Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

Thies Celebrates 125 Birthday!
                                       Th


          Thies, who put its signature on many techniques used in the textile world
          today, especially the pressure vessels, left 125 years behind...


          The birthplace and headquarters of the  scored abroad. Today, Thies is a textile  piece dyeing machines. The years that
          Thies Group is the old Hanseatic city of  leader with the export ratio stands at over  followed saw the development of a
          Coesfeld in Münsterland, Westphalia. A  90%. The patent for and the following  network of global sales and service units,
          traditional textiles area, Münsterland is the construction of the first pressure vessel in  put in place to support customers in an
          birthplace of, and home to, a number of  1929 made it possible, going forward, to  even better way at the local level. Today,
          reputed businesses engaged in this sec- carry out high-temperature dyeing oper- Thies has support centers in Bulgaria,
          tor. Thies lives out this tradition, supplying  ations, and this set new benchmarks for  China, France, India, Russia, Switzerland,
          textile machines across the globe from  the entire sector. Once the Second World Thailand, and the USA.
          Coesfeld since 1892. Bernhard Thies  War ended, Alfred Thies as the third gen- In the late 1980s, Erich and Klaus Thies
          founded Thies Company in 1892. As a  eration, engaged in the business. In those intensified business links with the Polish
          chemist, he searched for techniques to  days, significant milestone were achieved  supplier Dofama and the Slovenian
          mechanically support dyeing procedures.  with the development of the pressure  machine engineering company Alchrom.
          Just two years later, he obtained the  dryer, which is integral to yarn dyeing to  Both partners have been wholly integrat-
          first machinery patent from the German  this day and the start of manufacturing  ed within the group of companies since
          Imperial Patent Office. Following                  2007. In 2015 the company
          his death in 1922, his four sons                  shares were transferred to
          assumed charge of the business.                   the fifth generation in charge.
      GÜNDEM NEWS 34 a solid export business was laid             the long-standing corporate
     34    Initially, they sold their yarn dyeing               Profoundly committed to the
                                            enterprise’s heritage, this fifth
          machines on the domestic
                                            generation endeavor to preserve
          market, but the corner-stone for
                                            philosophy and to pass it on in a
          as early as in 1926, when pre-
          liminary major successes were
                                            sustainable manner…


          Thies, 125. Yaşını Kutluyor!          Basınçlı kazanlar başta olmak üzere, bugün tekstil dünyasında kullanılan çok sayıda
          tekniğin altına imzasını atan Thies, 125 yılı geride bıraktı…


          Thies Grubu’nun hem doğum yeri hem  1922’de ölümünün ardından, işin başına  süresince, müşterileri yerel düzeyde daha
          de bugünkü merkezi, Vestfalya Eyaletinin  dört oğlu geçti. Başlangıçta sadece iç  iyi bir şekilde desteklemek için bir küresel
          Münsterland Bölgesindeki en eski yerle- pazara yönelik iplik boyama makinesi  satış ve servis birimi ağı geliştirildi. Bugüne
          şim merkezlerinden birisi olan Coesfeld  satışı gerçekleştiren firma, 1926 yılı itibarı  geldiğimizde ise Thies’in Bulgaristan, Çin,
          şehri. Ortaçağ boyunca Avrupa’nın ticari  ile yurtdışına açıldı ve ilk büyük başarılarını  Fransa, Hindistan, Rusya, İsviçre, Tayland
          yükünü çeken Hansa Birliği içerisindeki  elde etmeye başladı. Bugünse, Thies  ve ABD’de destek merkezlerine sahip
          geleneksel tekstil alanı olan Münsterland  ihracat oranı % 90’ın üzerinde olan bir  olduğunu görüyoruz.
          aynı zamanda bu sektörde faaliyet gös- tekstil lideri.    1980’lerin sonlarında Erich ve Klaus Thies,
          teren birçok tanınmış firmanın doğduğu  1929’da ilk basınçlı kazan patentinin alımı  Polonya tedarikçisi Dofama ve Sloven
          ve bulunduğu bölge. İşte yüzyılı aşkın bir  ve devamında yapımı ile birlikte yüksek  makine mühendisliği şirketi Alchrom’la
          süredir bu geleneği yaşatan Thies de,  sıcaklıkta boyama operasyonlarının ger- olan ticari ilişkileri yoğunlaştırdı. Her iki
          1892 yılından bu yana Coesfeld’den dün- çekleştirilmesi mümkün hale geldi ve bu  ortak da 2007’den beri şirketler grubuna
          yanın pek çok bölgesine tekstil makineleri  yenilik tüm sektör için yeni ölçütler belirledi. tamamen entegre edilmiş durumda.
          tedarik ediyor.        İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra,  2015 yılında şirketin hisseleri, sorum-
          Boyama prosedürlerini mekanik ola- Alfred Thies üçüncü kuşak olarak işe  lu olan beşinci nesle transfer edildi.
          rak destekleyen teknikler araştıran bir  başladı. O günlerden itibaren de, bugüne  Kurumun mirasını devralan ve kararlılıkla
          kimyager olan Bernhard Thies, Thies  kadar iplik boyamacılığının ayrılmaz bir  sürdüren bu beşinci nesil, uzun süredir
          Company’yi 1892’de kurdu. Bundan  parçası olarak gelen basınçlı kurutucunun  devam eden kurumsal felsefeyi korumak
          sadece iki yıl sonra, Alman İmparatorluk  gelişimi ve parça boyama makineleri- ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletmek için
          Patent Ofisi’nden ilk makine patentini aldı.  nin üretimine başlandı.Takip eden yıllar  gayret gösteriyor…
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41