Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

New Generation of Textile


          Dyeing and Finishing Machines


          From Memnun Makine          With the textile machines it produces, Memnun Makine, which has a very
          strong market especially in Middle East Countries and Turkic Republics,
          impress with their new machines.

          With its reliable and experienced staff  a great role in the company’s reaching The machinery models developed by
          and constant production power is a  its current position. Memnun Makine’s Memnun Makine are as follows:
          well-recognized company. With the  philosophy of continuity in service has • Jigger – EcoloJIG.
          products it has been offering for the  been built upon the perception that  • Brush sueding machine (Melisa).
          Textile Dyeing and Finishing Machinery it will not end with the delivery of the  • Screen engraving.
          industry since 1979 it has proved itself equipment and this philosophy forms  • Color kitchen.
          in the world market. Memnun Mak- the basis of our customers’ satisfac- • Pad steam dyeing range.
          ine’s young, dynamic, enterprising and tion. With the machinery it manufac- • Continuous washing range.
          well-educated staff who aims at con- tures Memnun Makine has achieved  • Indigo dyeing machine.
          stant development, and always man- a voice in its own field in Germany,  • Special productions: Rope opening
      GÜNDEM NEWS 42
     42    ufacturing the better, more efficient  Middle Eastern countries and Turkic  machine, Non - Stop J-Box, Brushing
                         Republics.
                                        • Dust sucking machine.
          and the more high-quality has played


          Memnun Makine’den Yeni Nesil


          Tekstil Boya Ve Terbiye Makineleri          Ürettiği tekstil makineleri ile özellikle Ortadoğu Ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerde
          oldukça güçlü bir pazara sahip olan Memnun Makine, yeni ürünleri ile göz dolduruyor.
          Memnun Makine, 1979’dan bu yana  Memnun Makine’nin hizmette sü- makine modelleri şunlardır:
          geliştirdiği Tekstil Boya ve Terbiye  reklilik felsefesi, donanımların teslimi  • Jigger
          Makineleriyle dünya pazarında bir  ile son bulmayacağı anlayışı üzerine  • HT Jigger
          marka haline geldi.      kurulmuş olup bu felsefe müşteri- • Atmospheric Jigger
          Memnun Makine’nin sahip olduğu,  lerimizin memnuniyetinin temelini  • Zımpara makinesi
          sürekli olarak gelişmeyi, hep daha  oluşturmaktadır.     • Şablon dairesi makineleri
          iyi, daha verimli ve daha kaliteliyi imal  Memnun Makine ürettiği makineler ile • Baskı boya mutfağı
          etmeyi hedefleyen genç, dinamik,  Almanya, Ortadoğu Ülkeleri ve Türkî  • Baraban kurutma hatları
          atılımcı ve iyi eğitimli kadrosu, şirketin Cumhuriyetlerde sektöründe söz  • Pad steam boyama hattı
          bugünkü konumuna ulaşmasında  sahibi haline gelmiştir.    • Kontinu yıkama makinesi
          büyük rol oynamıştır.     Memnun Makine tarafından geliştirilen • Indigo boyama hatları
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49