Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

VDMA Is in Colombia For The


          Textile Machinery Symposium          In July, seven VDMA member companies presented their technologies to the
          representatives of the Colombian textile industry. More than 100 Colombian
          textile manufacturers used the symposia in Bogotá und Medellín as an
          opportunity to gain first-hand information about German Technology.

          The VDMA member companies   ning, weaving preparation, weav- primarily against illegal imports
          Trützschler, Groz-Beckert, AUTE- ing, finishing) provided insights on  from Asia. The import of textile
          FA Solutions Germany, Brückner  the state of the Colombian textile  raw materials should be reduced
          Trockentechnik, Mahlo, Interspare  and apparel sector. Currently, the  through local production with the
          and Saueressig participated in the
          business delegation trip organ-  Colombian textile industry employs 114,322 people,
          ised by the German-Colombian  contributing 6.5 per cent to the gross domestic product
          Chamber of Commerce (AHK) and  of the country.
          actively supported by the VDMA.
          All the companies could establish
          contacts with potential custom- Colombian textile industry employs goal to increase quality, produc-
      GÜNDEM NEWS 42 multi-level textile manufacturers  to the import surplus of almost  the security situation in the country
     42    ers and representations and even  114,322 people, contributing 6.5  tivity and ultimately also export. In
                                        2016, the export ratio was a mere
                         per cent to the gross domestic
          partially conclude orders. Further-
                         product of the country. In addition
                                        15 per cent. The development of
          more, the visits to the two large
          Artextil (design, textile printing,
                         USD 1.2 billion, the Colombian tex- in recent years should also be
          finishing) and FABRICATO (spin-
                         tile and apparel sector is struggling considered a good sign.
          VDMA Tekstil Makineleri


          Sempozyumu için Kolombiya’da          Temmuz ayında, yedi VDMA üyesi şirket, teknolojilerini Kolombiya tekstil endüstrisinin
          temsilcilerine sundu. 100’den fazla Kolombiyalı tekstil üreticisi için Bogotá ve
          Medellín’deki bu sempozyumlar, Alman Teknolojisi hakkında birinci elden bilgi
          toplamak için bir fırsat oldu.


          VDMA üye şirketleri Trützschler,  Artextil (tasarım, tekstil baskı, terbiye) sektörü ayrıca yaklaşık 1.2 milyar do-
          Groz-Beckert, AUTEFA Solutions  ve FABRICATO (iplik eğirme, dokuma larlık ithalat fazlasıyla, Asya yasadışı
          Germany, Brückner Trockentechnik,  hazırlama, dokuma, terbiye) firmala- ithalatlara karşı da mücadele ediyor.
          Mahlo, Interspare ve Saueressig  rına yapılan ziyaretler Kolombiya’daki  Tekstil hammaddelerinin ithalatı, yerel
          firmaları, Almanya-Kolombiya Ticaret  tekstil ve konfeksiyon sektörünün  üretim yoluyla düşürülmeli ve kalite
          Odası (AHK) tarafından düzenlenen  durumu hakkında bilgi edinilmesi  ile üretkenliğin artırılıp, nihai olarak
          ve VDMA tarafından aktif olarak  açısından büyük fayda sağladı. da ihracın fazlalaşması hedeflenmeli.
          desteklenen bu ticari delegasyon  Halihazırda, Kolombiyalı tekstil  2016’da ihracat oranı sadece %15
          gezisine katıldı. Tüm bu şirketler, po- endüstrisi 114,322 kişiye istihdam  seviyesinde idi. Son yıllarda ülkedeki
          tansiyel müşteri ve temsilcilerle temas sağlıyor ve ülkenin gayri safi yurtiçi  güvenlik durumu gelişti. Son yıllarda
          kurabilir ve hatta kısmi sipariş kararları hasılasına % 6.5 oranında katkıda  ülkedeki güvenlik durumu gelişmesi
          verebilirler.         bulunuyor.           de iyi bir işaret olarak değerlendiril-
          Ayrıca iki büyük ölçekli tekstil üreticisi Kolombiyalı tekstil ve konfeksiyon  meli.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49