Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Germany: The Driving


          Power of Europe          Germany, which has adopted the social market economy model since 1949,
          is the biggest economy of the European Continent; and the world’s fourth
          after US, China and Japan.

          Germany, or the Federal Republic of  ECONOMY        industry and medical technology,
          Germany with its official name, is the  Germany, which has adopted the  owes its high competitive power to
          largest country of European Union  social market economy model since  its advanced innovation and export-
          (EU), in terms of both economy and  1949, is the biggest economy of the  orientedness.Germany, which ranks
          population. Also the founding partner  European Continent; and the world’s  third in goods exports just behind the
          of EU. Germany has the highest  fourth after US, China and Japan. In  US and China in global exports to 2016,
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          population of EU countries with a  addition to being one of the world’s  is investing around 80 billion euros
          population of 83 million. The largest part leading countries in the field of textile  annually in research and development
          of the population after Germans is Turks machinery, Germany, is also one of  (R&D) to protect its current stability. The
          with 6.5%. Berlin is both the capital and the leading countries in the high-end  leading European country in transition
          the greatest city of Germany and Euro is sectors such as automotive, heavy  to Industry 4.0 is Germany as well.
          the currency of the country.  industry, machinery and chemical  Germany, one of the best economies
     40        40


          Alexanderplatz Square, named after Alexander I Emperor of Russia, who visited Berlin in 1805, is  The Cologne Cathedral, built on an area of 7000 m², with a peak height of 157 meters, is
          Germany’s largest square.            also the largest place of worship in Northern Europe.
          İsmini 1805’de Berlin’i ziyaret eden Rus Çarı 1. Alexander’dan alan Alexanderplatz Meydanı,  7000 m² alan üzerine inşa edilen ve yüksekliği 157 metreyi bulan Köln Katedrali aynı zamanda
          Almanya’nın en büyük meydanı.          Kuzey Avrupa’daki en büyük ibadethane.
          Almanya: Avrupa’nın İtici Gücü
          1949 yılından beri sosyal piyasa ekonomisi modelini benimseyen Almanya, içinde
          bulunduğu Avrupa Kıtası’nın en büyük; dünyanın ise ABD, Çin ve Japonya’nın
          ertesinde dördüncü büyük ekonomisi.

          Almanya, ya da resmi ismi ile ifade  eyaletten oluşan Almanya’nın yönetim  en büyük; dünyanın ise ABD, Çin ve
          edecek olursak Almanya Federal  biçimi federal parlamenter cumhuriyet.  Japonya’nın ertesinde dördüncü büyük
          Cumhuriyeti, kurucu ortaklarından olduğu  Hem başkenti hem de en büyük şehri  ekonomisi. Tekstil makineleri alanında
          Avrupa Birliği’nin (AB) hem ekonomi  Berlin olan Almanya’nın para birimi ise  dünyanın en önde gelen ülkelerinden
          hem de nüfus anlamında en büyük  Euro.            birisi olmasının yanı sıra otomotiv, ağır
          ülkesi. 83 milyonluk nüfusu ile AB ülkeleri          sanayi, makine ve kimya sanayisi ve tıp
          içerisinde en yüksek popülasyona sahip  EKONOMİ       teknolojileri gibi yüksek cirolu sektörlerde
          olan Almanya’da nüfusun Almanlardan  1949 yılından beri sosyal piyasa  de en önde gelen ülkelerden birisi olan
          sonraki en büyük kısmını %6,5 ile Türkler  ekonomisi modelini benimseyen Almanya, Almanya sahip olduğu yüksek rekabet
          oluşturuyor. Eyaletlere bölünen ve 16  içinde bulunduğu Avrupa Kıtası’nın  gücünü, ileri düzey yenilikçiliğine ve ihracat
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47