Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

the year increased by 11.6% year  yarn (POY) systems and for bulked  recovery in investments in
          onyear to CHF 48 million as well. In  continuous filaments systems (BCF  filament equipment, as well as the
          the first six months of 2017, Oer- – carpet yarn), particularly in the  expansion of our position in the
          likon’s service business contributed  Turkey and US.    staple fibers market. The
          to 35.7% of total Group sales. Oerlikon CEO. Dr. Roland Fischer’s repositioning of the drive systems
                         general evaluation is as follows: business, new customer wins and
          THINGS GO WELL IN THE     ‘Our increased focus on the sur- development of new
          TURKISH MARKET        face solutions business has borne applications in areas such as
          The manmade fibers business  fruit, and we have achieved  e-mobility have opened up attrac-
          recorded a substantial uptick in  higher year-on-year orders and  tive long-term prospects for the
          orders and sales, driven by the large sales. We strengthened our busi- Drive Systems Segment. The
          projects in Turkey and India, new  ness offering through two strong second quarter perfor-
          wins in South America and recovery technology acquisitions and  mance confirms that we are on
          of the filament equipment market in  investments in four service and  the right track with our strategy.
          China, and was also supported by  coating centers, and made We are confident that going for-
          a healthy demand for staple fibers  important progress in our additive ward, we can further leverage our
          systems.           manufacturing business. In the  business model and competences
          A positive trend was also noted  manmade fibers business, the in surface solutions, advanced
          for texturing technologies (DTY) for  significant increase in sales and  materials and materials process-
          installed-based partially oriented  orders mainly reflects the ongoing ing.”
      GÜNDEM NEWS 48
     48
          TÜRKİYE PAZARINDA İŞLER    iplik üretimi sistemlerinde kullanılan  pazarındaki konumumuzun genişle-
          YOLUNDA            kurulum tabanlı polyester tekstüre  mesinin yanı sıra, filament ekipman-
          Türkiye ve Hindistan’da yürütmekte  iplik teknolojilerinde (DTY) yaşanan  larındaki yatırımlarımızın devamına
          olduğu büyük çaplı projeler, Güney  pozitif yöndeki yükseliş. dayanıyor. Sürücü sistemleri işinin
          Amerika’daki yeni kazanımları ve  Oerlikon CEO’su Dr. Roland Fis- yeniden konumlandırılması, yeni
          Çin’de filament ekipman pazarının  cher’ın genel değerlendirmesi şu  müşteri kazanımları ve e-mobilite
          canlanması gibi tetikleyiciler netice- şekilde:      gibi alanlarda yeni uygulamaların ge-
          sinde yapay elyaf sipariş ve satışla- “Yüzey çözümleri işine odaklanma- liştirilmesi, Sürüş Sistemleri Bölüm-
          rında belirgin bir büyüme kaydeden  mız meyvelerini verdi ve yıllık sipariş  leri için cazip uzun vadeli beklentiler
          Oerlikon’un bu büyümesi ştapel  ve satışlarda artış gerçekleştirdik.  oluşturdu. İkinci çeyrekteki bu güçlü
          elyaf sistemlerine yönelik taleplerle  Dört hizmet ve kaplama merkezinde  performansımız, stratejimizin doğru-
          de desteklendi.        iki teknoloji satın alımı ve yatırımı  luğunu ortaya koymuş oldu. İleriye
          Bir diğer olumlu gelişme de,  ile kendimizi güçlendirdik ve katkı  dönük olarak, iş modelimizi ve yüzey
          Oerlikon’un özellikle Türkiye ve  değer üretiminde önemli ilerleme  çözümleri, ileri malzeme ve materyal
          Amerika’da yürüttüğü POY (Kıs- kaydettik. Yapay elyaf ticaretinde  işleme alanındaki yetkinliklerimizi
          men yönlendirilmiş iplik) ve BCF  satış ve siparişlerdeki önemli artışı- daha da yukarı seviyeye çıkaracağı-
          (Hacimlendirilmiş sonsuz filament)  mız, esas olarak, elyaf malzemeleri  mızdan eminiz.”
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55