Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

Italian Textile Machinery: 2017


          Kicks Off With Growing Orders          2017 has started off on a positive note for Italian textile machinery manufacturers.
          For the first quarter, orders have increased both in Italy and abroad. ACIMIT
          president Raffaella Carabelli: “Orders for the start of 2017 confirm a positive
          trend in major foreign markets, and a climate of trust for Italy’s textile industry
          that is on the upswing.”

          The orders index for textile machinery points (+26%). In Italy, the increase  The dynamic trend for Italy’s domes-
          compiled by ACIMIT, the Association  compared to the period from January tic market originates, on the other
          of Italian Textile Machinery Manufac- to March 2016 was 16%, with an  hand, with the National Industrial
          turers, for the period from January to  absolute value of 71.5 points. Plan 4.0. “A renewed climate of
          March, grew 24% compared to the  ACIMIT president Raffaella Carabelli  enhanced trust is currently perceived
          same period in 2016. The index value commented on the results, “The  in the textile sector,” states Raffaella
          stood at 113.7 points (basis 2010 =  index data for the first three months  Carabelli, “triggered by the govern-
          100). This growth regarded mostly  of the year confirm the positive signs  ment’s commitment to enact a range
          markets abroad, where the index  ascertained by our businesses in  of significant incentives for the Coun-
          came in at an absolute value of 124.1 various foreign markets.” try’s manufacturing system.”
      GÜNDEM NEWS 38
     38      THE INDEX OF ORDERS AT CONSTANT VALUE (BASES 2010=100) SİPARİŞLERİN SABİT DEĞERİNDEKİ ENDEKSİ (TEMEL 2010=100)
                                        İTALYAN TEKSTİL MAKİNELERİ
                 ITALIAN TEXTILE MACHINERY


          İtalyan Tekstil Makineleri: 2017’ye


          Büyüyen Siparişlerle Başladı          2017 yılı, İtalyan tekstil makineleri üreticileri için olumlu başladı. Yılın ilk
          çeyreğinde, siparişler hem İtalya içerisinde hem de yurt dışında artış gösterdi.
          ACIMIT Başkanı, Raffaella Carabelli şu şekilde konuştu: “2017 yılının başlangıcı
          için siparişler, başlıca yabancı pazarlarda olumlu bir gidişatı ve yükselişte olan
          İtalyan tekstil endüstrisi için güven ortamını doğrular nitelikte.”

          İtalyan Tekstil Makineleri Üreticileri  yurt dışındaki pazarlara dayanmak- ruluyor.” Öte yandan İtalya’nın iç
          Birliği, ACIMIT tarafından bir araya  taydı. İtalya’da yaşanan artış, 2016 pazarına yönelik dinamik trend ise
          getirilen ve Ocak-Mart dönemlerini  yılının Ocak ile Mart arasındaki  Ulusal Sanayi Planı 4.0’dan kay-
          kapsayan tekstil makinelerine yö- döneme kıyasla 71.5 puan mutlak  naklanıyor. Rafaella Carabelli “Şu
          nelik sipariş endeksi, 2016 yılının  değerle %16 idi. ACIMIT Başkanı  anda tekstil sektöründe algılanmış
          aynı dönemine göre %24 büyüdü.  Raffaella Carabelli sonuçlara ilişkin  olan yenilenen ve artan güven
          Endeks değeri 113.7 puan oldu  şu yorumda bulundu “Yılın ilk üç  ortamı, hükumetin, Ülkenin üretim
          (temel 2010 = 100). Bu büyüme,  ayına ilişkin endeks verileri, çeşitli  sistemi için bir dizi önemli teşviki
          endeksin mutlak değerinin 124.1  yabancı pazarlarda işletmelerimizin  hayata geçirmeye başlamasıyla
          puan olduğu (+%26) çoğunluklu  tespit ettiği olumlu belirtileri doğ- tetiklendi” dedi.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45