Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

Sign Istanbul Begins!
          The 19 International Industrial Advertisement and Digital Printing
              th
          Technologies Exhibition Sign Istanbul organized by İfo Fair Organization
          takes place at Tüyap Exhibition and Congress Center between the dates of
          October 4 and 8 .
                    th
                th
          This year, approximately 400 firms  vary from digital printing technologies INDUSTRIAL ADVERTISING
          from 31 countries will attend the  to textile printing, from commercial  AND DIGITAL PRINTING’S
          exhibition, which is the internation- application equipment to small size  HEART BEATS AT THE SIGN
          al meeting address of industrial  printing and documentation technol- ISTANBUL 2017!
          advertisement and digital printing  ogies, from transfer materials to print- The SIGN Istanbul 2017 brings
          technologies in the region of Eurasia. ing dyes, from LED & Led screens  together leading companies of the
          These firms will present their latest  to product display stands, and from  sector and visitors from all over
          products, technologies, materials,  serigraphy and promotional products the world this year like that in the
          machinery and equipment under the  to industrial printing and 3D printing. past years.
          headings of Digital Printing,                  The exhibition will host es-
          Textile Printing, Sign Technol-                 pecially professionals and
          ogy, Visual Communication,                   investors in decision-making
          Led & Led Display, Industrial                  positions such as textile pro-
          Printing, Promotion and 3D                   ducers, advertising agencies,
          Printing to thousands of profes-                SMEs, advertisers, digital
      GÜNDEM NEWS 40 this year, hosts a broad range            printing houses, promoters,
     40    sionals from home and abroad.                  printing centers, machinery and
          International Sign Istanbul,
                                          material manufacturers and im-
                                          porters, retail material sellers,
          the 19th of which is organized
          of technology and products.
                                          copying centers, architects,
          These technology and products
                                          engineers, and academics.

          Sign İstanbul Başlıyor!
          İfo Fuarcılık tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı
          Teknolojileri Fuarı Sign İstanbul, 4 – 8 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
          Merkezi’nde gerçekleşiyor.


          Avrasya bölgesindeki endüstriyel  Bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası  ENDÜSTRİYEL REKLAM VE DİJİTAL
          reklam ve dijital baskı teknolojileri- Sign İstanbul; dijital baskı teknolojilerin- BASKI’NIN KALBİ SIGN İSTANBUL
          nin uluslararası buluşma adresi olan  den tekstil baskıya, reklam uygulama  2017’DE ATACAK!
          fuara bu yıl 31 ülkeden katılacak olan  ekipmanlarından küçük ebat baskı ve  Sektöre yön veren katılımcı firma-
          yaklaşık 400 firma; Dijital Baskı, Tekstil  dokümantasyon teknolojilerine, trans- ları, dünyanın dört bir tarafından
          Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim,  fer malzemelerinden baskı boyalarına,  gelen ziyaretçileriyle buluşturan
          Led & Led Ekran, Endüstriyel Baskı,  Led ve Led ekranlardan ürün teşhir  SIGN İstanbul 2017 bu sene de
                                         geçmiş senelerde olduğu gibi baş-
            Bu yıl 31 ülkeden yaklaşık 400 firmaya evsahipliği    ta tekstil üreticileri, reklam ajansla-
          yapacak olan Sign İstanbul 2017’de digital baskı       rı, KOBİ’ler, reklamcılar, dijital baskı
          teknolojilerinden endüstriyel baskıya, tekstil        merkezleri, makine ve malzeme
          baskısından 3 boyutlu baskıya kadar çok geniş bir       üreticileri ile ithalatçıları, peraken-
          yelpazede teknoloji ve ürünler tanıtılacak.          de malzeme satıcıları, matbaacı-
                                         lar, promosyoncular, kopyalama
          Promosyon ve 3D Baskı başlıkları altın- standlarına ve serigrafiye, promosyon  merkezleri, mimarlar, mühendisler
          daki en yeni ürün, teknoloji, malzeme,  ürünlerinden endüstriyel baskı ve 3  ve akademisyenler olmak üzere
          makine ve ekipmanlarını yurt içinden  boyutlu baskıya kadar çok geniş bir  ağırlıklı olarak karar verici pozisyo-
          ve yurt dışından binlerce profesyonelle  yelpazedeki teknoloji ve ürünlere ev  nundaki profesyonelleri ve yatırım-
          buluşturacak.         sahipliği yapıyor.       cıları ağırlayacak.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47