümüzdeki yıllarda da kuvvetlenerek devam
        edecek işbirliğimizin devamı yönünde bize sunduğu
        desteklerinden ötürü kendisine buradan bir kez
        daha teşekkür ediyoruz.

                             Necip Güney; Textile Technology Magazine Chairman of The Board and Nicolai Strauch;
                             Press Officer of VDMA Textile Machinery Assosiation
      Tekstil makine ve aksesuarları  aksesuarlar temin ediyor.  makineleri sektörleri için de aynen
      sektörünün, ticaretin her alanına  VDMA ve Türk Tekstil Sanayisi geçerli. VDMA Tekstil Makineleri
      yönelik hizmet veren en önemli  Almanya ile Türkiye arasında çok  Birliği’nin Türkiye’de düzenlediği
      üreticilerinden 130 tanesinin üyesi  uzun yıllardan beri süregelmekte  sempozyumlardan, VDMA ile Ege
      olduğu VDMA Tekstil Makineleri  olan son derece kuvvetli bir bağ  Üniversitesi arasında on yıllardan
      Birliği’nde yer alan bu şirketlerin en  var. İki ülke arasındaki bu yakın ilişki  beridir süregelen verimli iş ortaklığına
      büyük bölümünü de yaklaşık %90  sadece ticaretle sınırlı kalmayıp,  kadar pek çok örnek var bu konuda.
      ile orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. sosyokültürel anlamda da büyük bir  İki taraf arasındaki bu ortaklığı tek
      VDMA Tekstil Makineleri Birliği  bağ oluşturuyor.      bir cümleyle özetlemek gerekirse;
      üyeleri, klasik eğirme veya  Özellikle Uzakdoğu ile    Türk tekstilcilerin Avrupa’dan aldığı
      dokuma makinelerinden başlayıp  karşılaştırıldığında aradaki kültürel  makinelerle gerçekleştirdikleri
      jeotekstiller, teknik tekstiller, suni  farkların son derece küçük oluşu  üretimlerinin yine büyük bir
      ince keten bezleri vb. daha spesifik  da iki ülke arasındaki bağların  kısmını Avrupa’ya ihraç ettiklerini
      makineler gerektiren, niş ürün  güçlenerek artmasını sağlıyor. söyleyebiliriz.
      gamlarına kadar, tekstil endüstrisinin  Almanya ile Türkiye arasındaki  Almanya Tekstil Makineleri İhracatı
      tüm üretim aşamaları için makine ve  bu yakınlık, tekstil ve tekstil  Almanya tekstil makineleri ihracatında
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52