Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

in terms of the employment rate  TEXTILE AND TEXTILE    data, woven fabrics are at the top of
          among the European Union   MACHINERY           Germany’s textile imports with 23.8%
          countries, also has the lowest rate  The most important component of  and followed by yarn (19.5%), fiber
          of unemployment among young  the German industry is the machine  (15.7%) and knitted fabrics (5.0%),
          population. The main pillar of the  segment. Within the machinery  respectively.
          German economy, governed by  segment, textile machines are one of  When we look at the textile machinery
          the four major industrial sectors  the most important arms.  market, we see a positive atmosphere
          mentioned above, is the SMEs. 99.6  90 percent of companies in the  again. According to a recent report
          percent of companies in Germany  German textile and apparel industry  by Technavio, the textile machinery
          are SMEs (small and medium-sized  are SMEs. Especially with the rapid  market is expected to increase by
          enterprises). These companies  progress in the field of technical  13.8% over the five-year period
          complete large conglomerates  textiles, Germany is also leading  covering 2015-2020. Europe is the
          registered in DAX, the stock  this sector in Europe. The top five  second biggest market in this sector
          exchange index in Frankfurt, which  importers of the German market are  behind the Far East. The leading
          is the most important financial center  China, Italy, Netherlands, Austria  countries in Europe are Germany,
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          of continental Europe.    and Turkey. According to the latest  Italy and Switzerland and for globe,
                                        we add China and Japan to these
                                        countries. The German textile
                                        machinery industry is one of the
                                        most important export-oriented arms
                                        of the general machinery industry
                                        with a export quota of 95%. The
     42
                                        leading sections of the German textile
                                        machinery are spinning and knitting
                                        machines, followed by finishing and
        42
                                        weaving machines.
          Charlottenburg Palace, the oldest palace in Berlin, was built in the 17th century with a baroque style. The palace has a belvedere,
          mausoleum, theater and a pavilion. The palace, which suffered heavy blows and returned to ruin during the WW II was then restored.  gelirken, bunu sırasıyla iplik (%19,5),
          Berlin’in en eski sarayı olan Charlottenburg Sarayı 17. Yüzyılda barok tarzda inşa edildi. Saray dahilinde bir taraça, mozole, tiyatro  elyaf (%15.7), ve örme kumaşlar
          ve bir de köşk bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır darbeler alıp harabeye dönen saray ardından restore edildi.
                                        (%5.0) izliyor. Tekstil makineleri pazarına
          odaklı olmasına borçlu.    oluşuyor. Bu işletmeler, kıta Avrupa’sının  baktığımızda ise yine oldukça olumlu bir
          2016 yılı verilerine göre mal ihracatında  en önemli finans merkezi durumundaki  hava görüyoruz. Technavio tarafından
          küresel çapta ABD ve Çin’in hemen  Frankfurt’taki borsa endeksi DAX’a kayıtlı  yayımlanan son rapora göre, tekstil
          gerisinde üçüncü sırada yer alan  büyük holdingleri tamamlıyorlar. makineleri pazarında 2015-2020 yıllarını
          Almanya mevcut istikrarını korumak              kapsayan 5 yıllık dönemde %13.8
          için araştırma-geliştirme (AR-GE)  TEKSTİL VE TEKSTİL MAKİNELERİ seviyesinde bir artış bekleniyor. Avrupa
          alanına yılda yaklaşık 80 milyar Euro  Alman sanayisinin en önemli unsurunu  bu sektörde Uzakdoğu’nun ertesinde
          yatırım yapıyor. Sanayi 4,0’a geçiş  makine segmenti oluşturuyor. Makine  ikinci büyük pazar konumunda.
          sürecinde en önde olan Avrupa ülkesi  segmenti içerisinde de tekstil makineleri  Avrupa’da başı çeken ülkeler ise
          de yine Almanya. Avrupa Birliği ülkeleri  en önemli kollardan birisi. Alman tekstil  Almanya, İtalya ve İsviçre olarak
          arasında istihdam oranı bakımından  ve hazır giyim sanayisinde yer alan  sıralanıyor. Dünya genelinde ise bu
          en iyi durumdaki ekonomiler arasında  firmaların yüzde 90’ı KOBİ niteliğinde.  ülkelere Çin ve Japonya’yı ekliyoruz.
          yer alan Almanya aynı zamanda genç  Özellikle teknik tekstiller alanında hızlı  Alman tekstil makineleri endüstrisi ise
          nüfusta işsizlik oranının en düşük  bir ilerleme kaydeden Almanya burada  %95’lik ihracat kotası ile genel makine
          olduğu yer.Yukarıda belirttiğimiz dört  da Avrupa’da başı çekiyor. Almanya  endüstrisinin en önemli ihracat odaklı
          büyük sanayi sektörünün yön verdiği  pazarının en büyük 5 ithalatçısı; Çin,  kollarından birisi durumunda. Alman
          Almanya ekonomisinin temel direği  İtalya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye  tekstil makineleri içerisinde başı iplik
          ise KOBİ’ler. Almanya’daki şirketlerin  olarak sıralanıyor. 2013 yılı verilerine  eğirme ve örme makineleri çekerken
          yüzde 99,6’sı KOBİ (küçük ve orta boy  göre, Almanya’nın tekstil ithalatında  bunları takiben terbiye ve dokuma
          işletmeler) niteliğindeki kuruluşlardan  %23.8 ile dokuma kumaşlar ilk sırada  makineleri geliyor.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49