Page 35 - Tekstil Teknoloji
P. 35

Wholegarment group were presented made worth 3 billion dollars during  ed.Tetaş A.Ş. was founded in 1982 in
      to the visitors. Mr. Kudret Çelebi,  the upcoming year. Tabii Of course  Istanbul in order to provide services
      Sales and Marketing Manager of  when investment is to be made en- to the apparel machinery sector
      Tetaş, stressed on the importance  ergy, work force and time efficiency  and is representative of many world
      of introducing the changing tech- are factors that become part of this  leading brands. Among its business
      nologies at the Private Show by  activity. We in turn endeavor to find  activities include textile machines,
      meeting with the dealers “We meet  solutions to this pursuit by way of  show machines, labeling machines
      with our dealers at this Show and  new technologies,” he said. Found- and spare parts sectors.
      these meeting are of great impor- er of Onay Makine Mr. Salim Onay  Presently Tetaş Companies Group
      tance. This year towards autumn we attended to all the Private Shows and exists within the structure of Tetaş
      will organize another Private Show.  saw on site the new technologies  A.Ş. composed of 17 different firms
      During the upcoming year we will  “For many long years we have been  and around 2000 personnel. The
      be exhibiting our shoes at ITM 2018  the dealer of Tetaş and we partici- company continues to create deal-
      Exhibition.” Taking into consideration  pate to all of the events. We believe  erships via its sales team abroad
      the monthy textiles data, we can see  that through these organizations we  operating in sales-marketing activi-
      the importance attached to the fact  get the chance to get to know new  ties in many countries.
      that the latest exports figures are the  products. In terms of introducing  Tetaş A.Ş. continues to operate
      best so far underlined Çelebi, “The  the machines to our customers the  with its retail and wholes sales
      exports figures indicate how well the  Private Shows are of paramount  teams and technical service
      sector is working. The exporters are  importance. In terms of quality and  personnel at Hadımköy (Center)
      making new investments; new in- textiles production we are way ahead in Istanbul, through its branches
      centive areas have been announced  of many countries in the world. New  located at Bayrampaşa and Merter,
      already. There are developments that investments in Turkey have a great  aside from which it is also operating
                                                          GÜNDEM NEWS 33
      are quite exciting. Attraction centers  effect on the customers. Even the  all over Turkey as well: through its
      have been set up in 23 provinces  smallest innovation generates usage  branches located in Ankara, Bursa,
      and according to the facts reported  advantage of great importance to the Gaziantep, İzmir and Denizli; and
      by the sector representatives, there is buyer. God willing there are no obsta- through its area dealers located in  33
      an expectation of investments to be  cles in the way ahead” he comment- Adana and Konya.
      Wholegartment grubunun dikişsiz  ve sektör temsilcilerin aktardıklarına  inşallah” diye konuştu.
      ve konfeksiyonsuz üretim yapan ma- göre önümüzdeki yıl 3 milyar dolarlık Mümessilliğini yaptığı birçok dünya
      kineleri ziyaretçilere sunuldu. Tetaş  bir yatırım beklentisi var. Tabii yatırım lideri markası bulunan Tetaş A.Ş.,
      Satış ve Pazarlama Müdürü Kudret  yapılacağı zaman enerji, iş gücü ve  1982 yılında konfeksiyon makineleri
      Çelebi, Private Show”ların değişen  zaman tasarrufu konuları devreye  sektörüne hizmet vermek amacıyla,
      teknolojileri bayileri ile buluşturmanın giriyor.     İstanbul’da kurulmuştur.
      önemine dikkat çekerek “Bayileri- Biz de yeni teknolojilerle de bu  Tekstil makineleri, ayakkabı makine-
      mizle burada buluşuyoruz ve çok  arayışa cevap vermeye çalışıyoruz.”  leri, etiket makineleri ve yedek parça
      önemli buluşmalar oluyor. Bu sene  diyor. Private Show’ların hepsine ge- sektöründe faaliyet göstermektedir. 
      sonbahara doğru ikinci bir Private  lerek yeni teknolojileri yerinde gören  Tetaş A.Ş.’nin bünyesinde yer aldığı
      Show daha yapacağız.     Onay Makine Kurucusu Salim Onay  Tetaş Şirketler Grubu, halen 17 ayrı
      Önümüzdeki yıl ITM 2018 olduğun- “Uzun yıllardan bu yana Tetaş’ın ba- firmadan ve yaklaşık 2000 perso-
      dan yeniliklerimizi fuarda sergileye- yisiyiz ve tüm etkinliklere katılıyoruz.  nelden oluşmaktadır. Yurt dışı satış
      ceğiz.” Aylık tekstil verilerine baktı- Çok faydalı olduğuna inandığımız  ekibiyle de birçok ülkeye satış-pa-
      ğımız zaman ihracat son zamanların  bu organizasyonlarda yeni ürünleri  zarlama faaliyetlerinde bulunarak
      en iyi rakamlarına ulaşmasının da  tanıma fırsatı yakalıyoruz.  bayilikler oluşturmaktadır.
      çok önemli olduğunu altını çizen  Müşterilerimize de makineleri  Tetaş A.Ş., Perakende ve toptan sa-
      Çelebi, “İhracat rakamları sektörün  aktarmak için Private Showların  tış ekipleri ve teknik servis kadrosuy-
      iyi gittiğinin bir göstergesi. İhracat- önemi büyük. Kalite ve tekstil üretimi la İstanbul’da Hadımköy (Merkez),
      çılar yeni yatırımlar yapıyorlar; yeni  anlamında dünyada birçok ülkeden  Bayrampaşa ve Merter şubelerinin
      teşvik bölgeleri açıklanmış durum- daha öndeyiz. Türkiye’deki yeni  yanı sıra Türkiye genelinde: Ankara,
      da. Çok heyecan verici gelişmeler  yatırımlar müşterilerden yana çok  Bursa, Gaziantep, İzmir, Denizli’deki
      oluyor. Sektöre çok olumlu yansıyan büyük etki sağlıyor. Ufacık bir yenilik  şubeleri; Adana ve Konya’daki bölge
      gelişmeler var.        bile alıcı için çok önemli bir kullanım  bayilikleri ile faaliyetlerine devam
      23 ilde cazibe merkezleri kuruldu  avantajına dönüşüyor. Önümüz açık  etmektedir. 
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40