Page 55 - Tekstil Teknoloji
P. 55

be done and transferred everything  You have not left something to  joined usand I told them We are the
      to the computer milieu. We made  say, “what more will you do” ... soldiers of our country. Our security
      another computer backup in case of  Cenk Gencay: We intend to use  officers, our military and our police
      any failure here; we run another com- the most quality material, the most  forces have proudful services. And
      puter in such cases. In summary, we  advanced system and a machine  our country has economic soldiers. A
      took all kinds of precautions to keep  that does not need any service. We  country without a strong economy is
      the machine from stopping.  applied everything that could be  a weak country. We also said that we
      Cenk Gencay: When a machine  developed on the machine. There is  should take a step to partly remove
      becomes outdated worns out, it  no such a thing told by our custom- Turkey’s dependency on foreign
      costs a lot to buy a new one it both  ers to us “it would be better if that  countries and thus we planned to
      in terms of the company and our  were.” We have the best software in  form a big export section. We train
      country. Now, there is an issue we  the world. Someone is not compet- new engineer friends for this pur-
      are working on; using old drivers and  ing with us, we are competing with  pose. This is our social responsibility.
      new drivers at the same time. In fact,  ourselves. The noble horse does not
      there was not an expectation in this  permit hitting himself with a whip. Our When you develop your ma-
      matter and the advantages of such  work on sales and organizational net- chines, you are very sensitive.
      a thing never came to the agenda.  work is also continuing. Our German  You offer opportunities to your
      However, we saw the way that world  friends with whom we worked at the  clients by thinking the details
      technology would follow; so we had  previous firm have also starting to join which have ever never been
      to move forward looking at the future.  us. Both technology and know-how  thought by anyone. How do you
      At this moment, we can access all the transfers have continued. This is a  get feedbacks from your custom-
      data from the remote control without  national case that needs to be seen  ers?
      opening the electrical panel on the  as a global phenomenon. I hope we  Cenk Gencay: The Indigo dyeing
                                                          GÜNDEM NEWS 53
      machine. We access everywhere in  will also bring a German brand to  machine has different processes on
      the world. We wrote 2300 messages our firm. We are at the last phase of  itself and different reactions in its var-
      to make this happen. There is always negotiations. Soon ProSMH Gmba  ious regions. Some areas of this ma-
      a system that lets you know what  Germany will also be addressed. chine are completely dry and there  53
      you do on the machine.    Hasan Cakir: A few engineer friends are very serious corrosive chemicals


      olduğu zaman bunu topyekün yeni- gereksinimi olmayan bir makine…  güçlü olmayan bir ülke güçsüz bir
      lemenin maliyeti hem firma açısından makine ihtiyacı olanları kendisi söyle- ülkedir. Biz de Türkiye’nin dışa bağımlı
      hem de memleketimiz açısından çok sin istiyoruz. Makine üzerinde gelişti- olduğu bir kaleme çizik atalım dedik
      artırıyor. Şimdi üzerinde çalıştığımız  rilebilecek her şeyi uyguladık. Müşte- ve kolları sıvadık ve önemli bir ihracat
      bir konu var, eski sürücülerle yeni  rilerimizin bize “şu da olsaydı iyi olurdu” kalemi oluşturalım istedik. Yeni
      sürücüleri aynı anda kullanmak.  dediği bir konu yok. Dünyadaki en iyi  mühendis arkadaşlara da bunları ak-
      Kimseden de aslında bu konuda  yazılıma sahibiz. Birisi bizi kovalamıyor,  tarıyor bu şekilde yetiştiriyoruz. Bu da
      bir beklenti içinde değildi, böyle bir  biz kendimizi kovalıyoruz. Satış ve  bizim sosyal bir sorumluluğumuzdur.
      konunun avantajları hiçbir zaman  organizasyon ağı ile ilgili çalışmalarımız
      gündeme bile gelmemişti. Ama biz  da devam ediyor. Daha önceki firmada Makinelerinizi geliştirirken ve üre-
      baktık ki dünya teknolojisinin gideceği beraber çalıştığımız Alman arkadaşları- tirken çok hassas, hatta kimsenin
      yol bu, o zaman biz ileriyi görerek  mız da bize katılmaya başlıyorlar. Hem  aklına bile gelmeyecek detayları
      hareket etmeliydik. Şu anda maki- teknoloji hem de know-how transferle- düşünüp üretimi gerçekleştiri-
      nenin üzerindeki elektrik panosunu  rimiz devam ediyor. Bu milli bir mesele  yorsunuz. Müşterilerinizden nasıl
      hiç açmadan bütün datalara uzaktan  olduğu kadar global bakılması gereken geri dönüşler alıyorsunuz?
      erişim yapabiliyoruz. Dünyanın her  bir olay. Alman bir markayı da bünye- Cenk Gencay: İndigo boya makine-
      yerine ulaşabiliyoruz. Bunu sağlamak mize katacağız inşallah, görüşmelerde  si üzerinde çeşitli proseslerin olduğu,
      için 2300 tane mesaj yazdık. Makine son safhaya gelindi. Yakında Pro SMH  çeşitli bölgelerinde değişik reak-
      üzerinde ne yaparsanız yapın bilgisini Gmbh, Almanya adresi de olacak. siyonların olduğu bir makine. Bazı
      veren bir sistem mevcut.   Hasan Çakır: Birkaç mühendis  bölgeleri tamamen kuruyken bazı
                     arkadaşla çalışmaya başladık. İlk  bölgelerinde de çok ciddi aşındırıcı
      ‘Daha neler yapılacak’ diye  olarak şunu söyledim. Bizler ülkenin  kimyasalların olduğu, bazı bölgelerde
      sorsak sayacak bir şey bırakma- askerleriyiz. Güvenlik görevlilerimizin,  buhar ve su yokken bazı bölgelerinin
      mışsınız…           askeriyemizin ve emniyetimizin gurur  tamamen su içerisinde çalışan bir
      Cenk Gencay: En kalite malzeme  verici hizmetleri var. Bir de ülkemizin  makine. Dolayısıyla bu kadar uzun,
      en ileri seviye sistem ve hiç servis  ekonomik askerleri var. Ekonomisi  büyük ve farklı proseslerin bir arada
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60