Page 55 - Tekstil Teknoloji
P. 55

GEOGRAPHICAL SPREAD AND    to cover the complete weaving  and DEIMO knitting solutions all
      PORTFOLİO EXPANSİON      process, the companies Zellweger  attest to continuity and a passion
      The Stäubli Group has grown  (weaving preparation solutions)  for innovation, which is embedded
      exuberantly since 1892, in both  and Schönherr (carpet weaving  in the DNA of the company.
      technical and geographic terms. systems) were purchased in 1994
       Already in 1909 Stäubli built its  and 1998.       EXCELLENCE MEANS CON-
      first factory in France, followed by  Finally, the DEIMO company was  STANT IMPROVEMENT AND
      additional production sites in other  acquired, a long-time industry  DEVELOPMENT IN ALL AREAS
      European countries as well as in  partner providing drive and control  “The spirit of innovation has defined
      the Americas and China.    systems for a wide range of ap- our company from the beginning
      The Group’s Textile activities have  plications.This expansion strategy  – it’s rooted deeply in the nature of
      grown in line with its corporate  has been constantly augmented by Stäubli”, says Rolf Strebel, Stäubli
      targets, and Stäubli has become a  intensive R&D activities, and today  CEO. “It’s the reason we constantly
      leading supplier to the global weav- the result can be seen in a compre- develop new solutions which add
      ing industry.         hensive range of high-performance  value for our customers.
       In 1969 Stäubli acquired the  products integrating state-of-the- Other decisive factors for our
      German company Trumpelt, which  art technologies. This machinery is  long-term success are the spirit of
      specialised in heavy dobbies. As  renowned for exceptional reliability,  cohesion amongst our staff around
      a shedding solution specialist in  unsurpassed production speeds,  the globe, our inquisitiveness,
      frame weaving, the company then  and very long service life.  and our philosophy of continuous
      decided to expand its range to  SAFIR automatic drawing-in  improvement.
      include Jacquard weaving. This  machines, the latest generation  Our aspiration is to constantly im-
                                                          GÜNDEM NEWS 53
      led to the acquisition of Verdol in  of S3000/S3200 dobbies, the LX/ prove – on a human, professional,
      Lyon, a manufacturer of mechanical LXL electronic Jacquard machines, and technical level – and to remain
      Jacquard machines.      ALPHA carpet weaving systems,  just as successful during the next  53
      And to expand its product range  the TF technical weaving systems,  125 years.”                                    geniş ürün yelpazesi ile süreklilik
         Arzumuz, hem insanlık hem de mesleki ve teknik    ve yenilikçilik tutkusunun DNA’sına
      seviyede sürekli gelişim halinde olmak ve önümüzdeki    gömülü olduğunu kanıtlıyor.
      125 yıl boyunca da aynı başarıyı sürdürebilmek.
                                    MÜKEMMELLİK, HER ALANDA
      Stäubli, 1969 yılında ağır armürler  yelpazesine yönelik sürücü ve  SÜREKLİ GELİŞME VE GELİŞ-
      konusunda uzman Alman şirketi  kontrol sistemleri tasarlayan DEI- TİRME İLE SAĞLANIR
      Trumpelt’i satın aldı.    MO şirketi satın alındı.   Stäubli CEO’su Rolf Strebel diyor
      Çerçeveci dokumacılıkta döküm  Yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile ge- ki: ‘Yenilik ruhu şirketimizi başlan-
      uzmanı olan firma, daha sonra  nişleme stratejisini sürekli olarak  gıçta tanımlamıştır ve Stäubli’nin
      ürün yelpazesini Jakarlı dokumayı  arttıran Stäubli’nin bu stratejisinin  doğasına derinden bağlıdır.
      da kapsayacak şekilde genişlet- meyvelerine baktığımızda karşımıza  Müşterilerimize değer katan yeni
      meye karar verdi.       olağanüstü güvenilirliği, eşsiz üre- çözümler geliştirmemizin nedeni
      Bu kararla birlikte, Lyon merkezli  tim hızı ve çok uzun hizmet ömrü  budur.
      mekanik Jakarlı makine üreticisi  ile ünlü makineleri çıkıyor.  Uzun vadeli başarımız için diğer
      Verdol satın alındı.     Bugün Stäubli, SAFIR otomatik  belirleyici faktörler, dünya genelin-
      Ürün yelpazesini dokuma süreci- çekme makineleri, en yeni nesil  deki personelimiz arasında birlik
      nin tamamını kapsayacak şekilde  S3000 / S3200 armürleri, LX /  ruhu, merakımız ve sürekli gelişim
      genişletmek için 1994 ve 1998  LXL elektronik jakarlı makineleri,  felsefemizdir.
      yıllarında Zellweger (dokuma hazır- ALPHA halı dokuma sistemleri,  Arzumuz, hem insanlık hem de
      lama çözümleri) ve Schönherr (halı TF teknik dokuma sistemleri ve  mesleki ve teknik seviyede sürekli
      dokuma sistemleri) şirketleri satın  DEIMO örgü çözümleri gibi en  gelişim halinde olmak ve önü-
      alındı.            gelişmiş teknolojilerle bütünleşik,  müzdeki 125 yıl boyunca da aynı
      Son olarak, geniş bir uygulama  yüksek performanslı ve oldukça  başarıyı sürdürebilmek.’
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60