Page 49 - Tekstil Teknoloji
P. 49

us to achieve world’s best machines established this company to more  While providing technical service
       and software. In addition, we pro- comfortably serve our customers  and spare parts service, you
       duce patented products in finishing  there. We also continue to provide  found yourself directly in pro-
       machines under Krantz brand in our technical services and spare parts  duction and software. How did
       Istanbul factory.      for the machines which we manu- this process take place?
       We also produce Kranz paint ma- factured and which we have worked Cenk Gencay: Our customers first
       chines in our manufacturing facility  with. We export to 26 countries  saw this before us and they started
       in Istanbul. We make prospecting,  worldwide.      telling us that you should provide us
       serial warping and indigo dyeing  In addition to the service of spare  machines as well. We started our
       machines under the Pro-SMH  parts, the updating of the existing  work on this subject and we gained
       brand in İzmit. We make spare parts machines continues. We have been  an ability to ship our machines within
       service and works of modification in  producing new machines for the last two years. Currently we are operat-
       our center in Izmit under the brand  two years and using the best quality ing in our 9000 m2 facility and we
       of Pro Teknik.        materials. We produce the most  have sales potential in over 80 coun-
       We have a company called the  advanced machines and machines  tries. We know well what service
       Pro Trading in Bangladesh. We  without any service.   means for us owing to our service

                                                          GÜNDEM NEWS 47
                                                     47

       yapıyoruz. Yurtdışında Bangladeş’te  malzeme kullanılarak, en ileri seviye  ve iki yıl içerisinde makinelerimizi sevk
       Pro Trading adı altında bir firmamız  sistemde ve hiç servis gereksinimi  eder hale geldik. Şu an 9000m2lik
       var. Oradaki müşterilerimize daha  olmayan makineler üretiyoruz. bir alanda çalışmaya devam edi-
       rahat hizmet verebilmek için kurduk.           yoruz. 80’nin üstünde ülkede satış
       Ayrıca bizim ürettiğimiz ve daha önce Teknik servis ve yedek parça  potansiyelimiz bulunuyor. Biz servis
       çalıştığımız firmanın çalışan makina- hizmeti verirken kendinizi direk  tarafından geldiğimiz için servisin
       larının teknik servislerinin ve yedek  üretimin ve yazılımın içinde  ne demek olduğunu iyi biliyoruz.
       parçalarının verilmesine de devam  bulmuşsunuz. Bu süreç nasıl  Yapmaya çalıştığımız, müşterilerimizin
       ediyoruz. Dünya çapında 26 ülkeye  gerçekleşti?     bize bağlı olmadan makine üzerindeki
       ihracatımız var. Ayrıca servis yedek  Cenk Gencay: Aslına bakarsanız  problemlerini çözülebilmeleridir. Bunu
       parça haricinde mevcut makinelerin  müşterilerimiz bunu bizden önce  yaparken müşterilerimizi elimizden
       güncellenmesi işlemleri de devam  gördü ve bize siz bize artık makine  geldiğince konu hakkında eğitmeye
       ediyor. Akabinde de son iki yıldır yeni de vermelisiniz demeye başladılar.  çalışıyoruz ve yapmış olduğumuz
       makinelerin üretilmesi ile en kaliteli  Bu konudaki çalışmalarımıza başladık yazılımları, makinedeki problem
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54