Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

Picanol and Industry 4.0          Weaving machines for technical textiles often have features that differ
          from those for the mainstream market. As such they require special care
          and know-how in the assembly process. Picanol has therefore created
          a dedicated assembly unit for these machine versions. The production
          techniques employed in this factory of the future are highly advanced.

          The basic construction of the  particular moment. The operator  4.0 technology to further increase
          machine is still done on the main  receives the assembly instruc- the quality and reliability ofthe
          assembly line, but then the frame- tions on a tablet which guides him product. The use of Industry 4.0
          work is moved to the specialty  step by step in assembling the  techniques in the production pro-
          zone for further completion using  parts and monitoring the quali- cess will find its way into all as-
          modular elements. This is done  ty checklist. The wireless digital  pects of manufacturing, not least
          by a team of experts using the  technology can also be used to  the textile industry. The digitiza-
          most modern assistive assembly  ensure that all valuable data and  tion of production can be seen as
          techniques (physical as well as  feedback are captured and shared a 4th industrial revolution whose
          cognitive). For example they use  automatically.      impact can only be compared with
          smart lifting devices to manipu- This is Industry 4.0 in action. the three preceding ones, namely
          late modules in the most efficient  In fact, not only are the Picanol  the steam-powered weaving loom
          way, along with augmented and  products Industry 4.0-ready, but  (1784), the moving assembly line
      GÜNDEM NEWS 50
     50    virtual reality techniques to receive also the entire manufacturing  (Ford, 1923) and the first comput-
                         process makes use of the Industry ercontrolled machines (1969).
          the information needed at that
          Picanol ve Endüstri 4.0
          Teknik tekstiller için dokuma makineleri genelde ana pazarın özelliklerinden farklı
          özelliklere sahiptir. Bu itibarla, montaj sürecinde özel bakım ve teknik bilgiye
          gereksinim duyarlar. Bu sebeple Picanol, bu makine sürümleri için özel bir montaj
          ünitesi oluşturmuştur. Geleceğin fabrikasında kullanılan bu üretim teknikleri son
          derece gelişmiştir.


          Makinenin temel inşası hala ana montaj  güçlendirilmiş ve sanal gerçeklik teknikleri ürünün kalitesini ve güvenilirliğini daha
          hattında yapılır, ancak daha sonra ana  ile beraber yaparlar. Operatör, parçaların  da artırmak için Endüstri 4.0 teknolojisini
          yapı iskeleti modüler elemanlar kulla- montajında  adım adım yol gösteren ve  kullanmaktadır. Üretim sürecinde Endüstri
          nılarak daha ileri bir tamamlama için  kalite kontrol listesini izleyen bir tablet  4.0 tekniklerinin kullanımı, üretimdeki her
          özel bölgeye taşınır. Bu, en modern  üzerinde montaj talimatlarını alır. Kablosuz yöne ve özellikle de tekstil endüstrisine
          destek montaj tekniklerini (hem fiziksel  dijital teknoloji, tüm değerli verilerin ve geri nüfuz edecektir. Üretimin dijitalleşmesi,
          ve hem de bilişsel) kullanan bir uzman  bildirimlerin otomatik olarak yakalanmasını etkileri sadece üç önceki mekanizmayla
          ekip tarafından yapılır. Örneğin, mo- ve paylaşılmasını sağlamak için kullanıla- karşılaştırılınca anlaşılacaktır. Bunlar bu-
          dülleri en verimli şekilde işletmek için  bilir. Bu, Endüstri 4.0’ın eylem halidir. harla çalıştırılan dokuma tezgahı (1784),
          akıllı kaldırma cihazları kullanırlar ve bunu  Aslında, hem Picanol ürünleri Endüstri  hareketli montaj hattı (Ford, 1923) ve ilk
          belirli bir andaki gerekli bilgileri almak için  4.0’a hazır ve hem de tüm üretim süreci; bilgisayar kontrollü makinelerdir (1969).
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57