Page 47 - Tekstil Teknoloji
P. 47

structure together with Tecpro. The  ment cost of our SC-F2000 machine industry seems to be far from the
      budgets we offer within the solutions is very low and has a very affordable old golden age, many products of
      and advantages we provide are also budget for new entrepreneurs. With  important brands of global platform
      extremely affordable. All service and  the Epson SC-F2000, companies  are still produced in Turkey. Tenden-
      maintenance services are provided  can create value-added jobs in  cy has returned to the Far East a bit
      within the scope of two years war- personalized t-shirt prints. One of  and I think it will continue to spin.
      ranty with expert teams. Companies our main policies is to announce this Because the quality and workman-
      that invested in Epson do not need  opportunity to the maximum extent  ship of Turkish textile is quite differ-
      to think about it.      and reach investors.     ent. The concept of personalized
      The textile sector has not passed              design will also continue to grow. It
      through a very easy period in the  What are your evaluations of the  is possible to create your own brand
      last two years. The messages we  Turkish market and especially  with an average investment of 8,000
      are trying to translate are very clear  the textile sector in large format  Euro as the cost of a pure machine.
      and one of them is that you can set  printers?       When this is the case, growth is
      up your own business even with a  Textile in all areas of our life. Cloth- inevitable. Entrepreneurship is also
      single model of Epson. The rising  ing, home textiles, accessories ...  increasing in Turkey. In all these,
      trend in textiles is custom design..  There are also many special breaks  large format printer sales will also
      This trend will continue. People want available. Such as anti-allergic  increase. As Epson we entered the
      to be able to meet custom designs  fabrics in baby-children’s clothing,  textile market with our large format
      at affordable prices instead of mass  such as the necessity of harmless  printers in 2013. Looking at the end-
      production. For example, the invest- dye-printing. Although the textile  of-2016 reports, it has proven that,
                                    Epson is one of the biggest players
                                                          GÜNDEM NEWS 45
                                    in the world, with average sales of
                                    11,000 machines in three years on
                                    average. This also applies to the  45
                                    Turkish market.
                                    Tekstil sektörü eski altın çağlarından
                                    uzak gibi görünse de global platfor-
                                    mun önemli markalarının birçok ürünü
                                    halen Türkiye’de üretiliyor. Uzakdo-
                                    ğu’ya kayış bir miktar geri döndü ve
                                    dönmeye de devam edecek kanısın-
                                    dayım.
      ladığımız çözümler ve avantajlar dâ- F2000 makinemizin yatırım maliyeti  Zira Türk tekstilinin kalitesi ve işçi-
      hilinde sunduğumuz bütçeler de son  oldukça düşük. Yeni girişimciler için  liği oldukça farklı. Kişiselleştirilmiş
      derece uygun. Konusunda uzman  çok uygun bir bütçeye sahip. Firmalar, tasarım kavramı da büyümeye devam
      ekipler ile iki senelik garanti kapsa- Epson SC-F2000 ile kişiye özel t-shirt edecek. Salt makine maliyeti olarak
      mında tüm servis ve bakım hizmetleri  baskılarında katma değerli işler yarata- ortalama 8.000 Euro’luk bir yatırımla
      veriliyor. Epson ile bir yatırım yapan  biliyor. Ana politikalarımızdan birisi de  kendi markanızı yaratmanız mümkün-
      firmaların daha sonrasını düşünmesi- bu fırsatı maksimum şekilde duyurmak ken büyüme kaçınılmaz.
      ne gerek yok.         ve yatırımcılara ulaşmak.   Türkiye’de girişimcilik de artmakta
      Tekstil sektörü son iki yılda çok da            malum. Tüm bunlar dâhilinde geniş
      kolay bir dönemden geçmedi. Bizim  Geniş format yazıcıda Türkiye  format yazıcı satışları da artacak.
      aktarmaya çalıştığımız mesajlar  pazarı ve özellikle tekstil sektö- Epson olarak bizim geniş format ya-
      çok net ve bunlardan bir tanesi de  rüne yönelik değerlendirmeleri- zıcılarla tekstil pazarına girişimiz 2013
      Epson’un tek bir modeliyle bile kendi  niz nelerdir?    yılı. 2016 sonu raporlarına bakarsak,
      işinizi kurabileceğiniz. Tekstilde yükse- Tekstil hayatımızın her alanında. Giyim, ortalama üç yılda global olarak 11.000
      len trend kişiye özel tasarım. Bu trend ev tekstili, aksesuar… Ayrıca pek çok  makine satışı gerçekleştirildi ve Epson
      devam edecek. İnsanlar seri imalat  özel kırılım mevcut. Misal bebek-ço- dünyadaki en büyük oyunculardan
      yerine özel tasarımları uygun bütçeler- cuk giyimde anti-alerjik kumaşlar,  birisi olduğunu ispatladı. Bu durum
      le karşılayabilmek istiyor. Örneğin SC- zararsız boya-baskı zorunluluğu gibi.  Türkiye pazarı için de geçerli.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52