Page 46 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 46
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 44


ITMA 2015 REVIEW


array of fabrics including shirting, denim, terry and automotive tillere kadar çok çeşitli kumaşları dokudu. Bununla birlikte,
right through to technical fabrics. In addition, a Picanol jakarlı Picanol OptiMax-i Bonas standında, bir Omniplus
OptiMax-i with jacquard has been on display at the Bonas Summum da Stäubli standında sergilendi.
booth and an Omniplus Summum has been demonstrated at
the Stäubli booth. Rapierli makinelerde 40. Yılını OptiMax-i ile kutluyor
Picanol, yüksek teknolojiye sahip rapierli makinelerin üre-
Celebrating 40 years of rapier machines with the timinde büyük bir başarı geçmişine sahiptir. Satış,
OptiMax-i Pazarlama ve Servis Başkan Yardımcısı Johan Verstraete
Picanol has an extensive track-record in regard to the şunları söyledi: “2015 yılı, rapier eklentisiyle ilk dokuma
production of high-tech rapier machines. “The year 2015 makinemizi tam olarak 40 yıl önce ürettiğimiz anlamına
means that it is exactly 40 years ago that we launched our very geliyor. Bu kadar yıl önce ilk rapierli makinenin lansmanın-
first weaving machine with a rapier insertion. Since the launch dan bu yana, dünya çapında 90.000’in üzerinde rapierli
of the first rapier all the time ago, we have sold over 90,000 makine satışı gerçekleştirdik. Aynen ilk rapierli makinemi-
rapier machines throughout the world. As our very first rapier zin dünyaya tanıtıldığı 1975 yılındaki ITMA Milano’da oldu-
was presented to the world at the ITMA Milano fair in 1975, we ğu gibi, rapier inovasyonlarımızın bir kısmını bir kez daha
are delighted that Milan will once again was the stage for Milano’da sergilemekten memnuniyet duyuyoruz. 750
displaying some of our rapier innovations” explained Johan rpm’ye kadar çıkabilen hızıyla yeni OptiMax-i, şu anda tar-
Verstraete, VP Sales, Marketing & Services at Picanol. “With tışmasız endüstriyel olarak üretilen dünyadaki en hızlı rapi-
industrial speeds of up to 750 rpm, the new OptiMax-i is now erli dokuma makinesidir. Bu yeni rapierli makinenin öne
unquestionably the fastest rapier weaving machine in the çıkan özellikleri ise, artırılan performans, sağlam konstrük-
world that is industrially produced. Highlights of the new rapier siyon, yeni uygulamalar, akıllı enerji verimliliği, geliştirilen
include the increased performance, rigid construction, new ergonomi ve kullanıcı dostu olmasıdır. OptiMax-i, 190-
applications, intelligent energy efficiency, improved 540 santimetre arasında değişen gücü genişlikleriyleergonomics and user-friendliness. The OptiMax-i is available in sunulabiliyor. Optimize edilen rapier tahrikleri sayesinde,
reed widths ranging from 190 to 540 centimeters. Thanks to Guided Gripper sistemiyle (GC) en hızlı, Free Flight siste-
its optimized rapier drives it remains the fastest rapier machine miyle (FF) de en çok yönlü rapierli makine olma özelliği
with the Guided Gripper system (GC) and the most versatile koruyor.”
one with the Free Flight system (FF).” The Guided Positive Free Flight Positive Gripper (FPG) sistemi sayesinde
Gripper (GPG) system has been developed for dedicated dokumacılar, artık en zorlu dolgu ipliklerini birleştirerek
technical fabrics. Thanks to the revolutionary Free Flight özgürce karıştırabiliyorlar. Diğerlerinden ziyade, çok yönlü-
Positive Gripper system (FPG), weavers are now able to lük için artan talebi karşılamak adına geliştirilen diğer özel-
combine and freely mix the most challenging filling yarns. likler ise, Electronik Filling Tensioner (EFT), SMartEye
Other features developed to respond to an ever increasing dolgu detektörü ve SmartCut dolgu kesici.


44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51