Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

Hasan Çakır, an electronics engineer, the answer was very meaningful: “It  the world appeared. There were a
          is responsible for Electrical-Electron- would not have been if we did not  customer group for whom we served
          ic components and their software,  ...” It is worthy to listen to what Cenk  for many years. The responsibility of
          testing the software installations and  Gencay and Hasan Çakır say, to their the 6000 machine fell on us owing to
          functions. Also, it was Çakır’s respon- excitement, and to their love of work. this customer group. We first started
          sibility for such works after the tests.  These four successful men want to  to provide service by establishing Pro
          Cüneyt İşman, a textile engineer, is  make a request of Turkish industrial- Teknik in 2008. Then the spare parts
          responsible for marketing, sales and  ists: “Let’s shoulder responsibility; Let supply followed. Afterwords, the
          finance. Alfred Esser, who manages  us support successful works, and  demand for spare parts and modern-
          the network of international sales as  back each other ... “ ization in control units created a new
          a member of this giant squad of four            requirement of technology up-grade.
          people, is also in the strong cadre  Can you narrate the story of Pro- Hasan Cakir: we have started the
          of Pro-SMH. Of course the most  SMH?            modification work beside spare
          important members of the successful Cenk Gencay: As partners, we  part business for longer machine
          team are over 60. This powerful staff  worked for a best-selling brand  durability. This work was not limited
          produces an area of  9000 square  originated in German for many years. to software but also with performing
          meters and continues to grow  It was producing series of warping  mechanical additions achievement,
          rapidly. We, as Textile Technology  machine, conical warping machine,  we were carried on to produce brand
          Magazine, were able to predict more  sizing machine, indigo dyeing ma- new machinaries.
          or less that we would have a very  chine. Then the brand’s sale came on We have joined forces to success
          tight interview when we went to Izmit the agenda. It was not been able to  with our long years of experience in
          Factory. Very nice things emerged,  run for a long time under the frame- preparation process of viewing and
      GÜNDEM NEWS 46 pages. When we asked them “Why  waiting for 6000 service and spare  work better.
     46    so we began to think about how  work of the group which produced  specially denim sector.
                         other machines and had different
                                        We have great sense of team work.
          to write such beauties and how
                                        Everyone is eager to perform their
          these beautiful thing would fit these
                         specializations. A group of clients
                         parts services in 84 countries around This proper unity made it possible for
          have you done so many things”,

          yanında uluslararası satış ağını yöneten uzun yıllar Alman menşeli ve dalın- ömürlü olabilmeleri için gerekli mo-
          Alfred Esser de Pro SMH’ın güçlü  da en iyi olan bir markada çalıştık.  difikasyonlarını sağlamaya başladık.
          kadrosunda yer alıyor. Elbette başarılı  Seri çözgü makinesi, konik çözgü  Bunlar sadece yazılımla sınırlı kalmadı,
          ekibin en önemli parçaları 60 üzerin- makinesi, haşıl makinesi, indigo boya  mekanik ilaveler de yaparak bunu de-
          de çalışanı. Bu güçlü kadro toplam  makineleri üretiyordu. Daha sonra  vam ettirdik. Bu da bizi yeni makineleri
             2
          9000 m ’lik bir alanda üretim yapıyor  markanın el değiştirmesi gündeme  üretebilme noktasına getirdi. Uzun yıl-
          ve hızla büyümeye devam ediyor. Biz  geldi. Dünya üzerinde 84 ülkede ser- lar dokuma ön hazırlık ve özellikle De-
          Tekstil Teknoloji Dergisi olarak İzmit  vis ve yedek parça hizmeti bekleyen  nim sektöründe edinmiş olduğumuz
          Fabrikalarını ziyarete gittiğimizde sıkı bir bir müşteri grubu oluştu. Uzun yıllar  tecrübe ve bilgi ile başarıyı sağlamak
          röportaj yapacağımızı az çok tahmin  bu insanlara hizmet verdiğimiz ve biz- için bir araya geldik. Firmamızda çok
          edebiliyorduk. Ortaya öyle hoş şeyler  leri arar hale geldiklerinden dolayı bu  yüksek takım çalışması söz konusu.
          çıktı ki hangisini nasıl yazalım, bu kadar makinelerin sorumluluğu bir anlamda  Herkes ilk önce ben demeden çalışır
          güzelliği bu sayfalara nasıl sığdırırız diye üzerimize kaldı. Biz de ilk olarak 2008  burada. Bu düzgün birliktelik dünya-
          düşünmeye başladık. Kendilerine “Bu  yılında Pro Teknik’i kurarak servis  nın en iyi makinelerini ve yazılımlarını
          kadar şeyi niye yaptınız” diye sordu- vermeye başladık; sonra yedek parça üretmemize vesile oldu. Ayrıca İstan-
          ğumuzda verdikleri cevap oldukça  tedariği onu takip etti. Bundan sonraki bul fabrikamızda Krantz markasıyla
          manidardı: “Yapmasaydık olmazdı…”  aşamada dünya çapında bulunan  terbiye makinelerinde patentli üretim
          İyisi mi söyleşiyi yaparken Cenk Gen- müşterilerimizin makinelerinin kontrol  gerçekleştiriyoruz. İstanbul’daki üretim
          cay ve Hasan Çakır’ın söylediklerini,  teknolojisinin eskimesi ile üretimde ve  tesisimizde ayrıca Krantz boya ve ter-
          heyecanlarını, iş aşklarını kendilerin- parça tedariğinde çıkan sıkıntılardan  biye makineleri imal ediyoruz. İzmit’te
          den dinleyelim…        dolayı bu makinelerinin yeni teknolo- ise Pro SMH markası altında haşıl,
                         jileri ile güncellenmesi ihtiyacı ortaya  seri çözgü ve indigo boya makine-
          Pro-SMH’ın yola çıkış öyküsünü  çıktı.           leri ve yine İzmit’teki merkezimizden
          anlatır mısınız?       Hasan Çakır: Biz bu şekilde servis  yedek parça, servis ve modifikasyon
          Cenk Gencay: Biz ortaklar olarak  ve yedek parça haricinde daha uzun  işlerini de Pro Teknik markası altında
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53