Page 41 - Tekstil Teknoloji
P. 41

print a wide range of designs and  THE ONLY THING NEEDED FOR  SPGPRINTS IS ONE OF OUR
      special effects. To do that, it uses a RE-USABLE SCREENS IS WATER STRONGEST PARTNERS
      variety of screens.      DBL Group has a strong sus-  Being able to mount a screen
              ®
      We use NovaScreen screens from  tainability ethos, and direct  straight from the engraver is a huge
      SPGPrints, and use the full range of digital engraving with bestLEN  advantage in terms of workflow and
      mesh sizes from 30 to 245. We also requires no chemicals or water productivity. The bestLEN engravers
      use Random Mesh 125 screens  to engrave the screens, once  combined with the NovaScreen tech-
      to avoid moiré in certain types  they have been coated.  nology have meant that SPGPrints
      of designs. Recently, there has  The strength of the electrofor- has become one of our strongest
      been increased demand for glitter  med mesh enables screens to  partners, and the support we receive
      and shiny effects which need the  be used multiple times, provid- from them is very good.
      coarser mesh screens to allow the  ing a valuable cost-advantage  The installation of the two bestLEN
      larger particles through. By using  for textile printers that image  systems along with the additional
      direct laser engraving and selecting screens in-house. Water is  printing line will open a new chapter
      the right screens we can reproduce also all that is needed to clean for DB Tex, and significantly increase
      designs more accurately than can  imaged screens to enable re- our ability to meet global production
      be done by any other means.  use.             demands.

                                                          GÜNDEM NEWS 39
                                                     39      ter kumaşlara baskı yapıyoruz ve  yapılabileceğinden daha doğru bir  ken tek şey ise su.
      geniş bir tasarım yelpazesi ve özel  şekilde üretebiliyoruz.
      efektler basmamız gerekiyor. Bunu              SPGPRİNTS EN GÜÇLÜ
      yapmak için de çeşitli şablonlar  ŞABLONLARIN YENİDEN   ORTAKLARIMIZDAN BİRİ
      kullanıyoruz. SPGPrints’in 30 ile 245 KULLANILABİLİRLİĞİ SAĞLAMAK Şablonu doğrudan gravürcüden
      arası mesh (delik) boyutları aralı- İÇİN GEREKEN TEK ŞEY SU monte edebilmek, iş akışı ve
      ğındaki NovaScreen şablonlarını  DBL Group güçlü bir sürdürülebilirlik üretkenlik bakımından büyük bir
              ®
      kullanıyoruz. Bazı desen türlerinde  kültürüne sahip ve bestLEN ile de  avantaj sağlıyor. bestLEN gravür
      moiré (hare) oluşumunu önlemek  doğrudan dijital gravür, şablonları bir makineleri NovaScreen teknolojisi
      için Random Mesh 125 şablonları  kez kapladıktan sonra işlenmesinde  ile birleştiğinde, SPGPrints de en
      da kullanıyoruz.       hiç kimyasal veya su gerektirmiyor.  güçlü ortaklarımızdan biri haline
      Son zamanlarda, daha büyük  Elektro-şekillendirilmiş deliğin gücü,  geldi ve onlardan aldığımız destek
      parçacıkların geçmesine izin vermek şablonların birçok kez kullanılmasını  daima çok iyi oldu. Ek baskı hattı ile
      için iri delikli şablonlara ihtiyaç duyan sağlıyor ki bu sayede, şirket içindeki birlikte kuracağımız iki yeni best-
      parıltılı ve ışıltılı efektlere yönelik talep tekstil baskı makinelerinde önemli  LEN sistemi, DB Tex için yeni bir
      arttı. Doğrudan lazer gravür kulla- bir maliyet avantajı elde ediliyor.  dönemin kapısını açacak ve küresel
      narak ve doğru şablonları seçerek,  Şablonların temizlenerek yeniden  üretim taleplerini karşılama kabiliye-
      tasarımları başka herhangi bir yolla  kullanılabilirliği sağlamak için gere- timizi önemli ölçüde artıracak.
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46