Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

a difference of 13.5 times between  the machines is already excellent.  have produced a machine which
          the resolution in the old technologies Making the required modifications  simultaneously dyes a double party.
          and the present. We have integrat- and the machines work have a  Our other advantage is that we have
          ed all these developments on the  great contribution to the economy  a system that eliminates waste.
          machines. Above all, I transformed  of our country. Reaching to all these Thirdly, the percentage of dyeing
          several mechanical sections of the  machines means a significant export have reached the percentage of
          machine into software. This has led  output on behalf of our country. It  dyeing the ropes. You can dye in a
          customers to achieve extra benefits. is safe to say that Turkey is pro- slasher machine without waste as
          Cenk Gencay: We follow the world  ducing a very good technology in  much as you can do the intense
          well when we go ahead of the  terms of both the production of the  rope dyeing. You dye a double
          technology. We ask that we make  machine and its modernization. Our  party at the same time. In addition
          a brainstorm among us so that we  country has no other choice than to  to these, one of our applications,
          can develop what we do. We occa- produce technology. By establishing which also transforms disadvantag-
          sionally make brainstorms.  this company, we wanted to take  es into advantages, is that ‘the edge
          We found that we could make  an important step on behalf of our  of the middle edge’ is complete-
          radical changes at 16 points on  country. We have gotten consid- ly removed. As our rival dyes in
          the machine. First of its kind in the  erable ground in this way. We are  narrower widths due to dissolution
          world. We know that we had to be  struggling to increase the capacity. I of this problem while we paint two
          careful when making modifications  hope that we will succeed in this. times more than their dyeing. We
          with 20 years of experience because            are superior both in hardware and
          the life of the machines depends  What can you say about the ad- software. We have some extras
          on their technological superiority.  vantages of the machines? besides all these. A thin 80 count
      GÜNDEM NEWS 50 to lack of technological invest- against the rope dye. For example,  demand. The difference of this com-
     50    When the technology is outdated,  Hasan Cakir: The most important  yarn can run in our machine. We
                                       are working on the machine like a
                        advantage in slasher machine is the
          the machine life is over. That the
                                       tailor in conformity with every client’s
                        elimination of the disadvantages
          6000 machine are out of use due
                        for the first time in the world, we
          ment. The mechanical design of
                                       pany denim culture. Our difference is          Cenk Gencay: Biz teknolojinin  larının yapılması düşünüldüğünde  nuz. Hem de iki partiyi aynı anda
          önünden giderken dünyayı iyi takip  Türkiye’nin çok iyi bir teknoloji üretimi  boyuyorsunuz.
          ediyoruz. Neler geliştirebiliriz diye  yaptığını söyleyebiliriz. Ülkemizin tek- Dezavantajları avantaja çeviren
          kendi aramızda bir beyin jimnastiği  noloji üretmekten başka çaresi yok.  uygularımızdan bir tanesi de şu:
          yapalım diyoruz; zaman zaman beyin Bu oluşumu kurarak ülkemiz adına  ‘Kenar orta kenar denen’ sıkıntısının
          fırtınaları çıkıyor.     önemli bir adım atmak istedik. Şu  tamamen ortadan kaldırılması. Rakip-
          Makine üzerinde 16 noktada radikal  anda ciddi bir mesafe aldık. Kapasi- lerimiz bu sıkıntıyı çözemedikleri için
          değişiklikler yapabileceğimizi bulduk.  teyi artırmak için çabalıyoruz. İnşallah  daha dar enlerde boyama yaparken
          Bunların birçoğu dünyada ilk defa  bunda da muvaffak olacağız.  biz onların iki katına çıktık. Hem har-
          denenecek ve devrim niteliğinde. 20            dware hem de software olarak üstün
          yıllık tecrübeyle revizyonları yaparken  Makinelerin avantajlarından bah- olduğumuz konulardır.
          dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz.  sedecek olursak neler söyleyebi- Bütün bunların dışında bazı eks-
          Çünkü makinelerin ömrü, üzerinde  lirsiniz?        tralarımız var. Bizim makinemizde
          teknolojiyle kaimdir. Teknoloji bitince  Hasan Çakır: Slasher makinesinde  80 numara iplik çalışılabiliyor. Her
          makine de bitiyor. Makinelerin yatıyor  en büyük avantajımız, halat boyaya  müşterimizin taleplerine bir terzi gibi
          olması teknoloji yatırımının yapıla- karşı olan dezavantajlarını yok eden  makinenin üzerine işlemeye çalışıyo-
          mamış olmasından kaynaklanıyor.  unsurları geliştirmiş olmamız. Mesela  ruz. Bu şirketin farkı denim kültürüdür.
          Makinelerin mekanik dizaynı zaten  dünyada ilk kez çift parti aynı anda  20 yıllık birikimin neticesinde oluşan
          mükemmel. Gerekli revizyonların  boyayan makineyi ürettik. Diğer bir  kültürü bir potada birleştirerek ortaya
          yapılarak makineleri çalışır hale  avantajımız ise telefi yok eden bir sis- çıkardıklarımızdır farkımız.
          getirmenin ülkemiz ekonomisine de  temimizin olması. Üçüncüsü boyama Cenk Gencay: Bu kadar ince iplikleri
          çok büyük katkısı var. Tüm maki- yüzdelerinin halat boyama yüzdeleri- boyayabilmek için en iyi komponent-
          nelere ulaşmak demek, ülkemiz  ne çıkmış olması.     leri kullanmak zorundasınız. Bizim
          adına önemli bir ihracat çıktısı anlamı  Bir slasher makinesinde hem telef  hedefimiz makinenin fiyatı değil, ma-
          taşıyor. Hem makinenin burada  vermeden hem de halat boyamadaki kineden çıkan ürünün kalitesi. Bunları
          üretilmesi hem de modernizasyon- kadar koyu boyama yapabiliyorsu- kullanarak dünyada ilk defa yapılan
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57