Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Datacolor Conditioner MB2:


          Enhanced for Consistent Color


          Sampling Anywhere          The Conditioner MB2 is an environmental conditioning cabinet that enables
          color labs and offices to achieve highly reproducible color assessments
          by eliminating differences that result from temperature and humidity
          variations, regardless of the global location.

          Datacolor, a global leader in color  color measurements. The Conditioner  condition in 5-10 minutes, with precise
          management solutions, launches  MB2 is an environmental conditioning  temperature, humidity control and
          its Conditioner MB2. Variations in  cabinet that enables color labs and  conformance to industry standards.
          temperature and humidity can have a  offices to achieve highly reproducible  This helps saving time and money. The
          significant negative impact on the color color assessments by eliminating  compact unit is designed to fit into any
          of a sample. Therefore conditioners are differences that result from temperature factory, laboratory or office environ-
          essential, as controlling temperature  and humidity variations, regardless of  ment. With its Conditioner MB2 Data-
          and relative humidity of samples is  the global location. This way, color  color offers an outstanding solution to
          critical for accurate and reproducible  labs can now set up the right sample  labs and offices worldwide.
      GÜNDEM NEWS 40
     40          Datacolor Conditioner MB2,


          Her Yere Uyumlu Renk


          Örneklemesi İçin Geliştirildi          Conditioner MB2, çevresel konumdan bağımsız olarak sıcaklık ve nem değişimlerinden
          kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırarak renk laboratuvarları ve ofislerin yüksek
          düzeyde tekrarlanabilir renk değerlendirmeleri yapmasını sağlayan bir çevre
          koşullama kabinidir.


          Renk yönetim çözümlerinde dünya lideri  Conditioner MB2, çevresel konumdan  dartlarına uygunluğa 5-10 dakika içinde
          olan Datacolor, Conditioner MB2’yi piya- bağımsız olarak sıcaklık ve nem değişim- ulaşıp doğru numune test koşulunu
          saya sürdü. Sıcaklık ve nemdeki deği- lerinden kaynaklanan farklılıkları ortadan  sağlayabilirler. Bu, zamandan ve paradan
          şiklikler, test numunesinin rengi üzerinde  kaldırarak renk laboratuvarları ve ofislerin  tasarruf etmeye yardımcı olur. Kompakt
          önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilir. Bu yüksek düzeyde tekrarlanabilir renk  kabin ünitesi, her tür fabrika, laboratuvar
          nedenle, kondisyonatörler çok önem- değerlendirmeleri yapmasını sağlayan bir veya ofis ortamına uyacak şekilde tasar-
          lidir, zira örneklerin kontrol sıcaklık ve  çevre koşullama kabinidir. lanmıştır. Conditioner MB2 ile Datacolor
          bağıl nemi, doğru ve tekrarlanabilir renk  Bu şekilde, renk laboratuarları hassas  dünya çapında laboratuvarlara ve ofislere
          ölçümleri için kritik önem taşır. sıcaklık, nem kontrolü ve endüstri stan- mükemmel bir çözüm sunuyor.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47