Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

background. The issue on which we  material quality of the accessories on stage of technological development
          work is that problems of the ma- the machine to the process quality  since 1995. We were capable to
          chines could be solved without our  and from the manufacturing process- dominate all processes at that time
          clients being depeding to us. In doing es to their costs. The software on the due to the work we did. We had the
          so, we try to train our customers on  machine is the soul of the machine.  chance to test all kinds of tests and
          the subject as much as possible, and The program on the machine shapes to do investigation of R & D on the
          we prepare the software to solve the  the production. We are too far from  machines. We were descending to
          problems on the machine in order  here to accept the comparison. We  DNAs’ of the machines. We’ve been in
          not to go to the place in which the  did not begin to produce machines  business for over 20 years. We started
          machine locates. In addition, our  but the customers forced us to  produce our machines by using this
          machines are able to do check-up  produce them. We had to do it for  technological infrastructure. We added
          by themselves. When the machine  our country. Only if we attempted to  cutting-edge software on the machine
          is started, it synchronizes itself and  modify existing machines, a lifetime  with the most successful design in
          finds the error by itself. We can  could not enough. However; we  the world. Communication speeds
          solve problems by remote acceess.  must do our best for our country. If  have increased 100,000 times. So, we
          Unless there is a very specific issue,  the operating system in the com- started to make the physically perfect
          we try to prevent providing service  puter increases the efficiency of  machines mentally perfect. Today, the
          to our clients. Our job is to make the  that computer, the software on the  result of this machine is the undisputed
          best machines in the world and to  machine increases its productivity  best in the world. We hear this from
          run these machines free of problems. and production quality. our clients too. This is the reason why
          Our goal is lead the world market. I think you have well distin- customer re-places the two years old
          Hasan Çakır: There are serious  guished the difference between  machine with ours. At the end of these
      GÜNDEM NEWS 48 similar to each other. However, we  Hasan Çakır: We have been  that the technological development is
     48    differences between us and current  following technological develop- operations, we got a 5% increase in our
                         ment and leading it. You are one
                                        yields. It is unthinkable for a software
          producers. When we look at ma-
                                        to be so effective. It is very important
          chines from the outside, they are very step ahead.
                         working on the market in every
          produce perfect machines from the
                                        placed on the machine. There is

          makineye gitmeden çözülecek şekilde kadar ilerideyiz. Ülkemiz için bunun  altyapıyı kullanarak yapmaya başladık.
          hazırlıyoruz. Ayrıca makinelerimiz kendi yapılması gerekiyordu. Biz sadece  Dünyada en başarılı dizayna sahip
          kendisine chek-up yapabiliyor. Makine mevcut makineyi modifye etmekle  makinenin üzerinde son teknoloji
          çalıştırıldığı zaman senkronizasyonunu uğraşsak bunlara ömür yetmezdi ama yazılımları ilave ettik. Haberleşme
          kendisi yapar ve hatayı kendisi bulur.  ülkemiz için bizim en iyisini yapıyor  hızları 100.000 kat artmış durumda.
          Biz o makinelere uzaktan bağlanarak  olmamız lazım. Bilgisayarın içerisindeki Dolayısıyla fiziksel olarak kusursuz olan
          problemleri çözebiliyoruz. Çok spesifik işletim sistemi o bilgisayarın verimlili- makineleri zihinsel olarak da kusursuz
          bir konu olmadığı sürece müşterilerin  ğini nasıl artırıyorsa makine üzerindeki  hale getirmeye başladık. Makineden
          bizden servis alma talebi olmasın diye yazılım da onun verimliliğini, üretim  çıkan netice bugün dünyanın tartış-
          uğraşıyoruz. Bizim işimiz dünyanın en  kalitesini artırır. masız en iyisidir. Biz bunu müşterileri-
          iyi makinelerini yapmak ve onları prob- Teknolojik gelişimi takip etmek- mizden de duyuyoruz. Rakiplerimizin
          lemsiz şekilde çalıştırmak. “Hedefimiz le teknolojinin önünden gitmek  iki yaşındaki makinesini kaldırıp bizim
          ise dünyada bu konuda lider firma  arasındaki farkı iyi ayırt etmişsi- makinemizi koymasının başka nedeni
          olmak”            niz sanırım. Siz bir adım önden  olamaz. Bu operasyonlarımızın sonun-
          Hasan Çakır: Şu andaki üreticilerle  gidiyorsunuz…     da randımanlarımızda %5’lik bir artış
          aramızda ciddi farklar var. Dışarıdan  Hasan Çakır: 95 yılından itibaren  aldık. Bir yazılımın bu kadar etkili olması
          bakıldığı zaman birbirine benzemekle  teknolojik gelişimin her safhası- düşünülemez normalde. Teknolojik ge-
          beraber üzerindeki makine aksamının  na hakim olarak piyasada çalıştık.  lişimin makine üzerine oturtulması çok
          malzeme kalitesinden işlem kalitesine  Yaptığımız iş itibariyle o dönemde tüm önemli. Eski teknolojilerdeki çözünürlük
          kadar, imalat proseslerinden maliyet- süreçlere hakim olabiliyorduk. Her tür  ile şimdiki arasında 13,5 kat fark var.
          lerine kadar çok kusursuz makineler  testi ve Ar-Ge araştırmasını makineler  Biz tüm bu gelişmeleri makinelerin üze-
          üretiyoruz. Makine üzerindeki yazılım  üzerinde deneme şansımız oluyordu.  rinde entegre ettik. Bunun da ötesinde
          makinenin ruhudur. Üretimi şekillen- DNA’larına iniyorduk makinenin. 20  makinenin bazı mekanik aksamlarını
          diren makine üzerindeki programdır.  yıldan fazla bir zamandır işin içerisin- yazılıma çevirdik. Bu da müşterilerin ka-
          Burada mukayese kabul etmeyecek  deyiz. Makinelerimizi bu teknolojik  zanımlar elde etmesine neden oldu.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55