Page 43 - Tekstil Teknoloji
P. 43

the Product Manager of Ring Yarn  clients in both Kahramanmaras and in framework of the Saurer Textile Co.
      Spinning from Saurer Germany, made surrounding cities. Therefore, Saurer  Additionally; we have 8 technical staff
      a presentation titled “Advances in the  aims to invite its clients and officers to many of whom are in the department
      Zinser Roving and Ring Machines”.  transmit information and to make ad- of Service Management connected to
      Sevinis, who gave information espe- vertisement of innovations probable.  the center of Germany. In our Istanbul
      cially about the spinning machines             office, Finance Management, Person-
      of ZinserRing 71 and ZinserRing 72,  CONTINUING ADVANCES IN THE  nel Management, Pre-Sales Project-
      also explained advantages of the new SAURER TEXTILE    ing, Sales and Service Supports, and
      model. Timur Sulaimanov, Erman  Following the event, General Man- Import operations are carried out.
      Koker and Cankut Taskın, Saurer  ager Ersoy Buran gave the following  Our office in Kahramanmaras was
      officials, technologically evaluated the  information about the renewed  established years ago in order to
      Zinser Machines after the presenta- structure of the Saurer Textile Co. and deliver excellent service to our clients.
      tion. Finally, Servet Gurbuz from the  its current status: “the Saurer Textile  This is why it has a great capacity of
      company of Ikiler Textile and Agency  Co. has become fully responsible for  yarn production and has proximity
      Trade Co., Trützschler’s agent in  the Saurer Schlafhorst full automatic  to urban centers such as Gaziantep
      Turkey, made a speech titled “The  Autocoro, semi-automatic BD Open  where the level of yarn production is
      Trützschler’s Importance in the Yarn  End machines, the Saurer Zinster  high. This office has Service, Spare
      Quality”. Trützschler, the first guest  Roving, Ring Machines, and Auto- Parts, Electronic Repair departments,
      of Saurer Customer Days, produces  mation systems from the beginning  a hall for training programs presented
      blowroom, high production capacity  of 2015. The company manages  to both our clients and our team, and
      cards, and high production capacity  Machinery Sales, Spare Parts Sales,  testing machines. Previously, I used
      drawframe for natural fibers, synthetic After Sales Service, Technology,  to work as the Manager of Machinery
      fibers and blend yarns to be formed  Electronic Repair, Personnel and  Sales Organization in Turkey. I am
                                                          GÜNDEM NEWS 41
      from these fibers. Also, it produces  Finance Management departments  also in charge of the General Manager
      padding and comber machines for  for these brands and technologies.  of the Saruer Textile Co. in addition to
      yarns of combed cotton.The Cus- We have a total of 55 employees in  the General Responsibility of Turkey
      tomer Days established by the Saurer our two campuses located in Istanbul and Turkmenistan Regions in the new  41
      Textile Co. as a tradition will be for the and Kahramanmaras within the  organization. Dr. Cankurt Taskın is the

      ZinserRing 72 iplik eğirme makineleri  bilgi alışverişini sağlamayı ve yenilikleri  yer alan 8 teknik elemanımız destek
      hakkında bilgi veren Burcu Seviniş, yeni  aktarabilmeyi amaçlıyor. vermektedir. İstanbul ofisimizde Finans
      modelin getirdiği avantajları da anlattı.          Yönetim, Personel Yönetim, Satış Öncesi
      Sunum sonrasında Saurer yetkilileri Timur SAURER TEKSTİL’DE GELİŞMELER Projelendirme, Satış ve Servis Destek ile
      Sulaimanov, Erman Köker ve Cankut  DEVAM EDİYOR      İthalat işlemleri yürütülmektedir.
      Taşkın, Zinser Makinelerinin Teknolojik  Etkinliğin ardından görüştüğümüz  Kahramanmaraş’taki ofisimiz, burasının
      Değerlendirmesini yaptılar.  Genel Müdür Ersoy Buran, Saurer  özellikle iplik üretimi açısından büyük bir
      Son olarak Trützschler’in Türkiye  Tekstil A.Ş.’nin yenilenen yapılanması ve  kapasiteye sahip olması ve iplik üretimi-
      mümessili İkiler Tekstil ve Mümessillik  bugünkü durumu hakkında şu bilgileri  nin yüksek olduğu Gaziantep ve diğer
      Ticaret A.Ş. firmasından Servet Gürbüz,  verdi: “2015 senesi başından itibaren  yerleşim merkezlerine yakınlığı nedeni
      “İplik Kalitesinde Trützschler’in Önemi”  Saurer Tekstil A.Ş.; Saurer Schlafhorst  ile müşterilerimize mükemmel hizmet
      başlıklı bir konuşma yaptı. Saurer Müşteri tam otomatik Autocoro ve yarı otomatik  sunabilmek için seneler önce kuruldu.
      Günleri etkinliklerinin ilk misafir firması olan BD Open End makineleri ile Saurer  Bu ofisimizde Servis, Yedek Parça,
      Trützschler, doğal elyaflar, sentetik elyaflar Zinser Fitil, Ring Makineleri ve Otomas- Elektronik Tamir bölümleri ile müşterileri-
      ve bunlardan oluşturulacak karışım iplikler yon sistemlerinin tamamından sorumlu  mize ve kendi ekibimize sunulan eğitim
      için: harman hallaç; yüksek üretim kapa- hale gelmiştir. Bu marka ve teknolojiler  programları için eğitim salonumuz ve
      siteli taraklar; yüksek üretim kapasiteli Cer için Makine Satış, Yedek Parça Satış,  deneme makineleri bulunmaktadır.
      makineleri ve penye iplikleri için vatka ve  Satış Sonrası Servis, Teknoloji, Elektronik Daha önce Türkiye Makine Satış Organi-
      penyöz makineleri üretiyor. Saurer Tekstil  Tamir, Personel ve Finans Yönetim bö- zasyonu Müdürü olarak görev yapmak-
      A.Ş. tarafından bir gelenek haline gelerek lümleri, firma tarafından yönetilmektedir. taydım; yeni organizasyonda Türkiye ve
      devamı yapılması planlanan Müşteri  Saurer Tekstil A.Ş. bünyesinde, İstanbul  Türkmenistan Bölgeleri Genel Sorumlu-
      Günleri, ağırlıklı olarak Kahramanmaraş  ve Kahramanmaraş’ta bulunan iki  luğu yanında Saurer Tekstil A.Ş. Genel
      ve çevre illerdeki Saurer müşterilerine yö- yerleşkemizde toplam 55 çalışanımız ve  Müdürlüğü görevini de yürütüyorum. Dr.
      nelik olacak. Saurer böylece müşterilerini buna ek olarak Almanya merkeze bağlı  Cankut Taşkın ise, Servis ve Teknoloji
      ve teknik çalışanlarını ofislerine davet edip birçoğu servis yönetimi kademesinde  Müdürlüğü görevine ek olarak Saurer
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48