Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

Kosovo, Palestine, Jordan, Ukraine  mentioned products, and developing  cational School of Applied Sciences
          and Syria. The delegations from the  technologies and solutions. of the Marmara University contrib-
          provinces of Adana, Alanya, Ankara,             uted to the exhibition to discuss the
          Antalya, Bursa, Denizli, Gaziant- PRINTTEK 2017 ALSO    issues that constituted the agenda
          ep, Gebze, İzmir, Kocaeli, Konya,  ATTRACTED THE ATTENTIONS  of the sector. The workshops,
          Hatay, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa  WITH ITS ACTIVITIES... illustrations, and sessions related
          and Trabzon visited the exhibition to  Another prominent aspect of this  to printing adventure and İbrahim
          make important purchases and to  year’s exhibition was its rich activi- Müteferrika of First Printers Educa-
          sign business deals in cooperation  ties. In this direction, Ceyhun Akgün  tion Support Association (İMEDDER)
          with the Turkish Printers Federation. from ABC Training and Consulting  were among the activities of Printtek
                         Company organized free seminars  2017 exhibition.
          THE HEART OF PRINTING     about pre-printing processes every
          BEATS AT PRINTTEK 2017...   day during the exhibition. The  WE WERE THERE TOO...
          Printtek 2017 Exhibition, where the  exhibition hosted “Speaking to the  We, as Textile Technology Magazine,
          most up-to-date and global tech- Eyes: Visualization of Data from the  took our place in the Printtek 2017
          nologies were displayed together,  Ottoman to the Republic” exhibi- that is the most important meeting
          covered the pre-printing, printing  tion organized by Ömer Durmaz. In  point in its field directed towards
          and post-printing processes, paper  addition to these, Printing, Industry  Turkey and Eurasia. We look forward
          and cardboard products, consuma- and Education Foundation (BASEV)  to pick the fruits of the contacts and
          bles, and complementary products.  organized the workshops, special  the cooperation, which we devel-
          The exhibition continued to be an or- events and exhibitions about differ- oped and established within the
          ganization that brought together the  ent subjects during the exhibition.  framework of the exhibition that was
          product range composed of cards,  İAÜDAM Printing and Publication  very productive for us, in the ITM
      GÜNDEM NEWS 34 ing new investments and became a  Istanbul University and Department  in our region, between 14 and 17
     34    labels, digital printing, and copying  Technologies, Printing and Publica- 2018 International Textile Machin-
                         tion Technologies of the Technical
          and office systems. In addition, it
                                        ery Exhibition, which is the most
                                        important trade exhibition in its field
                         Sciences Vocational School of the
          carried on with a platform for direct-
                                        April 2018.
                         of Printing Technologies of the Vo-
          ground to bring end users with the

                                        Bölümü Eğitim Kurumlarının katkıla-
                                        rıyla da sektörün gündemini oluştu-
            İMEDDER’in “baskının dünü ve bugünü” konseptli     ran konular ele alındı. İMEDDER’in
          atölye çalışmaları ve İbrahim Müteferrika oturumları    (İlk Matbaacılar Eğitimi Destekleme
          da Printtek 2017’nin etkinlikleri arasında idi.       Derneği) fuar süresince baskının
                                        dünü ve bugününü buluşturan atölye
          MATBAACILIĞIN KALBİ PRİNTTEK  rından bir diğeri de zengin etkinlikleri  çalışmaları, illüstrasyon, matbaacılık
          2017’DE ATTI…         oldu. Bu doğrultuda, Ömer Durmaz’ın  serüveni ve İbrahim Müteferrika ko-
          En güncel ve küresel teknolojilerin bir  düzenleyiciliğinde gerçekleşen  nulu oturumları da Printtek 2017’nin
          arada sergilendiği Printtek 2017 Fuarı,  ‘Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan  etkinlikleri arasında idi.
          Baskı Öncesi – Baskı – Baskı Sonrası  Cumhuriyet’e Veri Görselleştirme’
          süreçlerini, kâğıt ve karton ürünlerini,  sergisine ev sahipliği yapan fuarda,  BİZ DE ORADAYDIK…
          sarf malzemelerini, tamamlayıcı ürünle- ABC Eğitim ve Danışmanlık firma- Biz de Tekstil Teknoloji Dergisi olarak,
          ri kapsarken; yakın ilişki içinde olduğu  sından Ceyhun Akgün tarafından  Türkiye ve Avrasya Bölgesine yönelik
          kart, etiket, dijital baskı, kopyalama  da fuar süresince her gün ücretsiz  alanının en önemli buluşması olan
          ve ofis sistemleriyle zenginleşen ürün  baskı öncesine yönelik seminerler  Printtek 2017’deki yerimizi aldık.
          yelpazesini, gelişen teknolojileri ve  düzenlendi. Yine BASEV de (Basım  Bizim için de oldukça verimli geçtiğini
          çözümleri son kullanıcı ile buluşturan  Sanayi Eğitim Vakfı) fuar boyunca  söyleyebileceğimiz fuar dâhilinde
          bir organizasyon ile yeni yatırımlara yön  farklı konularda atölye çalışmaları,  gerçekleştirdiğimiz temasların ve
          veren bir platform olmaya devam etti. özel etkinlik ve sergiler düzenlerken,  vardığımız işbirliklerinin meyvesini de
                         İAÜDAM Basım ve Yayın Teknolojileri,  önümüzdeki yıl 14-17 Nisan tarihleri
          PRİNTTEK 2017         İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler  arasında düzenleyeceğimiz, bölge-
          ETKİNLİKLERİYLE DE GÖZ    M.Y.O Basım ve Yayın Teknolojileri ve  mizin alanındaki en önemli fuarı olan
          DOLDURDU…           Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bi- ITM 2018 Uluslararası Tekstil Makine-
          Bu yılki fuarın en öne çıkan detayla- limler Yüksekokulu Basım Teknolojileri  leri Fuarı’nda toplamayı bekliyoruz.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41