Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

what we gained from the experience  tem. The rope dying up to 20 count  We are not just giving the machines
          of 20 year-time gathered in pot. does not cause any problem but this  to our clients but trying to produce
          Cenk Gencay: You have to use the  system causes a problem in more  improvements by testing untested
          best components to dye such thin  thins. We have a chance to reach 80  things. Our projects were tested and
          yarns. Our goal is not the price of the count in our system. This is not only  we got positive results. After the ma-
          machine, but the quality of the prod- related to the machine but also to the chine is assembled, all the barriers
          uct from the machine. Using these,  culture of firm.    will be broken. The logic of the denim
          we got a machine with a maximum               in the world will totally change.
          working width of 2200mm in the  You do a Mischievous work, is  Hasan Çakır: While we produced
          slasher dyeing machine. This was  your goal to be a global brand? the machine, we acted with the
          made for the first time in the world.  Cenk Gencay: We are competing  quality and solution focused attitude.
          This is unique. There are two ways  here with ourselves. We currently  If we were thinking of less costly
          to get a denim. The first one is the  have 7 TUBITAK projects we have  production, catching German quality
          rope dyeing of American system and prepared. A large part of the com- would be sufficient for us. But we
          the second one is warp dyeing. It is  pany will be the R & D center within  also made the attachments by climb-
          not possible to paint under certain  2-3 months. We have advisors who  ing over it. I would like to give two
          fineness in the American rope sys- are interested only in these issues.  examples that illustrate our point of
                                        view to a customer. When we gave
                                        the machine to our customers, we
                                        developed suitable systems for each
                                        machine instead of buying separate
                                        systems for each machine. In other
      GÜNDEM NEWS 52                          chine and in the slasher machine. We
     52                                  words, we have removed the need
                                        for spare parts with the systems that
                                        can be used both in the sizing ma-

                                        made all the innovations that must
                                        ezberler bozulacak. Dünyadaki denim
                                        mantığı baştan aşağıya değişecek.
                                        Hasan Çakır: Biz makineyi üretirken
                                        kalite ve çözüm odaklı hareket ettik.
                                        Daha az maliyetli üretim düşünsek
                                        Alman kalitesini yakalayalım yeter
                                        derdik. Ama biz onun da üzerine
            20 yıldan fazla bir zamandır işin içerisindeyiz.    çıkarak ilaveler yaptık. Müşteriye olan
          Makinelerimizi bu teknolojik altyapıyı kullanarak      bakış açımızı ortaya koyan iki örnek
          yapmaya başladık.                      vermek istiyorum. Biz makineyi müş-
                                        terimize verirken her makine için ayrı
          slasher boya makinesinde çalışma eni Ezber bozan işler yapıyorsunuz, he- ayrı sistemler satın almak yerine her
          2200mm olan bir makineyi üretime  definiz küresel bir marka olmak mı? makine için uygun sistemler geliştirdik.
          aldık. Bunun eşi benzeri yoktur. Deni- Cenk Gencay: Biz burada kendimizle Yani gerek slasher makinesi gerekse
          mi elde etmenin iki yolu var. Ameri- yarışıyoruz aslında. Şu an hazırladığı- haşıl makinesinde kullanabileceği
          kan sistemi dediğimiz halat boyama  mız 7 tane TUBİTAK projemiz var. 2-3 sistemlerle yedek parça ihtiyacını
          diğer çözgü boyama. Amerikan halat  ay içerisinde firmanın büyük bir kısmı  ortadan kaldırdık. Teknede yapılması
          sisteminde belli inceliklerin altında  Ar-Ge merkezi olacak. Bizim sadece  gereken yenilikleri yaparak her şeyi
          boyama yapmanız mümkün olmuyor.  bu konularla ilgilenen danışmanımız  bilgisayar ortamına aktardık. Burada
          20 numaraya kadar halat boyama da  var. Bizim amacımız sadece müşteri- herhangi bir arıza çıkması durumunda
          problem çıkmıyor ama daha incelerde lerimizin istedikleri makineleri vermek  başka bilgisayara yedekleme yaptık;
          bu sistemde problem çıkıyor.  değil, denenmemiş işleri deneyerek  durmadık bir başka bilgisayarı daha
          Bizde ise 80 numaralara kadar çıkma  üstüne katmaktır. Projelerimizin testleri devreye soktuk. Yani özetle makinenin
          şansınız var. Bu sadece makine ile  yapıldı ve pozitif sonuçlar aldık. Maki- durmaması için her türlü tedbiri aldık.
          değil firma kültürü de önemlidir.  neye montajı da yapılıktan sonra tüm  Cenk Gencay: Bir makinede eskime
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59