Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

Assistant General Manager of the  parts used under warranty and the  opment projects of ‘Fiber to Fabric’.
          Saruer Textile Co. in addition to the  stores of spare parts. This circum- The Germany Center supports
          Manager of Service and Technology.”  stance keeps every machine held  research and practical applications of
                        by our clients within the process of  R & D departments and newly devel-
          THE FIRST TARGET: EASY    production.          oped spinning elements. If necessary,
          ACCESSS TO CUSTEMERS     Our optimization works will continue  it is also engaged in technological
          To expand team of the machinery  in the operations of these depart- studies outside Turkey.
          sales team, to make it easily reach- ments. We will improve the coordi- We were very pleased with our
          able for customers from all parts of  nation of these sections if we need  clients’ interest in the presentations
          our country and to transmit detailed  to expand the staff thanks to the  about the “Improvements in Saurer.
          information about new investments  increased transaction volume.  Zinser and Trützschler Machines” in
          are among the primary goals of  Our technology team offers basic  our Customer Days Organization, to
          the company. Thus, by introducing  trainings to the technical team of our  which Trützschler attended as a guest
          Saurer technologies to customers  customers during the first production  on May 9 . We plan to organize the
                                           th
          and to make these technologies  period of the newly installed ma- “Customer Days” 3 or 4 times a year
          understandable for them, we aim to  chines. Thus, they attempt to obtain  and to invite guest companies to
          make the best investment in terms of  the intended product quality and  share more detailed information on
          affordability and quality.  to realize the works of efficiency on  diverse themes related to(shantung
          Our electronic repair department has  the machines. In addition to this, the  applications, quality control systems,
          increased our emergency service  Technology Center in Germany with  air conditioning systems, etc.) effec-
          ability by being composed of the  clients carries out the product devel- tive use of our machines.


      GÜNDEM NEWS 42
     42


          Ersoy Buran          Dr. Cankut Taskın, the Assistant General Manager, gave information about the organization of the Saurer Co.
          Saurer Tekstil A.Ş. General Manager / Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cankut Taşkın, Saurer Tekstil A.Ş. Organizasyonu hakkında bilgi verdi.
          Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı  bir çatı altında bulunması, acil servis  Ge bölümleri ile yeni geliştirilen eğirme
          görevinde bulunacaktır.”   yeteneğimizi artırmıştır ve bu sayede  elemanlarının deneme ve pratik uygu-
                        müşterilerimizde tek bir makinenin  lamalarına destek olmaktadır. Gerek-
          ÖNCELİKLİ HEDEF:       dahi üretim dışında kalması önlene- tiğinde Türkiye dışında da teknolojik
          MÜŞTERİLERE KOLAY ULAŞIM   bilmektedir. Bu bölümlerin işleyişinde  çalışmalarda bulunmaktadır. 9 Mayıs
          Firmanın öncelikli hedefleri arasında,  optimizasyon çalışmalarımız devam  günü gerçekleştirilen Trützschler fir-
          Makine Satış Ekibini daha da geniş- edecektir. Artan işlem hacminden  masının misafir olarak katıldığı Müşteri
          letmek, ülkemizin her köşesindeki  dolayı gerekirse kadro genişletmeye  Günleri organizasyonumuzda ‘’Saurer,
          müşterilerimizin daha da kolay ulaşa- giderken birimlerin birbiri ile koordineli  Zinser ve Trützschler Makinelerindeki
          bilmelerini sağlamak ve onlara yeni  çalışmasını geliştireceğiz. Teknoloji  Gelişmeler‘’ hakkındaki sunumlara
          yatırımlar ile ilgili detaylı bilgileri aktara- ekibimiz, yeni kurulan makinelerin ilk  müşterilerimiz tarafından gösterilen
          bilmek bulunmaktadır. Böylece Saurer üretime geçtiği dönemde müşterileri- ilgi bizi çok memnun etti. Her sene
          teknolojilerinin müşteri tarafından daha mizin teknik ekibine gerekli eğitimleri  3 - 4 kere düzenlemeyi planladığımız
          iyi tanınarak, avantajlarının daha iyi an- vermekte, makinelerde hedeflenen  ‘Müşteri Günleri’ organizasyonunda,
          laşılabilmesi, ülkemiz için ekonomiklik  ürün kalitesi elde edebilme ve verim- misafir firmaları davet edeceğimiz gibi,
          ve kalite yönünden en uygun yatırımın lilik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.  makinelerimizin daha efektif kullanımını
          yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, Almanya Teknoloji  sağlayacak farklı konularda (şantuk
          Elektronik Tamir bölümümüzün,  Merkezi ve müşterilerle ‘Fiber to Fabric uygulamaları, kalite kontrol sistemle-
          garanti kapsamında kullanılacak par- (Elyaftan Kumaşa)’ ürün geliştirme  ri, klima sistemleri vs.) daha detaylı
          çaların ve yedek parça depolarının tek projelerini yürütmektedir. Almanya Ar- bilgileri de paylaşmak istiyoruz.”
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49