Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

Huntsman-Clariant Deal


          Continues To Move Forward          Clariant AG is pleased to announce progress towards satisfying the
          regulatory approval condition to closing its merger of equals with
          Huntsman Corporation.

          The United States Federal Trade  and a polyetheramine product used  able to satisfy any FTC concerns on
          Commission, which reviews the anti- in certain construction and additive/ a timeline consistent with the merger,
          trust implications of certain business  paint and ink applications.  which we continue to expect to close
          combinations, delivered a second  These products accounted for less  around year-end.
          request for information to the parties  than USD 24 million in total revenues  The regulatory clearance process
          relating to just two products - sodium of each of the two companies in the  continues to move forward in other
          isethionate, used in personal care  United States in 2016, and Clariant  jurisdictions as well and continue to
          products like soap and shampoos,  is confident that the parties will be  move forward on this timeline.


      GÜNDEM NEWS 44
     44
          Huntsman-Clariant Anlaşması


          İlerlemeye Devam Ediyor
          Clariant AG; Huntsman Corporation ile eşit birleşme işlemini sona erdirmek için
          düzenleyici onay koşulunun yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi duyurdu.

          Bazı işletme birleşme şekillerinin  kullanılan sodyum isetionat ile bazı  tarafların yılsonuna doğru bitmesi
          tekel kurulmasını engelleyici uygu- yapılarda ve katkı/ boya ve mü- beklenen birleşme işlemi tarihine
          lamalarını gözden geçiren Birleşik  rekkep uygulamalarında kullanılan  dair herhangi bir FTC endişesini
          Devletler Federal Ticaret Komisyo- polieteramin ürünleri.  giderebileceklerinden emin.
          nu, iki ürünle ilgili olarak ikinci bir  Bu ürünler Amerika Birleşik Devlet- Tasfiye satışı mevzuat süreci de
          bilgi talebini taraflara gönderdi. Bu  leri’ndeki iki şirketin 2016’da top- diğer hukuki süreçlerde aynı zaman
          ürünler; yalnızca sabun ve şampu- lam gelirlerinde 24 milyon dolardan çizelgesi doğrultusunda ilerlemeye
          anlar gibi kişisel bakım ürünlerinde  daha az yekûn tutuyordu. Clariant,  devam ediyor.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51